Geoinfrastrukturloven § 1

Denne konsoliderede version af geoinfrastrukturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Lov nr. 1331 af 19. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017

§ 1

Loven omfatter geodatasæt, som

  • 1) foreligger i elektronisk form,

  • 2) vedrører et eller flere temaer fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af stk. 2,

  • 3) besiddes af eller på vegne af en offentlig myndighed, jf. § 2, stk. 2, og

  • 4) vedrører Danmarks territorium, herunder søterritoriet, eller tilgrænsende havområder.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter de geodatatemaer, der medfører, at geodatasæt er omfattet af loven. Bestemmelser, som omfatter andre temaer end dem, der følger af bilag I, II og III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab, fastsættes efter forhandling med den minister, under hvis område de berørte geodatasæt hører.

Stk. 3 Geodatasæt, som besiddes af kommuner eller offentlige myndigheder omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2 og 3, er kun omfattet af denne lov, hvis lovgivningen i øvrigt kræver indsamling eller udbredelse heraf.

Stk. 4 Geodatasæt, som besiddes af andre end offentlige myndigheder, men som i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1, er omfattet af denne lov, hvis besidderen har fået stillet Danmarks INSPIRE-geoportal til rådighed efter § 5, stk. 2.

Stk. 5 Hvis der findes flere kopier af samme geodatasæt, som besiddes af eller opbevares på vegne af flere forskellige offentlige myndigheder, omfatter loven kun den udgave, som kopierne hidrører fra.

Stk. 6 Offentlige myndigheder kan kun træffe foranstaltninger vedrørende geodatasæt, hvortil andre har immaterielle rettigheder, med de pågældendes samtykke.

Stk. 7 Loven omfatter endvidere geodatatjenester, som er knyttet til de geodatasæt, som loven omfatter, jf. stk. 1-5.