Lov om Københavns frihavn § 2

Denne konsoliderede version af lov om Københavns frihavn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 141 af 31. marts 1960,
som ændret ved lov nr. 504 af 24. juni 1992, lov nr. 474 af 31. maj 2000, lov nr. 551 af 06. juni 2007 og lov nr. 632 af 14. juni 2011

§ 2

Til drift af Københavns frihavn kræves en af ministeren for offentlige arbejder efter indstilling fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S og efter forhandling med finansministeren udfærdiget koncession.

Stk. 2 Koncessionen kan kun gives til Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller et aktieselskab, hvori Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejer samtlige aktier. Den første koncession gives til Københavns Frihavns-Aktieselskab. Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan dog efter trafikministerens godkendelse helt eller delvis overdrage driften af frihavnen til et selskab, som Udviklingsselskabet By & Havn I/S er medejer af.

Stk. 3 Driften sker i øvrigt i overensstemmelse med de bestemmelser, der udfærdiges herom af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med finansministeren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Stk. 4 Ministeren godkender efter indstilling fra koncessionshaveren og efter forhandling med Udviklingsselskabet By & Havn I/S afgifter og øvrige lejevilkår for leje af pakhuse eller dele af pakhuse og takster i øvrigt for benyttelse af pakhuse og losseredskaber m.v. samt for arbejds- og transportydelser i frihavnen.

Stk. 5 Lov om leje nr. 355 af 27. december 1958 kommer ikke til anvendelse på leje af pakhuse eller dele af pakhuse i frihavnen.