Køretøjsregistreringsloven

Denne konsoliderede version af køretøjsregistreringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om registrering af køretøjer

Lov nr. 309 af 19. april 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 179 af 22. februar 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 83 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 120 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Færdselsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Registrering af køretøjer
§ 1

Registrering af køretøjer sker i et for hele landet fælles register for køretøjer (Køretøjsregisteret), jf. dog stk. 4.

Stk. 2 I Køretøjsregisteret registreres oplysninger om hvert enkelt køretøj og om køretøjets tilhørsforhold.

Stk. 3 Skatteministeren fastsætter regler om registrering i Køretøjsregisteret. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Stk. 4 Kongehusets, forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer skal ikke registreres i Køretøjsregisteret. Forsvarsministeren fastsætter regler om registrering af disse køretøjer.

Køretøjer, der skal registreres
§ 2

Følgende køretøjer skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. dog stk. 2-5 og §§ 5 og 7 a-7 h:

 • 1) Motorkøretøj. Dette gælder dog ikke motorkøretøjer, der er omfattet af færdselslovens regler om forsøg med selvkørende enheder.

 • 2) Traktor, jf. dog § 3 og § 4.

 • 3) Knallert. Dette gælder dog kun en lille knallert, hvis knallerten er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere. 1. pkt. gælder dog ikke knallerter, der er omfattet af færdselslovens regler om forsøg med selvkørende enheder.

 • 4) Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.

 • 5) Campingvogn.

 • 6) Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.

 • 7) Motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendigt for motorredskabets funktion, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 7, gælder ikke for:

 • 1) Et motorredskab, herunder en gaffeltruck, der bruges på privat område, herunder på privat vej, der ikke har karakter af privat fællesvej, og i ubetydeligt omfang på privat fællesvej og offentlig vej.

 • 2) En minitruck, der bruges på privat område, herunder på privat vej, og i ubetydeligt omfang på offentlig vej.

 • 3) Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående.

 • 4) Et motorredskab, der bruges på afmærket havne- eller terminalområde, der er udpeget af politiet efter bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (Godshåndtering og rangering af sættevogne).

 • 5) Et motorredskab, der er omfattet af færdselslovens regler om forsøg med selvkørende enheder.

Stk. 3 Et køretøj fritages efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen for registrering, hvis

 • 1) køretøjet overvejende anvendes uden for offentlig vej eller

 • 2) køretøjet kun bruges på færdselslovens område i forbindelse med et officielt arrangement administreret af staten og køretøjets brug i forbindelse med arrangementet administreres af staten.

Stk. 4 I tilladelsen efter stk. 3 fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse typer af lille knallert ikke skal registreres. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Traktorer, der ikke skal registreres
§ 3

En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskab, skal ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis traktoren alene anvendes på vejene

 • 1) til egentransport til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør,

 • 2) som trækkraft for arbejdsredskab til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for arbejdsredskaber,

 • 3) som trækkraft for påhængsvogn, der er tom eller medfører arbejdsredskab, som er knyttet til traktorens funktion, til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for påhængsvogne eller

 • 4) til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet.

Stk. 2 En traktor kan ud over kørsel som nævnt i stk. 1 uden registrering i Køretøjsregisteret anvendes på vejene, hvis traktoren på vejene alene anvendes til

 • 1) vejarbejde på vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved afspærring eller afmærkning eller

 • 2) renholdelse, snerydning el.lign.

Traktorer og blokvogne, der skal godkendes
§ 4

En traktor, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan endvidere uden almindelig registrering i Køretøjsregisteret anvendes til følgende transporter, hvis traktoren er godkendt dertil:

 • 1) Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, selv om traktoren ikke ved arbejdsredskabets anvendelse benyttes som træk- eller drivkraft.

 • 2) Transport af produkter, der hidrører fra eller skal benyttes til en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom eller mellem dele af denne. Traktoren må dog ikke anvendes til samtidig transport af produkter fra flere virksomheder, medmindre ejerne eller brugerne af disses virksomheder alle er medejere af traktoren. Benzindrevne traktorer må ikke anvendes ud over en afstand af 10 km fra den pågældende ejendom til transport til industriel brug af produkter, der hidrører fra virksomheden. Sådan transport kan dog altid ske til nærmeste jernbanestation.

