Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 932 af 07. april 2013

§ 3

Ved anmeldelse efter § 20, stk. 1, nr. 1-5, i lov om finansiel virksomhed, skal livsforsikringsselskabet redegøre for, at de anmeldte regler er betryggende og rimelige overfor de enkelte forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

Stk. 2 Livsforsikringsselskabet skal redegøre for det datagrundlag, der ligger til grund for anmeldelsen.

Stk. 3 Ved anmeldelse af rente-, omkostnings- og risikosatser efter § 20, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, i lov om finansiel virksomhed skal livsforsikringsselskabet:

  • 1) for forsikringer omfattet af bekendtgørelse om kontributionsprincippet for hver kontributionsgruppe yderligere redegøre for, at det anmeldte ikke fører til omfordeling af væsentlig økonomisk størrelse mellem forsikringerne ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne, og

  • 2) for øvrige forsikringer med ret til bonus yderligere redegøre for, at det anmeldte ikke fører til omfordeling af væsentlig økonomisk størrelse mellem forsikringerne ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne.

Stk. 4 Redegørelserne efter stk. 3 skal være vedlagt dokumentation baseret på livsforsikringsselskabets faktiske afkast af investeringer, faktiske omkostningsforhold og faktiske skadeserfaring.

Stk. 5 Ved anmeldelse af rente-, omkostnings- eller risikosatser efter § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed skal livsforsikringsselskabet for hver kontributionsgruppe eller hver gruppe af forsikringer, det anmeldte vedrører, oplyse årets forventede eller faktiske rente-, omkostnings- eller risikoresultat samt redegøre for konsekvenserne for kollektivt bonuspotentiale, særlige bonushensættelser og egenkapital. Livsforsikringsselskabet skal desuden angive det forventede rente-, omkostnings- eller risikoresultat for de fem kommende år.

Stk. 6 Ved anmeldelse af grundlaget for beregning af livsforsikringshensættelser, jf. § 20, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, skal livsforsikringsselskabet redegøre for, at der ved beregningen anvendes:

  • 1) de bedst mulige skøn over de involverede forsikringsrisici, herunder dødelighed (observeret nuværende dødelighed og forventning til fremtidig levetidsforbedring) og invaliditetshyppighed m.v.,

  • 2) de bedst mulige skøn over de omkostninger, som kontrakterne gennemsnitligt forventes at kunne administreres for under de vilkår, der er gældende på markedet, og

  • 3) en diskonteringsrente, der er opgjort i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav.

Stk. 7 Livsforsikringsselskabet skal hvert år inden årets udgang indsende anmeldelse af den i stk. 6, nr. 1, nævnte dødelighed, der skal fastsættes i overensstemmelse med en for året foretaget levetidsanalyse med udgangspunkt i Finanstilsynets seneste offentliggjorte retningslinjer for udarbejdelse af levetidsanalyse og seneste offentliggjorte benchmark for levetidsforudsætninger.

Stk. 8 Ved anmeldelse af den i stk. 6, nr. 1, nævnte dødelighed, skal livsforsikringsselskabet redegøre for den i stk. 7 nævnte levetidsanalyse svarende til Finanstilsynets seneste offentliggjorte retningslinjer for indberetning af levetidsanalyse.

Stk. 9 Ved anmeldelse af risikotillægget til brug for beregning af livsforsikringshensættelser, jf. § 20, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, skal livsforsikringsselskabet redegøre for, at risikotillægget svarer til det skønnede tillæg, som livsforsikringsselskabet på markedet må forventes at skulle betale til en erhverver af livsforsikringsselskabets bestand af livsforsikrings- og investeringskontrakter, for at denne vil påtage sig risikoen for udsving i størrelsen af og betalingstidspunkterne for de garanterede ydelser.