Lov om godkendelse og syn af køretøjer

Denne konsoliderede version af lov om godkendelse og syn af køretøjer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 473 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 288 af 02. marts 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 4 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 120 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Færdselsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Anvendelsesområde
§ 1

Loven gælder for følgende:

 • 1) Godkendelse af nye motorkøretøjer, to- og trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer, påhængskøretøjer, udskifteligt trukket udstyr, systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

 • 2) Godkendelse af visse ibrugtagne motorkøretøjer, to- og trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer, påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr.

 • 3) Synsvirksomhedernes opgaver, herunder periodisk syn og omsyn.

 • 4) Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer.

Godkendelse af nye køretøjer m.v.
§ 1a

Før omsætning, registrering eller ibrugtagning på færdselslovens område af motorkøretøjer, påhængskøretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF skal køretøjer, systemer m.v. være tildelt en af følgende godkendelser:

 • 1) EU-typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil, systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer udstedt af Færdselsstyrelsen eller en godkendende myndighed i en anden medlemsstat.

 • 2) EU-typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil fremstillet i små serier udstedt af Færdselsstyrelsen eller en godkendende myndighed i en anden medlemsstat.

 • 3) National typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil fremstillet i små serier udstedt eller accepteret af Færdselsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

 • 4) Individuel EU-godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil udstedt af Færdselsstyrelsen eller en godkendende myndighed i en anden medlemsstat.

 • 5) National individuel godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil udstedt af Færdselsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelse her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF som nævnt i stk. 1, herunder fastsætte relevante alternative krav i overensstemmelse med artikel 42 og 45 i forordningen. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

§ 1b

Før omsætning, registrering eller ibrugtagning på færdselslovens område af to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler, systemer, komponenter og separate tekniske enheder som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler skal køretøjer, systemer m.v. være tildelt en af følgende godkendelser:

 • 1) EU-typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler, systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer udstedt af Færdselsstyrelsen eller en godkendende myndighed i en anden medlemsstat.

 • 2) National typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler fremstillet i små serier udstedt eller accepteret af Færdselsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelse her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler som nævnt i stk. 1, herunder fastsætte relevante alternative krav i overensstemmelse med artikel 42 i forordningen. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

§ 1c

Før omsætning, registrering eller ibrugtagning af traktorer, påhængskøretøjer, udskifteligt trukket udstyr, systemer, komponenter og separate tekniske enheder som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer, skal køretøjer, systemer m.v. være tildelt en af følgende godkendelser:

 • 1) EU-typegodkendelse af traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr dertil, systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer udstedt af Færdselsstyrelsen eller en godkendende myndighed i en anden medlemsstat.

 • 2) National typegodkendelse af traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr dertil fremstillet i små serier udstedt eller accepteret af Færdselsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelse her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer som nævnt i stk. 1, herunder fastsætte relevante alternative krav i overensstemmelse med artikel 37 i forordningen. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

§ 1d

Transportministeren kan fastsætte regler om anvendelse af Den Europæiske Unions forordninger, gennemførelse af Unionens direktiver og beslutninger og anvendelse af Unionens aftaler med andre lande om godkendelse af køretøjer m.v., herunder køretøjstekniske krav.

§ 1e

Transportministeren kan fastsætte regler om godkendelse, prøvning og dokumentation, herunder regler om fabrikantens ansvar og forpligtelser, vedrørende køretøjer, som ikke er omfattet af § 1 a, stk. 1, § 1 b, stk. 1, eller § 1 c, stk. 1. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte regler om godkendelse, prøvning og dokumentation, herunder regler om fabrikantens ansvar og forpligtelser, af komponenter, systemer og separate tekniske enheder, som ikke er omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 1, § 1 b, stk. 1, nr. 1, eller § 1 c, stk. 1, nr. 1.

Periodisk syn m.v.
§ 2

Transportministeren fastsætter regler om, hvilke køretøjer der skal indkaldes til periodisk syn. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Stk. 2 Politiet eller Færdselsstyrelsen kan indkalde et registreret eller godkendt køretøj til syn til kontrol af, om det opfylder bestemmelserne i denne lov eller færdselsloven eller forskrifter udfærdiget i medfør af disse love.

