Lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1536 af 12. december 2023

Kapitel 1 1 Anlægsprojekterne
§ 1

Transportministeren bemyndiges til at

  • 1) udbygge motorvej E20/E45 ved Kolding, jf. bilag 1,

  • 2) anlægge Kalundborgmotorvejens tredje etape, jf. bilag 2,

  • 3) udbygge rute 15, Ringkøbing-Herning, jf. bilag 3,

  • 4) anlægge og omlægge lokale veje og stier, herunder forlænge Kalundborgvej og etablere en parallelvej fra Holbækvej til Amtsvejen og en vej fra Holbækvej mod syd over motorvejen,

  • 5) anlægge en forlængelse af Bødkervej over Nordvestbanen og

  • 6) nedklassificere en strækning af Holbækvej/Kalundborgvej fra Tømmerup til Svebølle, jf. bilag 2, og en strækning af Ringkøbingvej/Herningvej og Videbækvej/Haunstrup Hovedgade/Albækvej, jf. bilag 3.

Stk. 2 Efter færdiggørelsen af anlægsprojekterne overdrager transportministeren lokale veje og stier, jf. stk. 1, nr. 4, til de respektive kommuner. Efter færdiggørelsen af Bødkervejs forlængelse over Nordvestbanen, jf. stk. 1, nr. 5, overdrages vejen til Holbæk Kommune og brokonstruktionen til Banedanmark.

§ 2

Transportministeren kan foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af projekterne i § 1, stk. 1.

§ 3

På strækningen nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, kan der pålægges vejbyggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m.

Kapitel 2 1 Rammerne for projekternes miljømæssige påvirkninger
§ 4

Anlægsprojekterne nævnt i § 1, stk. 1, skal gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projekternes påvirkninger på miljøet, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v.

§ 5

Ved gennemførelsen af anlægsprojekterne nævnt i § 1, stk. 1, udfører anlægsmyndigheden afværgeforanstaltninger i henhold til de gennemførte miljøkonsekvensvurderinger, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v.

Kapitel 3 1 Fravigelse af anden lovgivning og klageadgange
§ 6

Anlægsprojekterne nævnt i § 1, stk. 1, kræver ikke tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning eller dispensation efter § 50 i lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2 Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlægning og § 26 a i lov om naturbeskyttelse finder ikke anvendelse på anlægsprojekterne nævnt i § 1, stk. 1, i denne lov.

Stk. 3 Hensynene bag bestemmelserne, der er nævnt i stk. 1 og 2, varetages af transportministeren ved gennemførelse af projekterne.

§ 7

Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anlægsprojekterne nævnt i § 1, stk. 1, som træffes efter lov om miljøbeskyttelse, lov om vandløb med undtagelse af kapitel 13 og regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anlægsprojekterne i henhold til de love, der er nævnt i stk. 1, kan påklages til transportministeren.

Stk. 3 Transportministeren kan beslutte at overtage kommunalbestyrelsens beføjelser efter de i stk. 1 nævnte love i en nærmere bestemt sag, der vedrører anlægsprojekterne.

Stk. 4 Transportministerens afgørelse i klagesager efter stk. 2 og i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens beføjelser efter stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 5 Transportministeren kan til brug for behandlingen af sager efter stk. 2 og 3 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at tilvejebringe oplysninger, herunder om, at oplysningerne skal afgives i en bestemt form til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter de love, der er nævnt i stk. 1, inden for den pågældende kommune.

Stk. 6 De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

Kapitel 4 1 Ledningsarbejder
§ 8

Arbejder på ledninger i eller over arealer i området, hvor et anlægsprojekt nævnt i § 1, stk. 1, skal gennemføres, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af anlægsmyndigheden under gennemførelsen af anlægsprojektet, betales af ledningsejeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet er særligt bestemt ved aftale, ved kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller ved afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.

Stk. 3 Arbejder på ledninger, jf. stk. 1, udføres af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er særligt aftalt eller fremgår af stk. 2.

§ 9

I forbindelse med gennemførelsen af et anlægsprojekt nævnt i § 1, stk. 1, skal anlægsmyndigheden tage hensyn til ledninger omfattet af § 8 og drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på at undersøge, hvordan anlægsarbejdet kan tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter.

Stk. 2 Kan der ikke opnås enighed mellem anlægsmyndigheden og en ledningsejer omfattet af § 8 om, hvordan planlagte anlægsarbejder på de arealer, hvori eller hvorover ledningerne er anbragt, skal tilrettelægges, kan transportministeren efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte anlægsarbejde påbegyndes, gennemføre anlægsarbejdet og kræve bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren.

Stk. 3 Transportministeren kan i særlige tilfælde lade de ledningsarbejder, der er nævnt i stk. 2, udføre for ledningsejerens regning.

§ 10

Tvister om erstatning for ledningsarbejder omfattet af § 8 og tvister om erstatning som følge af en afgørelse truffet i medfør af § 9 afgøres af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2 Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.

Kapitel 5 1 Støjisoleringsordning
§ 11

Vejdirektoratet etablerer en ordning, hvorefter der kan ydes tilskud til facadeisolering af helårsboliger, der er særlig støjramte efter udbygning eller anlæg af projekterne i § 1, stk. 1.

Stk. 2 Ansøgning om tilskud til facadeisolering efter stk. 1 skal været modtaget, senest 36 måneder efter at det pågældende vejanlæg, jf. § 1, er taget i brug.

Stk. 3 Vejdirektoratets afgørelse om tilskud til facadeisolering efter stk. 1 kan påklages til Transportministeriet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4 Ordningen om tilskud til facadeisolering ophører, 60 måneder efter at det pågældende vejanlæg, jf. § 1, er taget i brug.

Kapitel 6 1 Domstolsprøvelse
§ 12

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort.

Stk. 2 Ved søgsmål om miljøforhold, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommelig høje for de berørte parter.

Kapitel 7 1 Ikrafttræden
§ 13

Loven træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ophævelse.