Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m. § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 153 af 08. juni 1912

§ 1

For saa vidt ikke anderledes fastsættes ved særlig Lov, blive samtlige de i gældende Love, Forordninger m.v. indeholdte Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer at omsætte til Angivelser efter det metriske System efter de i § 8, 2det Stykke, i Lov Nr. 124 af 4. Maj 1907 indeholdte Omsætningstal, nemlig

Stk. 2 Dog bliver ved flere af de Omsætninger, som i henhold hertil ere at foretage, at benytte en Afrunding, saaledes som nærmere fastsat i de følgende Paragraffer.