Geoinfrastrukturloven § 8

Denne konsoliderede version af geoinfrastrukturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Lov nr. 1331 af 19. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017

§ 8

En offentlig myndighed omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1 eller 2, skal stille geodatasæt og geo­da­ta­tje­ne­ster til rådighed for andre offentlige myndigheder, der til udførelsen af deres opgaver har behov herfor.

Stk. 2 Til udførelse af offentlige opgaver, der kan få virkning for miljøet, kan geodatasæt og geodatatjenester stilles til rådighed for EU-institutioner eller EU-organer og for andre EU-medlemslandes offentlige myndigheder omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 3 En offentlig myndighed kan udstede licens til eller opkræve gebyr fra andre offentlige myndigheder, der i medfør af stk. 1 og 2 anvender den pågældende myndigheds geodatasæt eller geodatatjenester. Geodatasæt og geodatatjenester, som stilles til rådighed for EU-institutioner eller EU-organer til opfyldelse af rapporteringsforpligtelser i medfør af EU-regler vedrørende miljø, kan der dog ikke opkræves gebyr for.

Stk. 4 Med henblik på udførelsen af opgaver, der kan få virkning for miljøet, kan geodatasæt og geodatatjenester stilles til rådighed for organer, der er oprettet ved internationale aftaler, som EU og EU-medlemslandene er part i. Stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Når geodatasæt og geodatatjenester stilles til rådighed efter stk. 2 eller 4 for EU-institutioner eller EU-organer, for andre EU-medlemslandes offentlige myndigheder eller for organer oprettet ved internationale aftaler, kan der stilles krav efter dansk lovgivning for anvendelsen af geodatasættene eller geodatatjenesterne.

Stk. 6 Adgangen til at stille geodatasæt og geo­da­ta­tje­ne­ster til rådighed efter stk. 1, 2 eller 4 kan begrænses af den myndighed, der besidder geodatasættet eller geodatatjenesten, af hensyn til retssagers behandling ved domstolene, rigets internationale interesser, den offentlige sikkerhed eller rigets forsvar.

Stk. 7 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om adgangen til og anvendelsen af geodatasæt og geodatatjenester, jf. stk. 1, 2 og 4-6.

Stk. 8 Energi-, forsynings- og klimaministeren træffer efter forhandling med den minister, under hvis område geodatasættet eller geodatatjenesten hører, afgørelse om, hvorvidt geodatasæt eller geodatatjenester kan stilles til rådighed efter stk. 2 og stk. 4, 1. pkt., og om de nærmere betingelser herfor. I tilfælde omfattet af stk. 1 træffes afgørelsen af den myndighed, som besidder geodatasættet eller geo­da­ta­tje­ne­sten.

Stk. 9 Stk. 2, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 og 5 finder ikke anvendelse på geodatasæt eller geodatatjenester, som vedrører temaer omfattet af § 1, stk. 2, 2. pkt.