Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 932 af 07. april 2013

Indhold og form
§ 2

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri skal foretages ved at benytte det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt "Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed".

Stk. 2 Det skal fremgå af anmeldelsen, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører.

Stk. 3 Anmeldelsen skal:

  • 1) afspejle de produkter, som livsforsikringsselskabet agter at anvende, herunder beskrive eventuelle garantier nærmere,

  • 2) have en så klar og præcis form, at den uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, og

  • 3) i sin helhed være egnet til at give et fyldestgørende billede af livsforsikringsselskabets aktiviteter vedrørende forsikring og pension.

Stk. 4 Det skal tydeligt angives/markeres i anmeldelsen, hvilke ændringer der er foretaget i forhold til tidligere anmeldelser af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed.

Stk. 5 Anmeldelsen skal indeholde en matematisk beskrivelse og gennemgang af de anmeldte forhold.

Stk. 6 Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for de juridiske og økonomiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i § 3, stk. 1, og stk. 3-5.

Stk. 7 Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for de juridiske, økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i § 3, stk. 2, og stk. 6-7.

Stk. 8 Livsforsikringsselskabet skal hvert år inden udgangen af juni, første gang inden udgangen af juni 2014, indsende en sammenskrivning af selskabets samlede gældende anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed til Finanstilsynet. Det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed skal inkludere alle anmeldelser af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, der i henhold til § 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed er indsendt til Finanstilsynet inden udgangen af det foregående år. Det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed må ikke indeholde tidligere anmeldte regler og satser, der ikke længere er gældende ved udgangen af det foregående år. Det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt "Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed", skal benyttes.

Stk. 9 Hvis det i stk. 8 nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed indeholder dele, der i henhold til § 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige, kan livsforsikringsselskabet vælge at indsende et ekstra eksemplar af det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed til Finanstilsynet, hvor disse dele er udeladt. Det skal i så fald tydeligt fremgå af de indsendte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, hvilket af grundlagene m.v. der indeholder dele, der i henhold til § 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige.