Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1537 af 12. december 2023

§ 1

Udviklingen af Københavns Lufthavn, Kastrup, skal ske inden for rammerne af denne lov.

§ 2

Udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, skal ske inden for lufthavnens nuværende areal, jf. bilag 1.

Stk. 2 Arealet for Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. bilag 1, må ikke formindskes ved frasalg, ubetinget langtidsudlejning el.lign., jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Transportministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2.

§ 3

Banesystemet i Københavns Lufthavn, Kastrup, skal som minimum omfatte følgende:

  • 1) Et hovedbanesystem bestående af to parallelle start- og landingsbaner med mulighed for start i og landing fra sydvestlig og nordøstlig retning.

  • 2) En start- og landingsbane med mulighed for start i og landing fra sydøstlig retning (en tværbane).

§ 4

Arealet for Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. bilag 1, inddeles foruden start- og landingsbaner i nordafsnittet, østafsnittet og sydafsnittet.

Stk. 2 Arealet i Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. bilag 1, anvendes til anlæg, bygninger og faciliteter med tilknytning til de aktiviteter, der udføres i lufthavnen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Arealanvendelsesbegrænsningen i stk. 2 finder ikke anvendelse for de områder i nordafsnittet, som er beliggende nord for Lufthavnsboulevarden, Ellehammersvej og Kystvejen, og de områder i østafsnittet, som er beliggende øst for Kystvejen, jf. markeringen i bilag 1, og disse områder er dermed alene underlagt begrænsninger i medfør af relevant planlovgivning m.v.

Stk. 4 Passagerterminaler med tilhørende standpladsområde og hertil tilknyttede passagervendte funktioner placeres fortrinsvis i nordafsnittet. Passagerterminaler skal placeres og indrettes, så der er direkte og fremkommelige forbindelser til kollektiv trafik.

Stk. 5 Luftfragtfaciliteter med tilhørende standpladsområde og øvrige logistikrelaterede funktioner placeres i udgangspunktet i østafsnittet.

§ 5

Transportministeren kan efter forhandling med ministeren for landdistrikter og miljøministeren fastsætte nærmere regler for varetagelse af plan- og miljøhensyn i forbindelse med drift og udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. lovbekendtgørelse nr. 252 af 9. april 1992, ophæves.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på eksisterende lovlig anvendelse af arealet i Københavns Lufthavn, Kastrup. For sådan anvendelse finder de hidtil gældende regler anvendelse.