Lov om Københavns frihavn § 7

Denne konsoliderede version af lov om Københavns frihavn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 141 af 31. marts 1960,
som ændret ved lov nr. 504 af 24. juni 1992, lov nr. 474 af 31. maj 2000, lov nr. 551 af 06. juni 2007 og lov nr. 632 af 14. juni 2011

§ 7

De grunde og bygninger på frihavnens område, som tilhører Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller den, der har fået overdraget at udøve frihavnsvirksomheden, såvel som offentlige institutioners bygninger og anlæg i frihavnen er fritaget for skatter af enhver art.

Stk. 2 Der indrømmes stempelfritagelse for de obligationslån, som med ministerens godkendelse optages af den, der har erholdt koncession på frihavnsvirksomheden. Stempelfritagelsen omfatter også transporter på de af koncessionshaveren udstedte obligationer. Koncessionshaverens eventuelle aktiebreve kan udfærdiges og transporteres uden brug af stempel, og de kontrakter, koncessionshaveren afslutter med hensyn til anlægsarbejder, er ligeledes stempelfri. Det samme gælder aftaler, der indgås mellem koncessionshaveren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Stk. 3 Spørgsmålet om omfanget af fritagelsen for stempelafgift i henhold til stk. 2 afgøres endeligt af finansministeren efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder.