Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 932 af 07. april 2013

I medfør af § 20, stk. 3, § 108, stk. 7, og § 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 122 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Finansielle virksomheder
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter § 11 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte virksomheder benævnes herefter livsforsikringsselskaber.

Indhold og form
§ 2

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri skal foretages ved at benytte det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt "Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed".

Stk. 2 Det skal fremgå af anmeldelsen, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører.

Stk. 3 Anmeldelsen skal:

 • 1) afspejle de produkter, som livsforsikringsselskabet agter at anvende, herunder beskrive eventuelle garantier nærmere,

 • 2) have en så klar og præcis form, at den uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, og

 • 3) i sin helhed være egnet til at give et fyldestgørende billede af livsforsikringsselskabets aktiviteter vedrørende forsikring og pension.

Stk. 4 Det skal tydeligt angives/markeres i anmeldelsen, hvilke ændringer der er foretaget i forhold til tidligere anmeldelser af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed.

Stk. 5 Anmeldelsen skal indeholde en matematisk beskrivelse og gennemgang af de anmeldte forhold.

Stk. 6 Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for de juridiske og økonomiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i § 3, stk. 1, og stk. 3-5.

Stk. 7 Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for de juridiske, økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i § 3, stk. 2, og stk. 6-7.

Stk. 8 Livsforsikringsselskabet skal hvert år inden udgangen af juni, første gang inden udgangen af juni 2014, indsende en sammenskrivning af selskabets samlede gældende anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed til Finanstilsynet. Det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed skal inkludere alle anmeldelser af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, der i henhold til § 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed er indsendt til Finanstilsynet inden udgangen af det foregående år. Det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed må ikke indeholde tidligere anmeldte regler og satser, der ikke længere er gældende ved udgangen af det foregående år. Det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt "Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed", skal benyttes.

Stk. 9 Hvis det i stk. 8 nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed indeholder dele, der i henhold til § 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige, kan livsforsikringsselskabet vælge at indsende et ekstra eksemplar af det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed til Finanstilsynet, hvor disse dele er udeladt. Det skal i så fald tydeligt fremgå af de indsendte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, hvilket af grundlagene m.v. der indeholder dele, der i henhold til § 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige.

§ 3

Ved anmeldelse efter § 20, stk. 1, nr. 1-5, i lov om finansiel virksomhed, skal livsforsikringsselskabet redegøre for, at de anmeldte regler er betryggende og rimelige overfor de enkelte forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

Stk. 2 Livsforsikringsselskabet skal redegøre for det datagrundlag, der ligger til grund for anmeldelsen.

Stk. 3 Ved anmeldelse af rente-, omkostnings- og risikosatser efter § 20, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, i lov om finansiel virksomhed skal livsforsikringsselskabet:

 • 1) for forsikringer omfattet af bekendtgørelse om kontributionsprincippet for hver kontributionsgruppe yderligere redegøre for, at det anmeldte ikke fører til omfordeling af væsentlig økonomisk størrelse mellem forsikringerne ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne, og

 • 2) for øvrige forsikringer med ret til bonus yderligere redegøre for, at det anmeldte ikke fører til omfordeling af væsentlig økonomisk størrelse mellem forsikringerne ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne.

Stk. 4 Redegørelserne efter stk. 3 skal være vedlagt dokumentation baseret på livsforsikringsselskabets faktiske afkast af investeringer, faktiske omkostningsforhold og faktiske skadeserfaring.

Stk. 5 Ved anmeldelse af rente-, omkostnings- eller risikosatser efter § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed skal livsforsikringsselskabet for hver kontributionsgruppe eller hver gruppe af forsikringer, det anmeldte vedrører, oplyse årets forventede eller faktiske rente-, omkostnings- eller risikoresultat samt redegøre for konsekvenserne for kollektivt bonuspotentiale, særlige bonushensættelser og egenkapital. Livsforsikringsselskabet skal desuden angive det forventede rente-, omkostnings- eller risikoresultat for de fem kommende år.

Stk. 6 Ved anmeldelse af grundlaget for beregning af livsforsikringshensættelser, jf. § 20, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, skal livsforsikringsselskabet redegøre for, at der ved beregningen anvendes:

 • 1) de bedst mulige skøn over de involverede forsikringsrisici, herunder dødelighed (observeret nuværende dødelighed og forventning til fremtidig levetidsforbedring) og invaliditetshyppighed m.v.,

 • 2) de bedst mulige skøn over de omkostninger, som kontrakterne gennemsnitligt forventes at kunne administreres for under de vilkår, der er gældende på markedet, og

 • 3) en diskonteringsrente, der er opgjort i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav.

Stk. 7 Livsforsikringsselskabet skal hvert år inden årets udgang indsende anmeldelse af den i stk. 6, nr. 1, nævnte dødelighed, der skal fastsættes i overensstemmelse med en for året foretaget levetidsanalyse med udgangspunkt i Finanstilsynets seneste offentliggjorte retningslinjer for udarbejdelse af levetidsanalyse og seneste offentliggjorte benchmark for levetidsforudsætninger.

Stk. 8 Ved anmeldelse af den i stk. 6, nr. 1, nævnte dødelighed, skal livsforsikringsselskabet redegøre for den i stk. 7 nævnte levetidsanalyse svarende til Finanstilsynets seneste offentliggjorte retningslinjer for indberetning af levetidsanalyse.