§ 3

Et registreret eller godkendt køretøj skal fremstilles og godkendes ved syn efter indkaldelse.

Stk. 2 Politiet kan inddrage et køretøjs nummerplader, hvis køretøjet efter indkaldelsen ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn. Ved overskridelse af en frist for periodisk syn kan inddragelsen af et køretøjs nummerplader dog først ske, efter at Færdselsstyrelsen har sendt en anmodning herom.

Stk. 3 Hvis et køretøj ikke er godkendt senest 10 uger efter den frist, der er angivet i indkaldelsen til syn, kan Færdselsstyrelsen udstede påbud om, at køretøjets nummerplader omgående skal afleveres til SKAT.

§ 3a

(Ophævet)

§ 4

Færdselsstyrelsen fastsætter regler om syn og omsyn af køretøjer, herunder tekniske krav til udførelsen heraf. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler om, at synsvirksomhederne kan udføre andre opgaver end synsopgaver omfattet af stk. 1. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Stk. 3 Vedkommende minister kan efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om synsvirksomhedernes udførelse af anden teknisk kontrol med køretøjer.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler om anvendelse af Den Europæiske Unions forordninger, gennemførelse af Unionens direktiver og beslutninger og anvendelse af Unionens aftaler med andre lande om forhold, der vedrører synsområdet. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Stk. 5 Forsvarsministeren fastsætter regler om kontrol af forsvarets køretøjer.

§ 5

Det kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen at foretage syn eller omsyn af køretøjer.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen fastsætter regler om:

 • 1) betingelser for at få tilladelse til at foretage syn og omsyn, herunder at virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person og råde over elektronisk kommunikationsudstyr til brug for indberetning af syns- og omsynsoplysninger, og

 • 2) vilkår for tilladelse til at foretage syn og omsyn, herunder regler om, at forvaltningsloven og offentliglighedsloven helt eller delvis skal gælde for virksomheder, der har tilladelse til at foretage syn eller omsyn.

Stk. 3 Tilladelser til at foretage syn eller omsyn af køretøjer kan kun meddeles, hvis ansøgeren gør det antageligt, at ansøgeren vil kunne udøve syns- eller omsynsvirksomheden på forsvarlig måde.

Stk. 4 Tilladelser til at foretage syn eller omsyn af køretøjer kan ikke meddeles, hvis ansøgeren eller den teknisk ansvarlige person er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve syns- eller omsynsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Stk. 5 Transportministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler om tilladelse til, at synsvirksomhederne kan udføre toldsyn, herunder om vilkår for tilladelsen.

§ 6

Indehavere af tilladelser til at foretage syn må ikke erhvervsmæssigt reparere køretøjer.

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til at foretage syn eller omsyn
§ 7

En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis

 • 1) tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation eller

 • 2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden ophører.

§ 8

Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, hvis

 • 1) indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen eller

 • 2) virksomhedens ejer eller, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige person eller den juridiske person får konstateret gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover.

Stk. 2 Færdselsstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse kan af tilladelsesindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Færdselsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af Færdselsstyrelsen for retten i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3 Anmodningen om indbringelse af sagen for retten har ikke opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer, at indehaveren af tilladelsen skal have adgang til at udføre syns- eller omsynsvirksomhed under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udførelse af syns- eller omsynsvirksomhed ikke må ske under ankesagens behandling.

§ 9

Den, som udøver syns- eller omsynsvirksomhed, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve denne virksomhed eller til at udøve den under visse former, hvis det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug heraf, jf. straffelovens § 79.

Tilsyn m.v.
§ 10

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med synsvirksomhederne, herunder om tilladelsesindehavere overholder vilkårene i tilladelserne.

Stk. 2 Tilladelsesindehavere skal efter anmodning meddele Færdselsstyrelsen enhver oplysning om synsvirksomheden omfattet af tilsynet nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Færdselsstyrelsen fastsætter regler om tilsynet med synsvirksomhederne efter stk. 1 og om oplysningspligten efter stk. 2.