Stk. 2 En traktor i sameje mellem ejere eller brugere af flere ejendomme kan ikke godkendes efter stk. 1, hvis samejet omfatter mere end to traktorer, eller hvis en af ejerne eller brugerne foruden de traktorer, der er i sameje, ejer en eller flere andre traktorer.

Stk. 3 En blokvogn, jf. færdselslovens § 2, nr. 3, kan uden almindelig registrering anvendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport, hvis blokvognen er godkendt dertil. En blokvogn betragtes som godkendt, når kravene til syn og godkendelse i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport er opfyldt.

Stk. 4 En traktor eller blokvogn, der er godkendt efter stk. 1-3, skal registreres som godkendt i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden traktoren eller blokvognen tages i brug.

Køretøjer, der er registreret i udlandet
§ 5

Skatteministeren kan fastsætte regler om benyttelse her i landet af køretøjer, der er registreret i et andet land, på Færøerne eller i Grønland. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Registreringsattest
§ 6

For et køretøj, der registreres i Køretøjregisteret, jf. § 1, stk. 1, og § 4, stk. 4, udstedes en registreringsattest i overensstemmelse med Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at en registreringsattest skal medbringes under kørslen og vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen på forlangende. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Nummerplader m.v.
§ 7

Et køretøj, der registreres i Køretøjsregisteret, tildeles nummerplader, der udlånes af staten, jf. dog §§ 7 f-7 h om brug af prøvemærker.

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter regler om brug, udformning og placering af nummerplader. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter ejeren eller brugeren af et køretøj kan vælge en bestemt kombination af tal eller bogstaver på køretøjets nummerplader (ønskenummerplader). Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter ejeren af et køretøj kan anvende historisk korrekte nummerplader. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Stk. 5 Skatteministeren kan, for at styrke håndhævelsen af skatte- eller miljølovgivningen, fastsætte regler om mærkning af køretøjer med særlige nummerplader eller mærkater. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Stk. 6 Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 t, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo og virksomhedens cvr-nummer. Vare- og lastbiler, der er registreret i udlandet, og som benyttes erhvervsmæssigt her i landet, skal synligt i køretøjets forrude have anbragt dokumentation for virksomhedens registrering i RUT-registeret. 1. pkt. finder ikke anvendelse for den, der som led i udøvelsen af inkassovirksomhed er omfattet af kravet om god inkassoskik efter § 9 i lov om inkassovirksomhed.

Stk. 7 Skatteministeren fastsætter de nærmere bestemmelser om, hvordan oplysningerne i stk. 6 skal fremgå på et køretøj. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Prøveskilte
§ 7a

Told- og skatteforvaltningen kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i §§ 7 b-7 e.

Stk. 2 Et prøveskilt udleveres kun, hvis modtageren har tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v.

Stk. 3 Et prøveskilt udleveres for en periode på 5 år.

Stk. 4 Udlevering af et prøveskilt registreres i Køretøjsregisteret. Told- og skatteforvaltningen udsteder en attest herfor.

Stk. 5 Retten til et prøveskilt kan ikke overdrages.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen kan inddrage et prøveskilt, hvis skiltet bruges i strid med stk. 2 eller 5 eller §§ 7 b-7 e, eller hvis rettighedshaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i stk. 1. I forbindelse med inddragelse, som følge af at et prøveskilt bruges i strid med stk. 2 eller 5 eller §§ 7 b-7 e, kan told- og skatteforvaltningen fastsætte en karensperiode på op til 6 måneder, hvor den erhvervsdrivende ikke kan få tildelt nye prøveskilte eller få fornyet eksisterende prøveskilte.

§ 7b

Prøveskilte må kun bruges til kørsel med uregistrerede køretøjer af en type, der skal registreres efter § 2.

Stk. 2 Prøveskilte må kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til følgende formål:

 • 1) Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkøring af køretøjet.

 • 2) Kørsel i forbindelse med import eller eksport af et køretøj til eller fra det sted her i landet, hvor importøren eller eksportøren har adresse, herunder virksomhedsadresse.

 • 3) Prøvekørsel i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkøring af et istandsat køretøj.

 • 4) Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation, leasing, køb, salg eller klargøring.

 • 5) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.

 • 6) Overførsel af et køretøj til anden forhandler, anden leasingvirksomhed, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager.

