Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Pensionsforpligtelser for myndigheder, der nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen
§ 1

Bekendtgørelsens kapitel 1 gælder for tjenestemandspensionsforpligtelser, der er knyttet til aktive tjenestemænd og forhenværende tjenestemænd, der er fratrådt med ret til aktuel eller opsat pension, og hvis ansættelses-/og pensionsmyndighed nedlægges i henhold til lovgivningen om kommunalreformen.

Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd
§ 2

Den myndighed, der nedlægges, opgør hver enkelt aktive tjenestemands optjente pensionsrettigheder og sikrer, at de pensionsmæssige oplysninger bliver bekræftet af den enkelte tjenestemand, så den nye ansættelsesmyndighed/pensionsmyndighed får overdraget korrekte pensionsoplysninger. De bekræftede pensionsoplysninger skal være indhentet så vidt muligt inden 1. marts 2006. Bestemmelsen gælder også for tjenestemænd, hvor staten hidtil har været pensionsmyndighed, og den myndighed, der nedlægges, er ansættelsesmyndighed og dermed pensionsalderansvarlig myndighed.

Stk. 2 Pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overgår til statslige selvejende institutioner, påhviler staten og ikke den selvejende institution.

Stk. 3 Tjenestemænd overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige. Hvis der ikke i den nye myndighed er fastsat tjenestemandspensionsregler, gælder de for tjenestemanden hidtil gældende regler, indtil andre fastsættes af den nye myndighed. Tilsvarende gælder for tjenestemandspensionister og personer med ret til opsat pension.

Pensionsforpligtelser for tjenestemandspensionister og personer med ret til opsat pension
§ 3

Fra 1. januar 2007 overtager regionerne forpligtelsen til som pensionsgiver at indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner, som hidtil har henhørt til tjenestemandspensionsforpligtelserne i de amtskommuner, der helt er placeret inden for vedkommende regions område. Region Syddanmark overtager tillige Vejle Amtskommunes forpligtelser efter 1. pkt. Region Midtjylland overtager tillige Viborg Amtskommunes forpligtelser efter 1. pkt.

Stk. 2 Region Hovedstaden overtager forpligtelsen til som pensionsgiver at indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner vedrørende tjenestemænd, der er fratrådt fra HUR med ret til aktuel eller opsat pension. Region Hovedstaden overtager tilsvarende forpligtelsen vedrørende samtlige tjenestemænd, der er fratrådt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om de pågældende tjenestemænd før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter tjenestemandspensionsberettigede, der er overgået til pension eller fratrådt med opsat pension senest 31. december 2006 samt deres efterladte. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter endvidere udbetalingen af efterindtægt, der er aktualiseret før 1. januar 2007.

§ 4

Regionerne vil få statslig refusion af pensionsudgifter til de i § 3 nævnte pensionsforpligtelser. Pensionsudgifter vedrørende pensionsforpligtelser, der er afdækket forsikringsmæssigt, refunderes dog ikke.

Stk. 2 Refusion af pensioner fra tidligere opgaveomlægninger indgår i regionernes samlede refusionskrav mod staten.

Stk. 3 Finansministeriet fastsætter refusionsbeløbene, som nævnt i stk. 1, på basis af regionens oplysninger om de forventede pensionsudgifter til de i § 3 nævnte pensionsforpligtelser, idet der forudsættes fornøden dokumentation på personniveau for, at regionen har afholdt det krævede beløb til tjenestemandspensioner, jf. stk. 4.

Stk. 4 Refusion sker ved månedlige a’conto-betalinger med en årlig efterregulering, der sker ved, at regionen inden udgangen af april måned det efterfølgende år fremlægger en opgørelse over regionens faktisk afholdte tjenestemandspensionsudgifter vedrørende den i § 3 nævnte personkreds med revisionspåtegning om, at pensionsudbetalingerne er sket i overensstemmelse med de på området gældende pensionsregler.

Stk. 5 Finansministeriet og regionerne kan aftale, at refusionskrav vedrørende de tilbageværende tjenestemandspensionsforpligtelser afløses af en på forhånd fastlagt betalingsrække fra staten til regionerne, der kan være baseret på en kapitalisering af pensionsforpligtelserne. .