Stk. 9 Ved anmeldelse af risikotillægget til brug for beregning af livsforsikringshensættelser, jf. § 20, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, skal livsforsikringsselskabet redegøre for, at risikotillægget svarer til det skønnede tillæg, som livsforsikringsselskabet på markedet må forventes at skulle betale til en erhverver af livsforsikringsselskabets bestand af livsforsikrings- og investeringskontrakter, for at denne vil påtage sig risikoen for udsving i størrelsen af og betalingstidspunkterne for de garanterede ydelser.

Offentlig tilgængelighed
§ 4

Anmeldelsen er offentlig tilgængelig, når den er registreret i Finanstilsynet, jf. dog §§ 5 og 6.

Stk. 2 Det i § 2, stk. 8, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed er offentlig tilgængeligt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Hvis det i § 2, stk. 8, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed indeholder dele, der i henhold til § 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige, og hvis livsforsikringsselskabet som følge heraf i overensstemmelse med § 2, stk. 9, vælger at indsende et ekstra eksemplar af det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed til Finanstilsynet hvor disse dele er udeladt, er det alene sidstnævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, der er offentlig tilgængeligt.

§ 5

Uanset § 2, stk. 3, kan livsforsikringsselskabet anføre de til en anmeldelse hørende forsikringstekniske beregninger og metoder, som livsforsikringsselskabet betragter som en egentlig nyskabelse i forhold til tilgængelig viden på området, og som livsforsikringsselskabet selv behandler fortroligt, i et særskilt bilag. Det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt »Redegørelse i henhold til § 5, stk. 1«, skal benyttes.

Stk. 2 Finanstilsynet kan træffe beslutning om, at hele bilaget eller dele af bilaget, der er benævnt »Redegørelse i henhold til § 5, stk. 1«, ikke skal være offentligt tilgængeligt, hvis tilsynet konkret vurderer, at der er tale om en egentlig nyskabelse i forhold til tilgængelig viden på området, samt at livsforsikringsselskabet kan lide væsentlig økonomisk skade ved offentliggørelsen, eller at offentliggørelsen ville give andre livsforsikringsselskaber en uberettiget konkurrencemæssig fordel.

§ 6

Livsforsikringsselskabet kan anføre de dele af de i § 2, stk. 7, nævnte redegørelser, som livsforsikringsselskabet vurderer ikke er nødvendige for at kunne forstå de væsentligste elementer i forsikringen eller ikke er nødvendige for at kunne foretage kontrolberegninger, i et særskilt bilag, der ikke er offentligt tilgængeligt, jf. dog stk. 2. Det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt »Redegørelse i henhold til § 6, stk. 1«, skal benyttes. Herudover kan livsforsikringsselskabet anføre følgende i »Redegørelse i henhold til § 6, stk. 1«:

 • 1) Den i § 3, stk. 8, nævnte redegørelse for levetidsanalyse.

 • 2) Sammenskrivning af de anmeldte forhold og tidligere anmeldte forhold ud over det i § 2, stk. 3, nr. 2, nævnte.

 • 3) Øvrige supplerende oplysninger til Finanstilsynet.

Stk. 2 Finanstilsynet kan træffe beslutning om, at hele bilaget eller dele af bilaget, der er benævnt »Redegørelse i henhold til § 6, stk. 1«, skal være offentligt tilgængeligt, hvis tilsynet konkret vurderer, at det pågældende bilag helt eller delvist er nødvendigt for at kunne forstå de væsentligste elementer i forsikringen eller for at kunne foretage kontrolberegninger.

§ 7

Finanstilsynet sender kopi af de registrerede anmeldelser til enhver person, der beder herom. Finanstilsynet kan forlange, at den pågældende nærmere angiver den eller de anmeldelser, der ønskes kopi af.

Stk. 2 Hvis Finanstilsynet ikke har sendt den i stk. 1 nævnte kopi til en person senest 10 dage efter, at den pågældende har bedt tilsynet herom, skal tilsynet underrette den pågældende om grunden hertil. Finanstilsynet skal samtidig oplyse, hvornår den pågældende kan forvente at modtage kopien.

Stk. 3 Finanstilsynet er berettiget til at kræve betaling for kopiering og fremsendelse af de i registreret indførte anmeldelser med tilhørende bilag. Betalingerne må ikke overstige den betaling, der er anført i bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.

Bemyndigelse, underskrift og indsendelse
§ 8

Det skal fremgå af livsforsikringsselskabets procedure for anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri, hvilke personer livsforsikringsselskabet har bemyndiget til at underskrive anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed og det i § 2, stk. 8 og 9, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed.

Stk. 2 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri skal indsendes til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar. Den underskrevne anmeldelse, inkl. den hertil hørende aktuarerklæring samt eventuelle redegørelser i henhold til § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1, skal enten indsendes i papirform eller elektronisk til Finanstilsynet.

Stk. 3 Det i § 2, stk. 8 og 9, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed skal indsendes elektronisk til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar.

Aktuarerklæring
§ 9

En anmeldelse efter § 2 skal være vedlagt en særskilt erklæring fra livsforsikringsselskabets ansvarshavende aktuar vedrørende de anmeldte forhold. Erklæringen skal indsendes til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar. Aktuaren skal i sin udtalelse erklære, om aktuaren er enig i, at de anmeldte forhold er i overensstemmelse med § 21, stk. 1-4, i lov om finansiel virksomhed. Aktuaren skal endvidere erklære, om aktuaren er enig i livsforsikringsselskabets redegørelse efter § 3.

Stk. 2 Det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt »Aktuarerklæring«, skal benyttes.

Stk. 3 Den i stk. 1 nævnte erklæring er ikke offentlig tilgængelig.

Straffebestemmelser
§ 10

Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 2, § 3, § 8 og § 9, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1067 af 27. oktober 2006 om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed.