Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30. marts 2014

I medfør af § 7, stk. 7, § 8, § 9, stk. 6, og § 10, stk. 2, i lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Afgrænsning og definitioner
§ 1

Et godkendt innovationsmiljø skal være et aktieselskab og opfylde følgende kriterier:

 • 1) Innovationsmiljøet skal have kompetencer vedr. kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater.

 • 2) Innovationsmiljøet skal have en formaliseret og gensidig forpligtende samarbejdsaftale med relevante universiteter, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner eller lignende.

 • 3) Innovationsmiljøet skal have en samarbejdsaftale med en eller flere kapitalkilder og etablerede virksomheder.

 • 4) Innovationsmiljøet skal tilbyde rådgivning mv. med henblik på at kvalificere innovative iværksættere til at udvikle nye service- eller produktideer med henblik på at starte egen virksomhed eller indgå licensaftale.

 • 5) Innovationsmiljøet skal råde over fysiske og administrative faciliteter i tilknytning til et videnmiljø.

 • 6) Innovationsmiljøet skal have en professionel ansvarsforsikring (rådgivningsansvar).

§ 2

Innovative iværksættere er enkeltpersoner, juridiske personer eller flere personer i forening, der overvejer kommercialisering af en ny service- eller produktide enten gennem egen virksomhed eller ved salg af ideen mod licens.

Stk. 2 Ved en ny service- eller produktide forstås:

 • 1) Et nyt højteknologisk produkt,

 • 2) et perspektivrigt forskningsresultat,

 • 3) en ny produktionsmåde,

 • 4) en perspektivrig opfindelse,

 • 5) en ny serviceydelse eller

 • 6) et innovativt og videnbaseret forretningskoncept.

§ 3

En forundersøgelse er innovationsmiljøets indledende undersøgelse af en ny service- og/eller produktides holdbarhed og relevans fagligt og markedsmæssigt.

§ 4

Et forprojekt er den innovative iværksætters arbejde med at bearbejde en ny service- og/eller produktide, jf. § 2, stk. 2, frem mod kommercialisering.

§ 5

Ved medfinansiering af et forprojekt forstås primær offentlig finansiering af et forprojekt og sekundær offentlig finansiering af et supplerende forprojekt, som ligger i forlængelse af den primære medfinansiering.

Kapitel 2 Medfinansiering af innovationsmiljøer
§ 6

Ministeren kan yde medfinansiering til:

 • 1) Etablering af innovationsmiljøer,

 • 2) drift af innovationsmiljøerne, herunder afholdelse af udgifter til forundersøgelser, vurdering af ansøgninger om forprojektkapital og administration af forprojekterne mv. og

 • 3) innovationsmiljøets opsøgende aktiviteter mv., herunder kurser og informationsaktiviteter over for innovationsmiljøets potentielle målgruppe.

Stk. 2 Ministeren kan tildele hvert af de godkendte innovationsmiljøer en ramme til medfinansiering af forprojekter, jf. § 5.

Kapitel 3 Medfinansiering af innovative iværksættere mv.
§ 7

Innovationsmiljøet kan efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anvende den statslige medfinansiering, jf. § 6, stk. 2, til på statens vegne og/eller egne vegne at medfinansiere innovative iværksættere i de tilfælde, hvor nye service- og produktideer ikke skønnes at have mulighed for i fuldt omfang at opnå almindelig kommerciel finansiering.

§ 8

Medfinansiering af forprojekter, jf. § 5, kan anvendes til:

 • 1) Sparring og rådgivning i forbindelse med videreudvikling af forretningsideen,

 • 2) teknologiske undersøgelser - f.eks. dokumentation af teknologiske muligheder,

 • 3) udviklingsarbejde, laboratorieforsøg mv.,

 • 4) nyhedsundersøgelser og indledende patentering,

 • 5) fremstilling af prototyper og dokumentation,

 • 6) markedsundersøgelser - f.eks. dokumentation af markedsmæssige muligheder,

 • 7) identifikation af samarbejdspartnere, leverandører, distributører mv.,

 • 8) identifikation og assistance ved forhandlinger og indgåelse af aftaler med investorer og andre samarbejdspartnere,

 • 9) kurser og uddannelse for innovative iværksættere,

 • 10) at købe den innovative iværksætter fri fra arbejde for at koncentrere sig om udviklingen af projektet,

 • 11) øvrige beslægtede aktiviteter, der naturligt indgår i undersøgelsen af ideens bæredygtighed,

 • 12) husleje,

 • 13) indlevering af patentansøgning,

 • 14) markedsføring,

 • 15) investeringer i udstyr mv.,

 • 16) licensformidling, og

 • 17) udgifter i forbindelse med etablering af selskab.

§ 9

Innovationsmiljøet skal medvirke til at sikre, at den innovative iværksætter får adgang til den mest relevante og kvalificerede rådgivning, undersøgelser mv.

Stk. 2 Medfinansiering kan betinges af, at der udføres rådgivning, undersøgelser mv. Innovationsmiljøet kan alene betinge sig, at rådgivning, undersøgelser mv. udføres af kompetente personer og virksomheder. Innovationsmiljøets eget personale kan medvirke ved rådgivning, undersøgelser mv. Der kan dog maksimalt anvendes 20 pct. af forprojektkapitalen til aflønning af innovationsmiljøet.

§ 10

Til medfinansiering af forprojekter kan innovationsmiljøet anvende et eller flere af følgende finansieringsinstrumenter:

 • 1) Lån,

 • 2) ansvarlige lån,

 • 3) kapitalindskud og

 • 4) andre lignende finansieringsinstrumenter.

Stk. 2 Valg af finansieringsinstrument og omfanget af medfinansieringen fastsættes af innovationsmiljøet i en samarbejdsaftale med den innovative iværksætter.

Stk. 3 Anvender innovationsmiljøet lån, ansvarligt lån eller tilsvarende finansieringsinstrument skal der aftales mulighed for tilbagebetaling.

Stk. 4 Ydes medfinansieringen som kapitalindskud på vegne af staten, tilfalder ejerskabet ministeriet, der kan henlægge administrationen af ejerskabet til innovationsmiljøet.

Stk. 5 For forprojekter, hvor medfinansieringen ydes på vegne af staten, tilhører tilbagebetalingen ministeriet.

Stk. 6 Den statslige medfinansiering af forprojekter administreres i henhold til EU's statsstøtteregler, jf. for tiden Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), artikel 35.

Stk. 7 Innovationsmiljøerne skal ved medfinansiering følge ministeriets betingelser for medfinansiering.

§ 11

Innovationsmiljøet kan fortrinsvis medfinansiere innovative iværksættere, der nedsætter sig i tilknytning til innovationsmiljøet. Innovationsmiljøet kan også medfinansiere innovative iværksættere, der placerer sig i andre iværksættermiljøer eller i tilknytning til virksomheder med relevant kompetence. Den innovative iværksætter skal fortsat have et tilhørsforhold til innovationsmiljøet, f.eks. i form af jævnlige møder med innovationsmiljøets konsulenter.

Stk. 2 Den innovative iværksætter må ikke ved indgåelse af aftale med innovationsmiljøet om medfinansiering have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Stk. 3 Innovationsmiljøet kan som hovedregel ikke yde medfinansiering til etablerede virksomheder eller virksomheder, som indgår i en koncern som defineret i selskabslovgivningen. Ministeriet kan dispensere herfra i tilfælde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, og hvor der er tale om mindre eller nyere virksomheder.

Kapitel 4 Innovationsmiljøets sagsbehandling
§ 12

Forvaltningsloven finder anvendelse på virksomhed, der udøves af innovationsmiljøet i forbindelse med afgørelse om tildeling af forprojektkapital.

§ 13

Innovationsmiljøets afgørelser kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

Kapitel 5 Kontrol og tilsyn mv.
§ 14

Innovationsmiljøet skal løbende rapportere faglige og økonomiske resultater til ministeriet i overensstemmelse med ministeriets betingelser for medfinansiering.

§ 15

Innovationsmiljøet skal efter forudgående aftale give ministeriet eller den, som ministeriet bemyndiger hertil, adgang til innovationsmiljøets regnskaber, forretningsbøger mv.

Stk. 2 De projektansvarlige og/eller de juridisk ansvarlige for projekterne skal opbevare rapporter, herunder regnskabsmateriale, bestyrelsesprotokoller og andre oplysninger om forprojektet, så længe en kontrol og evaluering kan finde sted, og på opfordring stille materialet til rådighed for ministeriet.

Stk. 3 Til brug for kontrol kan ministeriet indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne og andre offentlige myndigheder.

Stk. 4 Den innovative iværksætter skal være villig til, under sikring af fuld anonymitet, at give oplysninger i forbindelse med evalueringer i op til 5 år efter forprojektet er afsluttet.

Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1216 af 6. december 2002 om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere ophæves.