Lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning § 11

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1536 af 12. december 2023

§ 11

Vejdirektoratet etablerer en ordning, hvorefter der kan ydes tilskud til facadeisolering af helårsboliger, der er særlig støjramte efter udbygning eller anlæg af projekterne i § 1, stk. 1.

Stk. 2 Ansøgning om tilskud til facadeisolering efter stk. 1 skal været modtaget, senest 36 måneder efter at det pågældende vejanlæg, jf. § 1, er taget i brug.

Stk. 3 Vejdirektoratets afgørelse om tilskud til facadeisolering efter stk. 1 kan påklages til Transportministeriet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4 Ordningen om tilskud til facadeisolering ophører, 60 måneder efter at det pågældende vejanlæg, jf. § 1, er taget i brug.