Geoinfrastrukturloven

Denne konsoliderede version af geoinfrastrukturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Lov nr. 1331 af 19. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Loven omfatter geodatasæt, som

 • 1) foreligger i elektronisk form,

 • 2) vedrører et eller flere temaer fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af stk. 2,

 • 3) besiddes af eller på vegne af en offentlig myndighed, jf. § 2, stk. 2, og

 • 4) vedrører Danmarks territorium, herunder søterritoriet, eller tilgrænsende havområder.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter de geodatatemaer, der medfører, at geodatasæt er omfattet af loven. Bestemmelser, som omfatter andre temaer end dem, der følger af bilag I, II og III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab, fastsættes efter forhandling med den minister, under hvis område de berørte geodatasæt hører.

Stk. 3 Geodatasæt, som besiddes af kommuner eller offentlige myndigheder omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2 og 3, er kun omfattet af denne lov, hvis lovgivningen i øvrigt kræver indsamling eller udbredelse heraf.

Stk. 4 Geodatasæt, som besiddes af andre end offentlige myndigheder, men som i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1, er omfattet af denne lov, hvis besidderen har fået stillet Danmarks INSPIRE-geoportal til rådighed efter § 5, stk. 2.

Stk. 5 Hvis der findes flere kopier af samme geodatasæt, som besiddes af eller opbevares på vegne af flere forskellige offentlige myndigheder, omfatter loven kun den udgave, som kopierne hidrører fra.

Stk. 6 Offentlige myndigheder kan kun træffe foranstaltninger vedrørende geodatasæt, hvortil andre har immaterielle rettigheder, med de pågældendes samtykke.

Stk. 7 Loven omfatter endvidere geodatatjenester, som er knyttet til de geodatasæt, som loven omfatter, jf. stk. 1-5.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Infrastruktur for geografisk information: Metadata, geodatasæt og geodatatjenester, nettjenester og netteknologier, aftaler om adgang og anvendelse og om gensidigt at stille geodatasæt og geodatatjenester til rådighed samt koordinerings- og overvågningsmekanismer, processer og procedurer, der opbygges, drives eller stilles til rådighed i medfør af denne lov.

 • 2) Geodata: Alle data, som rummer en direkte eller indirekte henvisning til et bestemt sted eller et geografisk område.

 • 3) Geodatasæt: En identificerbar samling af geodata.

 • 4) Geodatatjenester: Operationer, der kan udføres på de geodata, der er indeholdt i geodatasættene, eller på de dertil hørende metadata ved brug af et edb-program.

 • 5) Metadata: Informationer, der beskriver geodatasæt og geodatatjenester, og som gør det muligt at finde, registrere og bruge dem.

 • 6) Interoperabilitet: Muligheden for, at geodatasæt kan sammenstilles og geodatatjenester fungere sammen, således at resultatet uden gentagen manuel indgriben bliver sammenhængende og den ekstra værdi af datasættene og datatjenesterne forøges.

Stk. 2 I denne lov forstås ved »offentlig myndighed«

 • 1) en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer på nationalt, regionalt eller lokalt plan,

 • 2) enhver fysisk eller juridisk person, der varetager offentlige forvaltningsopgaver i henhold til national ret, herunder konkrete miljørelaterede opgaver, aktiviteter og tjenesteydelser, og

 • 3) enhver fysisk eller juridisk person, som det påhviler at varetage offentlige pligter eller opgaver eller at udføre offentlige tjenesteydelser i forbindelse med miljøet, og som er underlagt kontrol af et organ eller en person, der falder ind under nr. 1 eller 2.

§ 3

Offentlige myndigheder skal fremstille metadata for de geodatasæt eller geodatatjenester, som de besidder. Metadata skal ajourføres, hvis der foretages væsentlige ændringer i geodatasættene og geodatatjenesterne.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om, hvilke oplysninger metadata skal indeholde, og om ajourføring af metadata, jf. stk. 1.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter endvidere bestemmelser om tekniske ordninger for interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.

§ 4

Energi-, forsynings- og klimaministeren opretter og driver følgende tjenester på internettet:

 • 1) Søgetjenester, der gør det muligt at søge efter geodatasæt og geodatatjenester ud fra indholdet af de tilsvarende metadata og at fremvise indholdet af metadata.

 • 2) Visningstjenester, der som minimum gør det muligt at vise, navigere, zoome ind og ud, panorere samt overlejre geodatasæt, der kan vises, og at vise signaturforklaringer og relevant metadataindhold.

 • 3) Tjenester, der gør det muligt at nedtage kopier af geodatasæt eller dele af sådanne sæt og, hvor det er muligt, at opnå direkte adgang til geodatasæt.

