Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 135 af 31. marts 1960,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013,
som ændret ved lov nr. 573 af 04. maj 2015

§ 9

Registrering af ejendomsretten til et luftfartøj, der er optaget i rettighedsregistret eller et tilsvarende register i en stat, der har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, kan ske på grundlag af:

  • 1) overdragelsesdokumentet, der fremtræder som udstedt af den, der ifølge vedkommende register er beføjet til at råde over luftfartøjet, eller som udstedt med hans samtykke, eller

  • 2) skifteretsattest, hvorefter den, hvis ret begæres registreret, har fået den registrerede ejers bo udleveret til hensidden i uskiftet bo eller til privat skifte, eller

  • 3) udskrift af dom eller anden offentlig retshandling, hvorved den, hvis ret begæres registreret, har fået ejendomsretten til luftfartøjet tillagt eller fastslået i forhold til den registrerede ejer.

Stk. 2 Er luftfartøjet ikke optaget i rettighedsregistret eller et tilsvarende register i udenlandsk konventionsstat, kan registrering af ejendomsretten ske på grundlag af bevis for, at den, hvis ret begæres registreret, har ladet luftfartøjet bygge for sin regning eller, hvis luftfartøjet er erhvervet på anden måde, en efter Trafikstyrelsens skøn tilstrækkelig dokumentation for, at luftfartøjet er erhvervet på den angivne måde.