§ 5

Den myndighed, der nedlægges, opgør forhenværende tjenestemænds ret til opsat pension og sikrer, at de pensionsmæssige oplysninger bliver bekræftet af den enkelte berettigede, så den nye pensionsmyndighed er i besiddelse af korrekte pensionsoplysninger. De bekræftede pensionsoplysninger skal være indhentet senest 1. oktober 2006. Bestemmelsen gælder også for opsatte pensioner, hvor staten hidtil har været pensionsmyndighed, og den myndighed, der nedlægges, har været ansættelsesmyndighed og dermed pensionsalderansvarlig myndighed.

§ 6

De myndigheder, der nedlægges, afgiver til Finansministeriet senest 1. januar 2006 en oversigt over de af myndigheden for oktober måned 2005 afholdte månedlige pensionsudgifter, såvel brutto som efter modregning af indtægter, hidrørende fra en eventuel forsikringsmæssig afdækning af pensionen.

Stk. 2 Senest 1. oktober 2006 afgives en ajourført oversigt over de forventede månedlige pensionsudgifter pr. 1.januar 2007.

Stk. 3 Endvidere afgives senest. 1. januar 2006 en liste over de opsatte pensioner, der opfylder betingelserne i § 4, stk. 1-3 for statslig refusion.

Kapitel 2 Pensionsforpligtelser for myndigheder, der ikke nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen
§ 7

Bekendtgørelsens kapitel 2 gælder for tjenestemandspensionsforpligtelser knyttet til aktive tjenestemænd og forhenværende tjenestemænd, der er fratrådt med ret til aktuel eller opsat pension, og hvis ansættelses- og pensionsmyndighed ikke nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen.

Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd
§ 8

Tjenestemænd, der i forbindelse med kommunalreformen, overgår til en ny myndighed, får ved pensioneringen udbetalt pensionen af den nye pensionsmyndighed.

Stk. 2 Udgift til tjenestemandspensioner, der udbetales efter stk. 1, deles mellem den nye og den hidtidige myndighed i forhold til tjenestemandens optjente pensionsalder under henholdsvis ansættelsen hos den nye og hos den hidtidige myndighed, jf. dog stk. 3 og 4. Pensionsdelingen sker ved, at den hidtidige myndighed refunderer den forholdsmæssige del af pensionen, der er optjent under ansættelse hos denne hidtidige myndighed.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse for udgifter til tjenestemandspensioner vedrørende pensionsforpligtelser knyttet til tjenestemænd, der den 1. januar 2007 er beskæftiget med varetagelsen af en opgave, der overføres fra Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner til andre myndigheder, og som uden for disse kommuner overføres fra amtskommunerne.

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse for udgifter til tjenestemandspensioner vedrørende pensionsforpligtelser knyttet til tjenestemænd, der den 1. januar 2007 er beskæftiget med varetagelsen af en opgave, der overføres fra kommunerne til andre myndigheder i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, hvis opgaven alene varetages af enkelte af kommunerne.

Tjenestemandspensionister og personer med ret til opsat pension
§ 9

Tjenestemænd, der pensioneres til og med udgangen af december måned 2006, får beregnet og udbetalt pension fra den hidtidige myndighed. Det samme gælder for tjenestemænd, der er fratrådt eller senest med udgangen af december måned 2006 fratræder med ret til en opsat pension.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter tidligere tjenestemandsansatte, der før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 overføres fra Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner til en anden myndighed i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter endvidere tidligere tjenestemandsansatte i Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner, som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 uden for de i 1. pkt. nævnte kommuner overføres fra amtskommunerne til kommunerne.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for samtlige de tidligere tjenestemandsansatte i Københavns og Frederiksberg Kommuner, som var pensionerede eller i øvrigt fratrådt pr. 31. december 1994, og som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 1995 overførtes til H:S.

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for de tidligere tjenestemandsansatte i en kommune, der før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 overføres fra en kommune til et trafikselskab.

§ 10

Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner vil få statslig refusion af de af kommunen afholdte udgifter til tjenestemandspensioner og opsatte pensioner vedrørende tidligere tjenestemandsansatte, der før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 overføres fra København, Frederiksberg eller Bornholms Kommuner til en anden myndighed i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Pensionsudgifter vedrørende pensionsforpligtelser, der er afdækket forsikringsmæssigt, refunderes ikke.