 • 4) Transformationstjenester, der gør det muligt at transformere geodatasæt med henblik på at opnå interoperabilitet.

 • 5) Tjenester, der gør det muligt at aktivere geodatatjenester.

Stk. 2 De tjenester, der er nævnt i stk. 1, benævnes under et: Danmarks INSPIRE-geoportal.

Stk. 3 De søgetjenester, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal mindst give mulighed for at anvende følgende søgekriterier:

 • 1) Nøgleord.

 • 2) Klassificering af geodata og geodatatjenester.

 • 3) Kvaliteten og gyldigheden af geodata.

 • 4) Grad af overensstemmelse med bestemmelserne om interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.

 • 5) Geografisk placering.

 • 6) Betingelser for adgang til og brug af geodatasæt og geodatatjenester.

 • 7) Hvilke offentlige myndigheder, der er ansvarlige for etablering, forvaltning, vedligeholdelse og distribution af geodatasættene og geodatatjenesterne.

Stk. 4 Transformationstjenesterne, jf. stk. 1, nr. 4, skal kombineres med de øvrige tjenester, som er nævnt i stk. 1, på en sådan måde, at samtlige tjenester kan drives i overensstemmelse med bestemmelserne om tekniske ordninger for interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.

§ 5

Offentlige myndigheder skal forbinde deres geodatasæt og geodatatjenester med Danmarks INSPIRE-geoportal. Geodatasæt og geodatatjenester, som vedrører temaer som nævnt i § 1, stk. 2, 2. pkt., kan forbindes til portalen alene med deres metadata, hvis geodatasættet eller geo­da­ta­tje­ne­sten er tilgængelig andetsteds i overensstemmelse med lovens øvrige bestemmelser, regler fastsat i medfør af loven og de bestemmelser, som Kommissionen fastsætter efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk infor­ma­tion i Det Europæiske Fællesskab.

Stk. 2 Andre, hvis geodatasæt og geodatatjenester er i overensstemmelse med denne lov, regler fastsat i medfør af loven, og de bestemmelser om metadata, nettjenester og interoperabilitet, som Kommissionen fastsætter efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk in­for­ma­tion i Det Europæiske Fællesskab, kan efter anmodning forbinde deres geodatasæt og geo­da­ta­tje­ne­ster til Danmarks INSPIRE-geo­por­tal. Anmodning efter 1. pkt. rettes til energi-, forsynings- og klimaministeren.

§ 6

Enhver har med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, adgang via Danmarks INSPIRE-geoportal til geo­data­sæt og geodatatjenester, der vedrører miljøoplysninger eller temaer, der følger af bilag I, II eller III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab. Adgangen til at søge efter geodatasæt og geodatatjenester ud fra indholdet af de tilsvarende metadata og til at få fremvist indholdet af metadata via de søgetjenester, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1, kan dog alene begrænses af hensyn til rigets internationale interesser, den offentlige sikkerhed eller rigets forsvar.

Stk. 2 Enhver har med de begrænsninger, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen, via Danmarks INSPIRE-geoportal adgang til geodatasæt og geo­da­tatje­ne­ster, der vedrører andre temaer end dem, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Data, der stilles til rådighed via visningstjenester som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2, kan gives en form, der hindrer kommerciel udnyttelse.

Stk. 4 Afgørelser efter stk. 1-3 træffes af den myndighed, som besidder geodatasættet eller geo­da­ta­tje­ne­sten. Afgørelserne kan påklages til den myndighed, der er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen af den sag, som de pågældende oplysninger hidrører fra.

§ 7

De søge- og visningstjenester, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, skal stilles gratis til rådighed for offentligheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Offentlige myndigheder, der leverer visningstjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, kan dog opkræve gebyr herfor.

Stk. 3 Offentlige myndigheder, der leverer de øvrige tjenester, som er nævnt i § 4, stk. 1, kan opkræve gebyr herfor.

Stk. 4 Det er en betingelse for opkrævning af gebyr for levering af visningstjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, tjenester, der gør det muligt at nedtage kopier af geodatasæt, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, eller tjenester, som gør det muligt at aktivere geodatatjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, at der er adgang til at betale gebyr via e-handelstjenester. Disse tjenester kan være omfattet af ansvarsfraskrivelse eller licens.

Stk. 5 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om betaling af gebyr for levering af geodatasæt og geodatatjenester, jf. stk. 2 og 4.

§ 8

En offentlig myndighed omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1 eller 2, skal stille geodatasæt og geo­da­ta­tje­ne­ster til rådighed for andre offentlige myndigheder, der til udførelsen af deres opgaver har behov herfor.

