Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m. § 35

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 153 af 08. juni 1912

§ 35

Regeringen bemyndiges til ved Omsætning af Maal- og Vægtangivelser i andre end de i §§ 2-34 nævnte Love m. v. at foretage en Afrunding af de fremkomne Tal, dog saaledes, at intet i Lovgivningen fastslaaet Forhold derved væsentlig forrykkes.