Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

§ 9

De individuelle bidrag beregnes for de i § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte filialer af kreditinstitutter i forhold til deres dækkede indskud omfattet af § 9, stk. 3-6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. De dækkede indskud, jf. 1. pkt., opgøres som gennemsnittet af de dækkede indskud pr. ultimo marts, juni, september og december det foregående år, som indberettet i medfør af § 7, stk. 4, og med fradrag af det beløb, som filialens hjemlands garantiordning dækker, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2 De i § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte filialers samlede årlige bidrag til pengeinstitutafdelingen skal udgøre 2,5 promille af de dækkede indskud, som indberettet i medfør af § 7, stk. 4. De samlede årlige bidrag efter stk. 1 kan dog ikke overstige en forholdsmæssig andel af det årlige målniveau i § 7, stk. 3, svarende til indberettede dækkede indskud, jf. stk. 1, sat i forhold til indberettede dækkede indskud, jf. stk. 1 og § 8, stk. 1.