Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 153 af 08. juni 1912

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

For saa vidt ikke anderledes fastsættes ved særlig Lov, blive samtlige de i gældende Love, Forordninger m.v. indeholdte Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer at omsætte til Angivelser efter det metriske System efter de i § 8, 2det Stykke, i Lov Nr. 124 af 4. Maj 1907 indeholdte Omsætningstal, nemlig

Stk. 2 Dog bliver ved flere af de Omsætninger, som i henhold hertil ere at foretage, at benytte en Afrunding, saaledes som nærmere fastsat i de følgende Paragraffer.

§ 2-34

(Udeladt af Redaktionen)

§ 35

Regeringen bemyndiges til ved Omsætning af Maal- og Vægtangivelser i andre end de i §§ 2-34 nævnte Love m. v. at foretage en Afrunding af de fremkomne Tal, dog saaledes, at intet i Lovgivningen fastslaaet Forhold derved væsentlig forrykkes.

§ 36

Regeringen bemyndiges til at lade de i §§ 2 til 34 samt de i § 35 omhandlede Love m. v., ændrede saaledes, som nærværende Lov medfører det, helt eller delvis bekendtgøre i det Omfang, som der måtte vise sig Trang til.

§ 37

Regeringen bemyndiges til, for saa vidt de i nærværende Lov foretagne Omsætninger maatte medføre Ændringer i bestaaende Retstilstande, at meddele fornøden Dispensation indenfor de af den paagældende ældre Lov givne Rammer for Maal- og Vægtangivelser.

§ 38

Denne Lov træder i Kraft 1. Juli 1912.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.