Geoinfrastrukturloven § 2

Denne konsoliderede version af geoinfrastrukturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Lov nr. 1331 af 19. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017

§ 2

I denne lov forstås ved:

  • 1) Infrastruktur for geografisk information: Metadata, geodatasæt og geodatatjenester, nettjenester og netteknologier, aftaler om adgang og anvendelse og om gensidigt at stille geodatasæt og geodatatjenester til rådighed samt koordinerings- og overvågningsmekanismer, processer og procedurer, der opbygges, drives eller stilles til rådighed i medfør af denne lov.

  • 2) Geodata: Alle data, som rummer en direkte eller indirekte henvisning til et bestemt sted eller et geografisk område.

  • 3) Geodatasæt: En identificerbar samling af geodata.

  • 4) Geodatatjenester: Operationer, der kan udføres på de geodata, der er indeholdt i geodatasættene, eller på de dertil hørende metadata ved brug af et edb-program.

  • 5) Metadata: Informationer, der beskriver geodatasæt og geodatatjenester, og som gør det muligt at finde, registrere og bruge dem.

  • 6) Interoperabilitet: Muligheden for, at geodatasæt kan sammenstilles og geodatatjenester fungere sammen, således at resultatet uden gentagen manuel indgriben bliver sammenhængende og den ekstra værdi af datasættene og datatjenesterne forøges.

Stk. 2 I denne lov forstås ved »offentlig myndighed«

  • 1) en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer på nationalt, regionalt eller lokalt plan,

  • 2) enhver fysisk eller juridisk person, der varetager offentlige forvaltningsopgaver i henhold til national ret, herunder konkrete miljørelaterede opgaver, aktiviteter og tjenesteydelser, og

  • 3) enhver fysisk eller juridisk person, som det påhviler at varetage offentlige pligter eller opgaver eller at udføre offentlige tjenesteydelser i forbindelse med miljøet, og som er underlagt kontrol af et organ eller en person, der falder ind under nr. 1 eller 2.