14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Københavns frihavn

Lov nr. 141 af 31. marts 1960,
som ændret ved lov nr. 504 af 24. juni 1992, lov nr. 474 af 31. maj 2000, lov nr. 551 af 06. juni 2007 og lov nr. 632 af 14. juni 2011

Denne konsoliderede version af lov om Københavns frihavn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Københavns frihavn

§1 Københavns frihavn, hvis område fastsættes af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med finansministeren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, udgør en del af Københavns havn.

§2 Til drift af Københavns frihavn kræves en af ministeren for offentlige arbejder efter indstilling fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S og efter forhandling med finansministeren udfærdiget koncession.

Stk. 2 Koncessionen kan kun gives til Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller et aktieselskab, hvori Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejer samtlige aktier. Den første koncession gives til Københavns Frihavns-Aktieselskab. Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan dog efter trafikministerens godkendelse helt eller delvis overdrage driften af frihavnen til et selskab, som Udviklingsselskabet By & Havn I/S er medejer af.

Stk. 3 Driften sker i øvrigt i overensstemmelse med de bestemmelser, der udfærdiges herom af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med finansministeren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Stk. 4 Ministeren godkender efter indstilling fra koncessionshaveren og efter forhandling med Udviklingsselskabet By & Havn I/S afgifter og øvrige lejevilkår for leje af pakhuse eller dele af pakhuse og takster i øvrigt for benyttelse af pakhuse og losseredskaber m.v. samt for arbejds- og transportydelser i frihavnen.

Stk. 5 Lov om leje nr. 355 af 27. december 1958 kommer ikke til anvendelse på leje af pakhuse eller dele af pakhuse i frihavnen.

§3 Frihavnsvirksomheden omfatter opførelse og drift af pakhuse, skure samt andre bygninger, opstilling og drift af kraner og andet laste- og lossemateriel, anlæg og drift af jernbanespor og befæstelse m.v. af kajgader og pladser til godsoplægning og transport samt udførelse af alt arbejde med hensyn til losning og lastning ombord og i land, derunder alt arbejde i forbindelse med ind- og udlevering til og fra koncessionshaverens pakhuse og pladser.

Stk. 2 Ministeren kan kun med tilslutning fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S og efter forhandling med finansministeren lade en koncession i henhold til § 2 omfatte enkelte af de i nærværende paragrafs 1. stk. angivne opgaver.

Stk. 3 I koncessionstiden kan der ikke uden koncessionshaverens samtykke gives andre koncession på udførelse af frihavnsvirksomhed inden for hovedstadskommunernes område.

§4 Ved den i § 2 omhandlede koncession skal det fastsættes,

  • 1) at koncession på frihavnsvirksomheden gives for et tidsrum af 40 år ad gangen, og således at koncessionen løber videre for yderligere 40 år, såfremt ministeren eller koncessionshaveren ikke senest 5 år før en sådan periodes udløb opsiger koncessionen til ophør,

  • 2) at koncessionshaverens optagelse af lån og udlejning af arealer på længere åremål end 15 år samt afhændelse og pantsætning af faste ejendomme kræver godkendelse af ministeren for offentlige arbejder, hvilke bestemmelser dog kan lempes af ministeren, såfremt Udviklingsselskabet By & Havn I/S er koncessionshaver, samt

  • 3) at koncessionshaveren ikke uden samtykke fra ministeren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan tillade andre inden for frihavnens område at udføre nogen del af de under frihavnsvirksomheden faldende opgaver, som de er beskrevet i § 3.

§5 For så vidt koncession gives til et aktieselskab, kan det bl.a. fastsættes,

  • 1) at ansættelse af den administrerende direktør skal godkendes af ministeren for offentlige arbejder,

  • 2) at selskabets vedtægter og ændringer heri - herunder ændringer i aktiekapitalens størrelse - skal godkendes af ministeren for offentlige arbejder for at opnå gyldighed, samt

  • 3) at ministeren kan kræve sig repræsenteret i selskabets styrelse med 2 medlemmer.

§6 Fartøjs- og vareafgift i Københavns frihavn opkræves efter de af ministeren for offentlige arbejder approberede takstbestemmelser for Københavns havn, hvis ordensreglement ligeledes finder anvendelse på frihavnens område. Det fastsættes ved koncessionen, hvorledes fartøjs- og vareafgifterne fordeles mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S og koncessionshaveren.

§7 De grunde og bygninger på frihavnens område, som tilhører Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller den, der har fået overdraget at udøve frihavnsvirksomheden, såvel som offentlige institutioners bygninger og anlæg i frihavnen er fritaget for skatter af enhver art.

Stk. 2 Der indrømmes stempelfritagelse for de obligationslån, som med ministerens godkendelse optages af den, der har erholdt koncession på frihavnsvirksomheden. Stempelfritagelsen omfatter også transporter på de af koncessionshaveren udstedte obligationer. Koncessionshaverens eventuelle aktiebreve kan udfærdiges og transporteres uden brug af stempel, og de kontrakter, koncessionshaveren afslutter med hensyn til anlægsarbejder, er ligeledes stempelfri. Det samme gælder aftaler, der indgås mellem koncessionshaveren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Stk. 3 Spørgsmålet om omfanget af fritagelsen for stempelafgift i henhold til stk. 2 afgøres endeligt af finansministeren efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder.

§8 Samtidig med denne lovs ikrafttræden ophæves lov nr. 44 af 31. marts 1891 om anlæg af en frihavn ved København m.v., lov nr. 64 af 7. april 1899, lov nr. 131 af 10. maj 1915, lov nr. 329 af 3. juni 1919, de i henhold til disse love udfærdigede koncessioner og lov nr. 54 af 14. marts 1931.

Stk. 2 De statsbanerne i medfør af lov nr. 44 af 31. marts 1891 tillagte rettigheder til anlæg og drift af færgehavn og til bolværksplads m.v. i frihavnen opretholdes.

profile photo
Profilside