 • 7) Demonstrationskørsel af et køretøj for en forhandler eller leasingvirksomhed eller personale hos disse.

 • 8) Demonstrations- eller prøvekørsel af et køretøj i anledning af salg eller leasing. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en mulig køber eller leasingtager.

 • 9) Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer og kun for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.

 • 10) Prøvekørsel af et køretøj i anledning af udarbejdelse af en artikel efter aftale med et medie. Kørslen må kun foretages af journalister med motorstof som hovedområde.

Stk. 3 Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen, jf. stk. 2.

§ 7c

Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden.

Stk. 2 Prøveskilte kan bruges på et motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet er forsynet med en tilkoblingsanordning og køretøjet sammen med et tilkoblet køretøj kun bruges til de formål, der er nævnt i § 7 b, stk. 2.

Stk. 3 Prøveskilte kan kun bruges til kørsel med blokvogn, mobilkran eller stort påhængsredskab til de formål, der er nævnt i § 7 b, stk. 2, nr. 1 og 3-5.

§ 7d

Et prøveskilt må med de undtagelser, der følger af stk. 2 og 3, kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter § 7 a, og dem, der er ansat hos denne.

Stk. 2 Ved demonstrations- eller prøvekørsel som nævnt i § 7 b, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der ikke kan medtage passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren eller leasingvirksomheden og disses personale eller den interesserede køber eller leasingtager, dennes nærtstående og personer, der bistår køberen eller leasingtageren med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum i den nærmeste omegn.

Stk. 3 Ved demonstrations- eller prøvekørsel som nævnt i § 7 b, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der kan medtage passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, hvis indehaveren af retten til prøveskiltet eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig demonstrations- eller prøvekørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Dokumentationen skal ske ved anvendelse af en blanket, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen, medmindre told- og skatteforvaltningen har tilladt, at dokumentationen kan ske på en nærmere angiven måde, herunder digitalt. Indehaveren af retten til prøveskiltet skal opbevare dokumentationen, i 3 måneder efter at kørslen har fundet sted. Dokumentationen skal efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen.

§ 7e

Prøveskilte udleveres til enten bil eller motorcykel.

Stk. 2 Prøveskilte til bil bruges tillige ved kørsel med traktor, motorredskab, påhængskøretøj, blokvogn og mobilkran. Hvis et prøveskilt bruges til et påhængskøretøj, skal skiltet monteres bag på påhængskøretøjet.

Stk. 3 Et prøveskilt til motorcykel bruges tillige ved kørsel med knallert.

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte regler om udformning, udlevering, placering, antal og fastgørelse af prøveskilte. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Prøvemærker
§ 7f

Told- og skatteforvaltningen kan udlevere et prøvemærke til en fysisk eller juridisk person til kørsel som nævnt i §§ 7 b og 7 c og § 7 d, stk. 1.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan desuden tillade brug af prøvemærker til kørsel med:

 • 1) Et køretøj, der er registreret første gang for mere end 30 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal være synet inden for de seneste 8 år efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet.

 • 2) Et køretøj, der anvendes i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet, til kørsel mellem disse baner eller ruter. Køretøjet skal inden for de seneste 2 år være godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med dispensation for biler eller motorcykler beregnet til motorløb. Prøvemærket udleveres til den, der skal deltage i motorløbet, og som dokumenterer, at kravene i 1. og 2. pkt. er opfyldt.

 • 3) Et køretøj, der skal indgå i et almenvelgørende eller almennyttigt arrangement, herunder kørsel i optog, til direkte kørsel mellem det sted, hvor køretøjet er opbevaret, og det sted, hvor arrangementet skal afholdes.

§ 7g

Told- og skatteforvaltningen udsteder en tilladelse til brug af et prøvemærke med oplysning om formålet med og vilkår for brugen. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 7 dage. Det gælder dog ikke, hvis told- og skatteforvaltningen uden betaling har udleveret et eller to prøvemærker til brug, indtil en erstatningsnummerplade kan leveres, som følge af at køretøjet ikke har nogen brugbar nummerplade og køretøjet ikke skal indregistreres med nyt registreringsnummer. I det tilfælde kan tilladelsen gives i op til 3 måneder. Et prøvemærke må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsen.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen tegner en ansvarsforsikring for kørsel med prøvemærker i EU-/EØS-lande.

