Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

Opgørelse af indeståelser og kontante bidrag i investerings- og forvaltningsafdelingen
§ 19

Institutternes individuelle indeståelser består af en fast indeståelse samt en variabel indeståelse opgjort ud fra instituttets antal medarbejdere og instituttets balance fratrukket egenkapitalen, jf. § 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 2 Den faste indeståelse udgør 75.000 kr. per institut uafhængigt af instituttets størrelse.

Stk. 3 Den samlede variable indeståelse, jf. stk. 4 og 5, udgør ved bidragsopgørelsen afdelingens minimumskrav fratrukket institutternes samlede faste indeståelser.

Stk. 4 Den variable indeståelse opgjort ud fra instituttets antal medarbejdere opgøres i forhold til de bidragspligtige institutters samlede antal medarbejdere og som det gennemsnitlige antal medarbejdere ved senest afsluttede kalenderår.

Stk. 5 Den variable indeståelse opgjort ud fra instituttets balance fratrukket egenkapitalen opgøres i forhold til de bidragspligtige institutters samlede balance fratrukket de bidragspligtige institutters samlede egenkapital.

Stk. 6 Indeståelser for den variable del af formuen opgøres som 50 pct. fordelt efter antal medarbejdere, jf. stk. 4, og 50 pct. fordelt efter balancen, jf. stk. 5.

Stk. 7 Bidragsberegningen foretages med udgangspunkt i oplysninger fra senest afsluttede regnskabsår.