Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 563 af 06. august 1990

I. Rettighedsregistret og adgangen til dets bøger og akter.
§ 1

Registreringen af rettigheder over luftfartøjer finder sted ved Statens Luftfartsvæsen.

§ 2

Rettighedsregistrets bøger og akter er offentligt tilgængelige i Statens Luftfartsvæsens åbningstid.

Stk. 2 Enhver er berettiget til at få udskrifter af registrets bøger og akter efter samme regler og mod betaling af samme gebyr som for udskrifter af tinglysningens bøger og akter.

II. Indlevering og tilbagelevering af dokumenter.
§ 3

Indlevering af dokumenter og bestilling af udskrifter m.v. finder sted i Statens Luftfartsvæsens åbningstid, jf. dog § 4, stk. 1.

Stk. 2 For så vidt de indleverede dokumenter ikke afhentes, skal de tilbagesendes uden ufornødent ophold efter deres indførelse i registret eller deres afvisning.

III. Dagbogen.
§ 4

Dagbogen føres hver dag, kontoret er åbent. Dokumenter modtages til registrering i tiden 9-13. Dokumenter, der anmeldes senere, indføres i dagbogen for den følgende dag, kontoret er åbent.

Stk. 2 Dagbogen underskrives for hver dag, indførsler har fundet sted.

§ 5

Forinden indførelse i dagbogen kan finde sted, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • 1) Det indleverede dokuments tekst skal være maskinskrevet eller trykt, og underskrifter skal være gentaget med maskinskrift, tryk eller stempling.

  • 2) Dokumentet skal øverst på 1. side angive luftfartøjets registeringbetegnelse samt anmelderens navn og adresse.

  • 3) Angår dokumentet overdragelse eller konstatering af ejendomsret, skal erhververens (ejerens) adresse angives.

  • 4) På dokumenter angående panterettigheder og lignende sikkerhedsrettigheder, jfr. registreringslovens § 2, nr. 3, samt ved transporter og udlægspåtegninger på sådanne dokumenter skal være angivet enten kreditors adresse eller adressen for en anden person eller institution, som er berettiget til at modtage forkyndelser eller meddelser på kreditors vegne. Sådan angivelse er dog ufornøden, såfremt adressen er almindelig kendt.

  • 5) På dokumenter af den under nr. 3 og 4 omhandlede art, der ikke er udstedt af en offentlig myndighed, skal udstederens underskrift og myndighed samt dateringens rigtighed være bekræftet af en notar, en advokat eller af to her i landet bosatte vitterlighedsvidner, sidstnævnte med udtrykkelig angivelse af deres stilling og bopæl. For så vidt angår dokumenter oprettet i udlandet kan den nævnte bekræftelse tillige foretages af dansk konsulær myndighed. Tilsvarende gælder det i registeringslovens § 9, stk. 1, nr. 1, omhandlede samtykke.

  • 6) Når en transport af et omsætningsgældsbrev, der giver pant i registret luftfartøj, jfr. gældsbrevslovens § 11, anmeldes til registrering, skal transporten enten være påtegnet dokumentet eller være ledsaget af dette til forevisning. Pantebrevet forsynes med påtegning om registreringen. Samme regel gælder andre ændringspåtegninger.

  • 7) Er der til dokumentet knyttet en fortegnelse over de af dokumentet omfattede genstande, skal også fortegnelsen være underskrevet.

Stk. 2 Indføres dokumentet i dagbogen, forsynes det med påtegning herom med angivelse af datoen.

Stk. 3 Er nogen af de under stk. 1, nr. 1-7, anførte betingelser ikke opfyldt, afvises dokumentet fra dagbogen.

Stk. 4 Anmelderen bør så vidt muligt mundtligt ved anmeldelsen eller telefonisk opfordres til at rette manglen. Hvis dokumentet trods opfordring om rettelse ikke tages tilbage af anmelderen, indføres det i dagbogen med en kort bemærkning om afvisningsgrunden.

IV. Registret.
§ 6

Registret føres efter løsbladsystemet. Registerbladene indrettes i overensstemmelse med registreringslovens § 13, stk. 1.

Stk. 2 Indførslerne foretages med maskine eller let læselig håndskrift og revideres af chefen for Statens Luftfartsvæsens juridiske kontor eller en fuldmægtig på dennes vegne..

§ 7

Registrering sker på grundlag af de i registreringslovens §§ 9 og 10 nævnte dokumenter m. v.

Stk. 2 Ved registrering af adkomst vedrørende et luftfartøj, der ikke tidligere har været indført i registret, skal det for luftfartøjet her i landet udfærdigede nationalitets- og registreringsbevis forevises.

Stk. 3 Ved registrering af adkomst vedrørende et luftfartøj, der hidtil har været registreret i et til rettighedsregistret svarende register i en stat, aom har tiltrådt Genevekonventionen af 1948 om international anerkendelse af rettigheder i luftfartøjer, må adkomstdokumentet være ledsaget af en af vedkommende registerings myndighed bekræftet udskrift af dette register udvisende samtlige ved udslettelsen af nævnte register gældende rettigheder, tillige med bekræftet udskrift af vedkommende dokumenter.

Stk. 4 Dokumenter og udskrifter skal, såfremt de ikke er affattet på dansk, norsk eller svensk, ledsages af en af statsautoriseret translatør foretaget oversættelse til dansk. Såfremt det ikke er muligt at tilvejebringe en sådan oversættelse, kan anden efter Statens Luftfartsvæsens skøn betryggende oversættelse til dansk træde i stedet herfor.

Stk. 5 Angår det dokument, der ønskes registret, en ret, der efter registreringsloven ikke kan registreres, eller har anmelderen ikke tilvejebragt de fornødne bevisligheder, jfr. herved stk. 1-4, afvises dokumentet fra registret og forsynes med påtegning om afvisningsgrunden. Om afvisningen indføres bemærkning i dagbogen. Statens Luftfartsvæsen bør dog så vidt muligt mundtligt eller telefonisk opfordre anmelderen til at rette eventuelle mangler og kan, såfremt disse ikke afhjælpes ad denne vej, fastsætte en frist for tilvejebringelse af de fornødne bevisligheder m. v., således at afvisning først finder sted, såfremt disse ikke foreligger inden en nærmere fastsat frist.

Stk. 6 Foreligger der ingen hindring for registreringen, eller fastsættes der en frist for tilvejebringelse af bevisligheder m.v., indføres dokumentet i registret, i sidstnævnte tilfælde med tilføjelsen af ordet »foreløbig« og med angivelse af den fastsatte frist. Der gives dokumenterne påtegning om den skete foreløbige eller endelige indførsel.

§ 8

Har et dokument ikke angivet den berettigedes prioritsstilling eller angivet denne på en mod registrets indhold stridende måde, eller er der mindre uoverensstemmelser mellem dokumentets indhold og de forelagte bevisligheder eller registrets indhold, meddeles der dokumentet anmærkning herom, og anmærkningens indhold indføres i registret.

§ 9

Legitimationspapirer forsynes med påtegning om forevisningen, ligesom det på de registrede dokumenter kort anføres, hvilke legitimationspapirer der har været forevist.

§ 10

Samtidig med første registrering af adkomst noteres endnu gældende rettigheder, der har været indført i udenlansk register.

§ 11

Ekspeditionen af de til registrering indleverede dokumenter skal tilrettelægges således, at prøvelse af dokumenterne og foreløbig eller endelig indførelse i registret eller afvisning kan ske inden for den i registreringslovens § 8, stk. 2, omhandlede frist.

V. Bekendtgørelse af registreringer.
§ 12

Stedfundne registreringer af adkomster, panterettigheder og andre sikkerhedsrettigheder bekendtgøres snarest i Statstidende.

VI.Opbevaring af akter.
§ 13

Statens Luftfartsvæsen udfærdiger genparter af de registrede dokumenter og efter Statens Luftfartsvæsens skøn tillige af foreviste legitimationspapirer.

Stk. 2 For hvert luftfartøj oprettes en mappe til opbevaring af de i stk. 1 nævnte genparter og eventuelle udskrifter af udenlandske registre og af dokumenter hidrørende herfra.

VII. Ejerkartotek.
§ 14

Ved Statens Luftfartsvæsen føres et kartotek over de i registret indførte ejere og disses adresser.