Stk. 2 Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner vil få statslig refusion af de af kommunen afholdte udgifter til tjenestemandspensioner og opsatte pensioner vedrørende tidligere tjenestemandsansatte, som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 uden for disse kommuner overføres fra amtskommunerne til kommunerne. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder tilsvarende for udgifter til pensionsforpligtelser vedrørende de i § 9, stk. 3, nævnte tjenestemænd.

Stk. 3 En kommune, der pr. 1. januar 2007 overdrager trafikopgaven til et trafikselskab, vil få statslig refusion af de af kommunen afholdte udgifter til tjenestemandspensioner og opsatte pensioner vedrørende tidligere tjenestemandsansatte, som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af trafikopgaven i den pågældende kommune. Stk. 1, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter, medmindre andet følger af de omhandlede bestemmelser, personer, der er overgået til pension eller fratrådt med opsat pension senest 31. december 2006 samt deres efterladte. Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter endvidere udbetalingen af efterindtægt, der er aktualiseret før 1. januar 2007.

§ 11

Finansministeriet fastsætter refusionsbeløbene til den i § 10 nævnte refusion på basis af de pågældende kommuners oplysninger om de forventede pensionsudgifter til de i § 10 nævnte pensionsforpligtelser, idet der forudsættes fornøden dokumentation på personniveau for, at den pågældende kommune har afholdt det krævede beløb til tjenestemandspensioner, jf. § 12.

Stk. 2 Refusion efter § 10 sker ved månedlige a’conto-betalinger med en årlig efterregulering, der sker ved, at den enkelte kommune inden udgangen af april måned det efterfølgende år fremlægger en opgørelse over kommunens faktisk afholdte tjenestemandspensionsudgifter vedrørende den i § 10 nævnte personkreds, med revisionspåtegning om, at pensionsudbetalingerne er sket i overensstemmelse med de på området gældende pensionsregler.

Stk. 3 Finansministeriet og de i § 10 nævnte kommuner kan aftale, at refusionskrav vedrørende de tilbageværende tjenestemandspensionsforpligtelser afløses af en på forhånd fastlagt betalingsrække fra staten til kommunerne, der kan være baseret på en kapitalisering af pensionsforpligtelserne.

§ 12

De kommuner, der er omfattet af § 10, afgiver senest 1. januar 2006 til Finansministeriet en oversigt over de af kommunen for oktober måned 2005 afholdte månedlige pensionsudgifter til personer, som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af de i § 10 , stk. 1-3, anførte opgaver – med dokumentation på personniveau for, hvilken kommunal forvaltning, institution el. lign., den pågældende tjenestemand er pensioneret fra. Pensionsudgifterne bedes oplyst såvel brutto som efter modregning af indtægter, hidrørende fra en eventuel forsikringsmæssig afdækning af pensionen.

Stk. 2 Senest 1. oktober 2006 afgives en ajourført oversigt over de forventede månedlige pensionsudgifter pr. 1. januar 2007.

Stk. 3 Endvidere afgives senest 1. marts 2006 en liste over de opsatte pensioner, der opfylder betingelserne i § 10, stk. 1-3, for statslig refusion.

Kapitel 3 Andre bestemmelser
§ 13

Bekendtgørelsens kapitel 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til pensionsordninger, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsordninger.

§ 14

Finansministeriet kan – efter høring af de kommunale parter - fastsætte retningslinjer for administrationen af refusioner efter kapitel 1 og 2.

Stk. 2 Finansministeriet kan hos regionerne og de i § 10 nævnte kommuner indhente tjenestemandspensionsrelevante oplysninger vedrørende den personkreds, hvis tjenestemandspensioner staten skal refundere.

§ 15

De særlige regler om fordeling af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd i folkeskolen, jf. lovbek. 679 af 17. sept. 1998, og for reglementsansatte ved dag- og døgninstitutioner gælder fortsat.

§ 16

I tilfælde, hvor staten har et refusionskrav mod en kommune, der pr. 1. januar 2007 bliver opdelt på 2 kommuner, rejses refusionskravet over for den nye kommune, der ved aktiv-/passivfordelingen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om deling af kommuner, har overtaget betalingsforpligtelsen.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. oktober 2005.