§ 7h

Skatteministeren kan fastsætte regler om udformning, udskrivning, udlevering, placering, antal og fastgørelse af prøvemærker. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Betaling
§ 8

For nummerplader betales:

 • 1) 1.180 kr. for et sæt nummerplader og 590 kr. for en enkelt nummerplade, jf. dog nr. 2, stk. 2, og § 9.

 • 2) 110 kr. for en tredje nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods på et registreret køretøj, når godset dækker den bageste nummerplade.

Stk. 2 Nummerplader udleveres uden betaling efter stk. 1 til:

 • 1) Køretøjer tilhørende politiet.

 • 2) Køretøj tilhørende en person med handicap, som opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service.

§ 9

Ud over de beløb, der er nævnt i § 8, betales:

 • 1) 8.000 kr. for retten til ønskenummerplader.

 • 2) 1.300 kr. for et sæt historisk korrekte nummerplader og 650 kr. for en af disse plader.

§ 10

For benyttelsen af prøveskilte betales ud over det beløb, der skal betales efter § 8, stk. 1, årligt forud:

 • 1) 1.150 kr. for et sæt prøveskilte til biler.

 • 2) 190 kr. for et prøveskilt til motorcykler.

Stk. 2 Der betales 100 kr. pr. døgn for et sæt prøvemærker til bil eller for et prøvemærke til motorcykel.

Stk. 3 Reglerne om fritagelse for og tilbagebetaling af vægtafgift af motorkøretøjer finder tilsvarende anvendelse på betaling for prøveskilte efter stk. 1.

§ 11

For en registrering eller ændring af registrering af et køretøjs ejere eller brugere, der sker uden afmelding af køretøjet, betales 380 kr.

Stk. 2 Der skal ikke ske betaling, hvis et køretøj omregistreres til en person med handicap, der opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service.

§ 12

For udstedelse af registreringsattest eller supplerende attest betales 100 kr. bortset fra tilfælde, hvor attesten udstedes i forbindelse med betaling for nummerplader efter § 8 eller betaling for registrering eller ændring af registrering af et køretøjs ejere eller brugere efter § 11.

Stk. 2 For registrering af køretøjer hos told- og skatteforvaltningen ved personlig henvendelse betales:

 • 1) 200 kr. for indregistrering af et køretøj med nyt registreringsnummer.

 • 2) 100 kr. for omregistrering af et køretøj uden tildeling af nyt registreringsnummer.

 • 3) 60 kr. for afmelding af et registreret køretøj. Der betales dog ikke for en afmelding, der sker, som følge af at et køretøjs nummerplader afleveres af politiet.

§ 13

For behandling af ansøgning om bevis for ret til kørsel på færdselslovens område med et køretøj, der er registreret i et andet land, betales 400 kr.

§ 14

Betaling efter §§ 8-13 sker kontant, medmindre skatteministeren bestemmer andet efter stk. 3.

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter regler om nedslag i prisen efter § 11 eller § 12, når registreringen sker over internettet og ikke foretages af en autoriseret operatør, jf. § 15. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling efter §§ 8-13. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Autorisation af operatører
§ 15

Told- og skatteforvaltningen kan autorisere en virksomhed til at registrere i Køretøjsregisteret, herunder til at udlevere nummerplader og modtage nummerplader retur.

Stk. 2 En virksomhed kan kun autoriseres, hvis den opfylder følgende betingelser, jf. dog stk. 3, 7 og 8:

 • 1) Virksomheden skal have fast forretningssted her i landet.

 • 2) Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med, reparere eller lease køretøjer af den type, der skal registreres, før de tages i brug, jf. § 2.

 • 3) Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

 • 4) Virksomheden må ikke være under rekonstruktion, konkurs eller likvidation.

Stk. 3 En virksomhed, der er godkendt af Trafikstyrelsen til at syne eller omsyne køretøjer, kan autoriseres efter stk. 1, hvis virksomheden opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1, 3 og 4.

Stk. 4 En autorisation ophører, hvis virksomheden ophører med at opfylde en af betingelserne i stk. 2, jf. dog stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, efter anmodning tillade, at en virksomhed, der er ophørt med at opfylde betingelserne i stk. 2, nr. 2 eller 3, ikke mister sin autorisation.

