Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 932 af 07. april 2013

§ 5

Uanset § 2, stk. 3, kan livsforsikringsselskabet anføre de til en anmeldelse hørende forsikringstekniske beregninger og metoder, som livsforsikringsselskabet betragter som en egentlig nyskabelse i forhold til tilgængelig viden på området, og som livsforsikringsselskabet selv behandler fortroligt, i et særskilt bilag. Det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt »Redegørelse i henhold til § 5, stk. 1«, skal benyttes.

Stk. 2 Finanstilsynet kan træffe beslutning om, at hele bilaget eller dele af bilaget, der er benævnt »Redegørelse i henhold til § 5, stk. 1«, ikke skal være offentligt tilgængeligt, hvis tilsynet konkret vurderer, at der er tale om en egentlig nyskabelse i forhold til tilgængelig viden på området, samt at livsforsikringsselskabet kan lide væsentlig økonomisk skade ved offentliggørelsen, eller at offentliggørelsen ville give andre livsforsikringsselskaber en uberettiget konkurrencemæssig fordel.