Konfiskationsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af konfiskationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 868 af 25. juni 2018

I medfør af § 73, stk. 4, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, som ændret ved lov nr. 713 af 8. juni 2018, og § 776, 1. og 6. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, som ændret ved lov nr. 713 af 8. juni 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Der kan ske konfiskation af genstande og penge hos indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, efter straffuldbyrdelseslovens § 73. Bestemmelsen og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

Stk. 2 Sager om konfiskation behandles i forhold til den indsatte efter disciplinærstrafbekendtgørelsens §§ 5-9.

§ 2

Under behandlingen af en konfiskationssag kan kriminalforsorgsområdet tage de pågældende genstande eller penge i bevaring. Kriminalforsorgsområdet skal efter anmodning udstede en kvittering for modtagelsen.

Stk. 2 Genstande og penge, der tages i bevaring, skal snarest muligt indføres i den løbende fortegnelse, jf. § 5. Kriminalforsorgsområdet drager i øvrigt omsorg for, at de opbevares på en forsvarlig måde.

Stk. 3 Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for hittegods, som bliver fundet på kriminalforsorgens institutioners område.

§ 3

Konfiskerer kriminalforsorgsområdet ikke genstandene eller pengene, skal de straks tilbageleveres til ejeren, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Er ejeren indsat i en af kriminalforsorgens institutioner, skal tilbagelevering ske i overensstemmelse med genstandsbekendtgørelsen.

Stk. 3 Genstandene eller pengene afleveres til politiet, hvis der

  • 1) er tale om hittegods, eller

  • 2) indgives anmeldelse om strafbart forhold til politiet i anledning af fundet af dem.

§ 4

Konfiskation sker til fordel for statskassen. Konfiskerede genstande kan nyttiggøres i institutionen.

§ 5

Kriminalforsorgsområdet fører en løbende fortegnelse over genstande og penge, som tages i bevaring eller konfiskeres.

§ 6

Afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet, om konfiskation efter straffuldbyrdelseslovens § 73 af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal være iværksat inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 430 af 9. april 2015 om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen) ophæves.