Stk. 5 Skatteministeren fastsætter vilkår for autorisation. Skatteministeren kan herunder fastsætte regler om, at manglende overholdelse af fastsatte vilkår for en autorisation medfører, at autorisationen tilbagekaldes. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Stk. 6 Autoriserede virksomheder må kræve betaling for registrering i Køretøjsregisteret, bortset fra registrering vedrørende køretøjer, der handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed.

Stk. 7 I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, der har alle typer af nummerplader på lager, kan told- og skatteforvaltningen autorisere en anden virksomhed end nævnt i stk. 2 og 3 eller en offentlig myndighed til at registrere i Køretøjsregisteret.

Stk. 8 Told- og skatteforvaltningen kan autorisere følgende myndigheder og virksomheder til at registrere i Køretøjsregisteret i det angivne omfang:

 • 1) Politiet til at registrere egne køretøjer i Køretøjsregisteret.

 • 2) Forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer i Køretøjsregisteret.

 • 3) Politiet, forsikringsselskaber, taksatorer og virksomheder, der er godkendt til at foretage miljørigtig skrotning af køretøjer, til at afmelde køretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret.

 • 4) Forsikringsvirksomheder og taksatorer til at registrere reparation eller genopbygning af skadet køretøj.

 • 5) Køretøjsimportører og -producenter til at oprette og registrere oplysninger om et køretøjs tekniske forhold.

Stk. 9 Der kan ikke ske retsforfølgning i en autoriseret virksomheds beholdning af nummerplader.

Stk. 10 Betaling som nævnt i § 11 og § 12 for registrering foretaget af en autoriseret virksomhed skal af den pågældende autoriserede virksomhed afregnes over for told- og skatteforvaltningen efter regler, der fastsættes af skatteministeren efter stk. 5 eller § 14, stk. 3.

Stk. 11 Told- og skatteforvaltningen kan stille lagre af alle typer af nummerplader gratis til rådighed for synsvirksomheder, der indvilliger i at foretage alle typer af registreringer, og for virksomheder eller myndigheder, der er autoriseret efter stk. 7.

§ 16

Told- og skatteforvaltningen fører kontrol med overholdelse af betingelser og vilkår for autorisationer efter § 15.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan fra en autoriseret virksomhed indkalde de oplysninger om foretagne registreringer, regnskabsføringen i forbindelse hermed, nummerplader, arbejdstilrettelæggelse, sikkerhedsprocedurer og personaleuddannelse og lign. , der er nødvendige til brug for kontrollen efter stk. 1.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af den autoriserede virksomhed, og til at efterse virksomhedens beholdning af nummerplader, regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen med, at betingelser og vilkår for autorisationen overholdes, uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller elektronisk. Told- og skatteforvaltningen har efter tilsvarende regler adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes af virksomheden. Kontrollen kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privat bolig eller fritidsbolig. Operatøren og dennes ansatte skal være told- og skatteforvaltningen behjælpelige ved eftersynet.

Stk. 4 Restanceinddrivelsesmyndigheden skal give told- og skatteforvaltningen de oplysninger, der er nødvendige til brug for kontrollen med, at autoriserede virksomheder overholder § 15, stk. 2, nr. 3 og 4.

Adgang til registrerede oplysninger
§ 17

Enhver har efter anmodning adgang til oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret, om et køretøjs tekniske forhold, synsforhold og forsikringsforhold. Oplysningerne kan gives om et enkelt køretøj, om alle køretøjer eller om grupper af køretøjer. Told- og skatteforvaltningen afgør, om en oplysning skal udleveres. Der udleveres ikke oplysninger om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger, jf. dog stk. 2 og 3, eller om skattemæssige forhold, jf. dog registreringsafgiftslovens § 10 a, stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan kræve betaling for omkostninger ved at efterkomme en anmodning om at udlevere oplysninger.

Stk. 2 Skatteministeren kan for offentlige myndigheder og for følgende virksomhedstyper m.v. fastsætte regler om terminaladgang til oplysninger i Køretøjsregisteret om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger: Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

 • 1) Forsikringsvirksomheder, der forsikrer køretøjer.

 • 2) Autoriserede nummerpladeoperatører.

 • 3) Parkeringsvirksomheder.

 • 4) Advokater og inkassovirksomheder.

 • 5) Genbrugspladser.

