Lov om Københavns frihavn § 3

Denne konsoliderede version af lov om Københavns frihavn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 141 af 31. marts 1960,
som ændret ved lov nr. 504 af 24. juni 1992, lov nr. 474 af 31. maj 2000, lov nr. 551 af 06. juni 2007 og lov nr. 632 af 14. juni 2011

§ 3

Frihavnsvirksomheden omfatter opførelse og drift af pakhuse, skure samt andre bygninger, opstilling og drift af kraner og andet laste- og lossemateriel, anlæg og drift af jernbanespor og befæstelse m.v. af kajgader og pladser til godsoplægning og transport samt udførelse af alt arbejde med hensyn til losning og lastning ombord og i land, derunder alt arbejde i forbindelse med ind- og udlevering til og fra koncessionshaverens pakhuse og pladser.

Stk. 2 Ministeren kan kun med tilslutning fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S og efter forhandling med finansministeren lade en koncession i henhold til § 2 omfatte enkelte af de i nærværende paragrafs 1. stk. angivne opgaver.

Stk. 3 I koncessionstiden kan der ikke uden koncessionshaverens samtykke gives andre koncession på udførelse af frihavnsvirksomhed inden for hovedstadskommunernes område.