Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer IV. Registret.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 563 af 06. august 1990

IV. Registret.
§ 6

Registret føres efter løsbladsystemet. Registerbladene indrettes i overensstemmelse med registreringslovens § 13, stk. 1.

Stk. 2 Indførslerne foretages med maskine eller let læselig håndskrift og revideres af chefen for Statens Luftfartsvæsens juridiske kontor eller en fuldmægtig på dennes vegne..

§ 7

Registrering sker på grundlag af de i registreringslovens §§ 9 og 10 nævnte dokumenter m. v.

Stk. 2 Ved registrering af adkomst vedrørende et luftfartøj, der ikke tidligere har været indført i registret, skal det for luftfartøjet her i landet udfærdigede nationalitets- og registreringsbevis forevises.

Stk. 3 Ved registrering af adkomst vedrørende et luftfartøj, der hidtil har været registreret i et til rettighedsregistret svarende register i en stat, aom har tiltrådt Genevekonventionen af 1948 om international anerkendelse af rettigheder i luftfartøjer, må adkomstdokumentet være ledsaget af en af vedkommende registerings myndighed bekræftet udskrift af dette register udvisende samtlige ved udslettelsen af nævnte register gældende rettigheder, tillige med bekræftet udskrift af vedkommende dokumenter.

Stk. 4 Dokumenter og udskrifter skal, såfremt de ikke er affattet på dansk, norsk eller svensk, ledsages af en af statsautoriseret translatør foretaget oversættelse til dansk. Såfremt det ikke er muligt at tilvejebringe en sådan oversættelse, kan anden efter Statens Luftfartsvæsens skøn betryggende oversættelse til dansk træde i stedet herfor.

Stk. 5 Angår det dokument, der ønskes registret, en ret, der efter registreringsloven ikke kan registreres, eller har anmelderen ikke tilvejebragt de fornødne bevisligheder, jfr. herved stk. 1-4, afvises dokumentet fra registret og forsynes med påtegning om afvisningsgrunden. Om afvisningen indføres bemærkning i dagbogen. Statens Luftfartsvæsen bør dog så vidt muligt mundtligt eller telefonisk opfordre anmelderen til at rette eventuelle mangler og kan, såfremt disse ikke afhjælpes ad denne vej, fastsætte en frist for tilvejebringelse af de fornødne bevisligheder m. v., således at afvisning først finder sted, såfremt disse ikke foreligger inden en nærmere fastsat frist.

Stk. 6 Foreligger der ingen hindring for registreringen, eller fastsættes der en frist for tilvejebringelse af bevisligheder m.v., indføres dokumentet i registret, i sidstnævnte tilfælde med tilføjelsen af ordet »foreløbig« og med angivelse af den fastsatte frist. Der gives dokumenterne påtegning om den skete foreløbige eller endelige indførsel.

§ 8

Har et dokument ikke angivet den berettigedes prioritsstilling eller angivet denne på en mod registrets indhold stridende måde, eller er der mindre uoverensstemmelser mellem dokumentets indhold og de forelagte bevisligheder eller registrets indhold, meddeles der dokumentet anmærkning herom, og anmærkningens indhold indføres i registret.

§ 9

Legitimationspapirer forsynes med påtegning om forevisningen, ligesom det på de registrede dokumenter kort anføres, hvilke legitimationspapirer der har været forevist.

§ 10

Samtidig med første registrering af adkomst noteres endnu gældende rettigheder, der har været indført i udenlansk register.

§ 11

Ekspeditionen af de til registrering indleverede dokumenter skal tilrettelægges således, at prøvelse af dokumenterne og foreløbig eller endelig indførelse i registret eller afvisning kan ske inden for den i registreringslovens § 8, stk. 2, omhandlede frist.