 • 6) Redningstjenester.

 • 7) Finansieringsvirksomheder.

 • 8) Virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler.

 • 9) Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).

 • 10) Øvrige virksomheder, som i varigt og ikke uvæsentligt omfang har behov for sådanne oplysninger for at kunne udføre deres hverv.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra en udenlandsk myndighed udlevere oplysninger fra Køretøjsregisteret om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger til brug for behandlingen af en konkret sag.

§ 17a

Told- og skatteforvaltningen kan udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i stater, som deltager i det europæiske køretøj- og kørekortinformationssystem, med henblik på at foretage elektronisk søgning i oplysninger fra Køretøjsregisteret og tilsvarende udenlandske registre til brug for følgende:

 • 1) Efterforskning af mistanke om momssvig.

 • 2) Registrering af køretøjer.

 • 3) Opkrævning af registreringsafgift.

 • 4) Opkrævning af andre køretøjsrelaterede afgifter.

§ 18

Oplysningerne i Køretøjsregisteret kan videregives til politiet.

Stk. 2 Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om videregivelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3 Rigspolitichefen kan give den kompetente retshåndhævende myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union adgang til at foretage elektronisk søgning i de oplysninger fra Køretøjsregisteret, der er videregivet til politiet, til brug for efterforskningen af en konkret straffesag eller en konkret sag om opretholdelse af den offentlige sikkerhed eller til brug for en konkret sag om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser.

Kontrol og inddragelse af nummerplader
§ 19

Politiet kan standse et køretøj for at kontrollere, om køretøjet er registreret i overensstemmelse med denne lov eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 2 Efter anmodning fra politiet skal føreren af et køretøj legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet. Undlader føreren at efterkomme anmodningen, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader.

Stk. 3 Politiet kan inddrage nummerpladerne på et køretøj, hvis politiet vurderer, at køretøjet bruges i strid med denne lov eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov, og politiet vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at køretøjet fortsat vil blive brugt i strid hermed.

§ 19a

Et uregistreret køretøj, et køretøj med prøveskilte eller prøvemærker eller et køretøj, som er registreret i et andet land, på Færøerne eller i Grønland, må føres af en offentligt ansat, der skal kontrollere eller fjerne køretøjet som led i sit hverv, i det omfang kørslen er nødvendig for kontrol eller fjernelse af køretøjet af trafiksikkerhedsmæssige hensyn el.lign., uden at registreringspligten efter § 2, stk. 1, indtræder.

Straf
§ 20

Med bøde straffes den, der

Med bøde straffes den registrerede bruger af et køretøj, når køretøjet er registreret her i landet, eller føreren af et køretøj, når køretøjet er registreret i udlandet, når brugeren eller føreren overtræder § 7, stk. 6.

Stk. 2 I forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Stk. 3 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og en eller flere andre love eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love eller forskrifter fastsat i medfør heraf.

Stk. 4 Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og en eller flere andre love eller forskrifter udstedt i medfør heraf, og medfører overtrædelsen af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf bødestraf, og medfører overtrædelsen af den eller de andre love frihedsstraf, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder med de begrænsninger, der følger af § 7 og §§ 10-10 b i straffeloven, også anvendelse på handlinger foretaget i udlandet.

Stk. 6 Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse over for den, der uden at overtræde nogen dansk forskrift i Finland, Island, Norge eller Sverige handler i strid med de der gældende regler vedrørende køretøjers registrering eller deres forsyning med nummerplader og nationalitetsmærke. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren bestemme, at 1. pkt. skal finde anvendelse med hensyn til overtrædelser begået i andre stater end de nævnte.

Stk. 7 Bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 8 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21

Told- og skatteforvaltningen kan afslutte en sag om overtrædelse af § 2, stk. 1-4, §§ 3, 4 eller 7 b-7 d, § 7 e, stk. 2, § 7 f eller § 7 g, stk. 1 og 2, eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2 Reglerne i retsplejelovens § 832, stk. 2 og 3, om indholdet af anklageskrift og om bortfald af videre forfølgning finder tilsvarende anvendelse på bødeforlæg efter stk. 1.

Klage
§ 22

Landsskatteretten afgør klager over politiets afgørelser efter denne lov.

§§ 23-25

(Ophævet).

Ikrafttræden og overgang
§ 26

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 27

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.