14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Geoinfrastrukturloven § 1

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af geoinfrastrukturloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven omfatter geodatasæt, som

  • 1) foreligger i elektronisk form,

  • 2) vedrører et eller flere temaer fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af stk. 2,

  • 3) besiddes af eller på vegne af en offentlig myndighed, jf. § 2, stk. 2, og

  • 4) vedrører Danmarks territorium, herunder søterritoriet, eller tilgrænsende havområder.

•••

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter de geodatatemaer, der medfører, at geodatasæt er omfattet af loven. Bestemmelser, som omfatter andre temaer end dem, der følger af bilag I, II og III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab, fastsættes efter forhandling med den minister, under hvis område de berørte geodatasæt hører.

•••

Stk. 3 Geodatasæt, som besiddes af kommuner eller offentlige myndigheder omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2 og 3, er kun omfattet af denne lov, hvis lovgivningen i øvrigt kræver indsamling eller udbredelse heraf.

•••

Stk. 4 Geodatasæt, som besiddes af andre end offentlige myndigheder, men som i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1, er omfattet af denne lov, hvis besidderen har fået stillet Danmarks INSPIRE-geoportal til rådighed efter § 5, stk. 2.

•••

Stk. 5 Hvis der findes flere kopier af samme geodatasæt, som besiddes af eller opbevares på vegne af flere forskellige offentlige myndigheder, omfatter loven kun den udgave, som kopierne hidrører fra.

•••

Stk. 6 Offentlige myndigheder kan kun træffe foranstaltninger vedrørende geodatasæt, hvortil andre har immaterielle rettigheder, med de pågældendes samtykke.

•••

Stk. 7 Loven omfatter endvidere geodatatjenester, som er knyttet til de geodatasæt, som loven omfatter, jf. stk. 1-5.

•••
profile photo
Profilside