Disciplinærstrafbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af disciplinærstrafbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1129 af 17. august 2023

I medfør af § 70, stk. 4, § 72, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 201 af 28. februar 2023, som ændret ved lov nr. 893 af 21. juni 2022, og § 776, 1.-3. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Fælles regler
§ 1

Der anvendes disciplinærstraf og forhørscelle over for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 67-71.

Stk. 2 Straffuldbyrdelseslovens §§ 67, 68, stk. 1-3, og 5-8, § 69, §§ 69 a-d og § 71 og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

Anvendelse af forhørscelle og udståelse af strafcelle
§ 2

Indsatte, som er anbragt i forhørscelle eller udstår strafcelle, har ret og pligt til at være beskæftiget efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 38-42 og beskæftigelsesbekendtgørelsen.

Stk. 2 Den indsatte har endvidere adgang til at deltage i gudstjenester og tilbringe tid i fri luft efter straffuldbyrdelseslovens § 35 og § 43, stk. 3.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om begrænsning i adgangen til at medtage egne genstande i tilfælde, hvor en indsat anbringes i forhørscelle eller udstår strafcelle i opholdsrum på særlig afdeling eller i et arresthus. For så vidt angår anbringelse eller udståelse i mere end 7 dage, kan der dog kun fastsættes begrænsninger, der er konkret begrundet i pladsforholdene i institutionen eller særlige sikkerhedshensyn.

Stk. 4 I forbindelse med udståelse af strafcelle kan der tillades begrænset fællesskab, hvis særlige forhold i det enkelte tilfælde taler for det. Efter straffuldbyrdelseslovens § 70, stk. 2, kan unge under 18 år i forbindelse med udståelse af strafcelle deltage i beskæftigelse i institutionen i fællesskab med andre indsatte, medmindre konkrete grunde taler herimod.

Stk. 5 Der skal gøres notat om dato og klokkeslæt for anbringelsens iværksættelse og ophør.

§ 3

Afgørelse om anbringelse i forhørscelle træffes af kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2 Den indsatte skal så hurtigt som muligt orienteres om begrundelsen for anbringelsen i forhørscelle og have lejlighed til at udtale sig i sagen.

Stk. 3 Der skal gøres notat om den orientering, der er givet til den indsatte efter stk. 2, og om den indsattes eventuelle bemærkninger.

Behandlingen af disciplinærsager
§ 4

Hvis overtrædelsen har givet anledning til andre foranstaltninger efter straffuldbyrdelsesloven, bortset fra erstatning og konfiskation, kan der ved valget af disciplinærstraf efter omstændighederne tages hensyn hertil.

§ 5

Disciplinærsager skal behandles hurtigst muligt.

§ 6

I disciplinærsager, hvor der alene er tale om at anvende advarsel eller bøde, kan sagen behandles, uden at den indsatte er til stede, hvis overtrædelsen umiddelbart har kunnet konstateres, eller hvis sagens omstændigheder i øvrigt må anses for fuldt klarlagt. Det er endvidere en forudsætning for at behandle sagen, uden at den indsatte er til stede, at den pågældende ikke ønsker at udtale sig i sagen.

Stk. 2 Den indsatte skal skriftligt underrettes om,

 • 1) hvilken afgørelse kriminalforsorgsområdet agter at træffe, og

 • 2) at den pågældende har adgang til at udtale sig i sagen.

§ 7

I andre disciplinærsager skal den indsatte gøres bekendt med, hvad der er indberettet, og i hovedtræk orienteres om, hvad der måtte være fremkommet under eventuelle afhøringer. Den indsatte skal have adgang til at udtale sig i sagen.

Stk. 2 Afgørelsen skal træffes, mens den indsatte er til stede.

Stk. 3 Alle afhøringer skal overværes af en af kriminalforsorgsområdets ansatte.

Stk. 4 Ved forhørets begyndelse skal den indsatte orienteres om sine rettigheder i forbindelse med sagens behandling, herunder

 • 1) retten til på ethvert tidspunkt af sagens behandling at lade sig bistå af andre, jf. forvaltningslovens § 8,

 • 2) retten til aktindsigt i de dokumenter, der ligger til grund for forhøret, jf. forvaltningslovens kapitel 4,

 • 3) retten til at udtale sig, før der træffes afgørelse, og at dette ikke medfører nogen pligt for den indsatte til at udtale sig,

 • 4) retten til ikke at godkende gengivelsen af sin forklaring, jf. § 8, stk. 5, 5. pkt., og

 • 5) retten til efter anmodning at få udleveret en kopi af det i medfør af § 8 udarbejdede notat, jf. § 9.

Stk. 5 Hvis den indsatte ikke ønsker at være til stede, kan disciplinærsagen gennemføres uden den pågældendes tilstedeværelse. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 8

Der skal gøres notat om disciplinærsagens behandling i Klientsystemets forhørsmodul.

Stk. 2 Notatet skal indeholde

 • 1) en gengivelse af, hvad der er indberettet,

 • 2) oplysning om, hvilke bestemmelser der er overtrådt,

 • 3) oplysning om afgørelsen,

 • 4) oplysning om dato og klokkeslæt for, hvornår afgørelsen er meddelt den indsatte,

 • 5) oplysning om, at den indsatte er orienteret om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 10, stk. 1, § 4 i modregningsbekendtgørelsen, og § 6 i konfiskationsbekendtgørelsen, og

 • 6) oplysning om, hvornår fristen for at indgive klage udløber, jf. § 10, stk. 2, samt § 4, stk. 2, i modregningsbekendtgørelsen og § 6, stk. 2, i konfiskationsbekendtgørelsen.

Stk. 3 Hvis der er tale om en afgørelse, der er omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 112, skal notatet desuden indeholde oplysning om, at den indsatte er orienteret om muligheden for at kræve den endelige administrative afgørelse indbragt for retten til prøvelse.

Stk. 4 Ved behandling af disciplinærsager efter § 6 skal det ud over det i stk. 2 nævnte fremgå af notatet, at den indsatte skriftligt er underrettet om, hvilken afgørelse kriminalforsorgsområdet agter at træffe, og at den pågældende har adgang til at udtale sig, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 5 Ved behandling af disciplinærsager efter § 7 skal notatet udover det i stk. 2 nævnte indeholde en gengivelse af de afgivne forklaringer, som skal protokolleres, mens den, der afgiver forklaring, er til stede. Notatet skal endvidere indeholde nærmere oplysning om, på hvilket grundlag afgørelsen er truffet. Videre skal notatet indeholde oplysninger om eventuelle begrænsninger i retten til på ethvert tidspunkt af sagens behandling at lade sig bistå af andre og i retten til aktindsigt, jf. § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Endelig skal notatet indeholde en begrundelse, der opfylder kravene i forvaltningslovens § 24. Notatet skal søges affattet sådan, at det kan godkendes af den pågældende. Det skal fremgå af notatet, om den indsatte har godkendt det. Hvis den indsatte ikke har ønsket at være til stede under forhøret, skal dette endvidere fremgå af notatet.

§ 9

Den indsatte skal efter anmodning have udleveret kopi af notatet.

Administrativ klageadgang
§ 10

Følgende afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§ 11

Afgørelser efter straffuldbyrdelseslovens § 73 om konfiskation af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, og afgørelser efter straffuldbyrdelseslovens § 74 over for afsonere om modregning af erstatningsbeløb, der overstiger det almindelige vederlag, som udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, kan påklages efter reglerne i henholdsvis konfiskationsbekendtgørelsens § 6 og modregningsbekendtgørelsens § 4.

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. september 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 105 af 30. januar 2019 om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen) ophæves.