Stk. 2 Til udførelse af offentlige opgaver, der kan få virkning for miljøet, kan geodatasæt og geodatatjenester stilles til rådighed for EU-institutioner eller EU-organer og for andre EU-medlemslandes offentlige myndigheder omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 3 En offentlig myndighed kan udstede licens til eller opkræve gebyr fra andre offentlige myndigheder, der i medfør af stk. 1 og 2 anvender den pågældende myndigheds geodatasæt eller geodatatjenester. Geodatasæt og geodatatjenester, som stilles til rådighed for EU-institutioner eller EU-organer til opfyldelse af rapporteringsforpligtelser i medfør af EU-regler vedrørende miljø, kan der dog ikke opkræves gebyr for.

Stk. 4 Med henblik på udførelsen af opgaver, der kan få virkning for miljøet, kan geodatasæt og geodatatjenester stilles til rådighed for organer, der er oprettet ved internationale aftaler, som EU og EU-medlemslandene er part i. Stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Når geodatasæt og geodatatjenester stilles til rådighed efter stk. 2 eller 4 for EU-institutioner eller EU-organer, for andre EU-medlemslandes offentlige myndigheder eller for organer oprettet ved internationale aftaler, kan der stilles krav efter dansk lovgivning for anvendelsen af geodatasættene eller geodatatjenesterne.

Stk. 6 Adgangen til at stille geodatasæt og geo­da­ta­tje­ne­ster til rådighed efter stk. 1, 2 eller 4 kan begrænses af den myndighed, der besidder geodatasættet eller geodatatjenesten, af hensyn til retssagers behandling ved domstolene, rigets internationale interesser, den offentlige sikkerhed eller rigets forsvar.

Stk. 7 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om adgangen til og anvendelsen af geodatasæt og geodatatjenester, jf. stk. 1, 2 og 4-6.

Stk. 8 Energi-, forsynings- og klimaministeren træffer efter forhandling med den minister, under hvis område geodatasættet eller geodatatjenesten hører, afgørelse om, hvorvidt geodatasæt eller geodatatjenester kan stilles til rådighed efter stk. 2 og stk. 4, 1. pkt., og om de nærmere betingelser herfor. I tilfælde omfattet af stk. 1 træffes afgørelsen af den myndighed, som besidder geodatasættet eller geo­da­ta­tje­ne­sten.

Stk. 9 Stk. 2, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 og 5 finder ikke anvendelse på geodatasæt eller geodatatjenester, som vedrører temaer omfattet af § 1, stk. 2, 2. pkt.

§ 9

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvilke geodatasæt der kan anvendes af den offentlige forvaltning som fælles grundlag for digital forvaltning. Bestemmelser herom fastsættes efter forhandling med den minister, under hvis område geodatasættet hører.

§ 10

Energi-, forsynings- og klimaministeren nedsætter et samordningsudvalg vedrørende infrastrukturen for geografisk information.

Stk. 2 Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information afgiver indstillinger om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information i Danmark og bistår ministeren ved gennemførelsen og anvendelsen heraf. Samordningsudvalget bistår endvidere energi-, forsynings- og klimaministeren ved kontakten med Kommissionen i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab.

Stk. 3 Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information består af en formand og indtil 10 andre medlemmer. Som medlemmer kan udpeges repræsentanter for de offentlige myndigheder, som besidder geodatasæt omfattet af denne lov, samt repræsentanter for andre, der har fået stillet Danmarks INSPIRE-geoportal til rådighed efter § 5, stk. 2. Endvidere kan personer med særligt kendskab til infrastrukturen for geografisk information udpeges til medlemmer af udvalget. Udvalgets medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske.

Stk. 4 Brugere, producenter og udbydere af værdiforøgende tjenester vedrørende geodatasæt og geodatatjenester samt andre med interesse i infrastrukturen for geografisk information kan fremkomme med forslag til samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information i Danmark.

Stk. 5 Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 11

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af denne lov til en styrelse under energi-, forsynings- og klimaministeren.

§ 12

Energi-, forsynings- og klimaministeren overvåger udbygningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af infrastrukturen for geografisk information og tilsender Kommissionen rapporter herom.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte bestemmelser om den overvågning, der skal finde sted efter stk. 1, og om dens nærmere indhold. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at offentlige myndigheder skal tilsende energi-, forsynings- og klimaministeren oplysninger til brug for udarbejdelsen af rapporter om denne overvågning.

§ 13

Loven træder i kraft den 15. maj 2009.

§ 14

(Udeladt af Redaktionen).

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.