§ 10a

Transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af resultater af tilsyn gennemført over for navngivne synsvirksomheder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse af sanktioner fastsat som følge af tilsyn med synsvirksomheder. Klage, herunder over tilsynsresultater, vil ikke have opsættende virkning.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder at offentliggørelsen skal ske i elektronisk form i et informationssystem vedrørende tilsynsresultater.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om videregivelse af såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere.

§ 11

Færdselsstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt kontrol af tilladelsesindehaverens synsvirksomhed, herunder kontrol af, om de køretøjer, der har været til eller er under syn hos tilladelsesindehaveren, og som befinder sig på dennes område, er synet korrekt.

Stk. 2 Medvirker fremstilleren af et køretøj under syn ikke til Færdselsstyrelsens kontrol efter stk. 1, kan styrelsen stille godkendelsen af køretøjet i bero, indtil kontrollen er udført.

Stk. 3 Konstaterer Færdselsstyrelsen, at godkendelsesgrundlaget er utilstrækkeligt, kan Færdselsstyrelsen stille godkendelsen af køretøjet i bero, indtil tilstrækkeligt godkendelsesgrundlag er tilvejebragt.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen kan som led i styrelsens tilsyn med synsvirksomheder, indtil 4 uger efter at et erhvervskøretøj er blevet synet, omsynet eller toldsynet, mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt kontrolsyn af køretøjet på arealer, som køretøjsbrugeren, køretøjsejeren eller dennes virksomhed råder over i erhvervsmæssig henseende.

§ 11a

Færdselsstyrelsen kan, herunder som led i styrelsens tilsyn med synsvirksomhederne, foretage syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden og i den forbindelse anvise og ledsage køretøjer til et kontrolsted.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om Færdselsstyrelsens adgang til at anvise og ledsage erhvervskøretøjer efter stk. 1, herunder om indretning og afmærkning af køretøjer og kontrolsteder, og om krav til de synsinspektører, der skal anvise køretøjer til kontrol.

§ 11b

Færdselsstyrelsen kan foretage syn af motorcykler ved vejsiden og i den forbindelse anvise og ledsage køretøjer til et kontrolsted.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om syn af motorcykler ved vejsiden og om Færdselsstyrelsens adgang til at anvise og ledsage motorcykler efter stk. 1, herunder om indretning og afmærkning af køretøjer og kontrolsteder og om krav til de synsinspektører, der skal anvise køretøjer til kontrol.

§ 12

Transportministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under Transportministeriet til at udøve de beføjelser, som Færdselsstyrelsen er tillagt efter denne lov. De afgørelser, som træffes efter denne lov eller i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Videregivelse af data til kommercielle formål
§ 12a

Færdselsstyrelsen kan udlevere data fra styrelsens registre mod vederlag med henblik på modtagerens kommercielle udnyttelse af disse data.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om anvendelse og betaling for udleverede data, jf. stk. 1.

Digital kommunikation, offentliggørelse m.v.
§ 12b

Transportministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Færdselsstyrelsen eller synsvirksomheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, og at skriftlig dokumentation, der ikke indsendes digitalt, kan afvises.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 12c

Transportministeren kan fastsætte regler om, at administrative forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til køretøjer m.v. eller tekniske tjenester, og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan opnås.

Stk. 3 Transportministeren kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk.

§ 12d

Transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af informationer om tekniske tjenester.

§ 12e

Transportministeren kan fastsætte regler om, at synsvirksomhederne elektronisk skal indberette dokumenter, som indgår i et syn, til Færdselsstyrelsens fælles database, herunder regler om behandlingen af oplysningerne i dokumenterne.

§ 12f

Transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af synsdata, herunder offentliggørelse af indholdet af synsrapporter.

Straf
§ 13

Med bøde straffes den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, der ikke fremstiller køretøjet til syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, og den registrerede ejer eller bruger, der ikke efterkommer et påbud efter § 3, stk. 3.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov, straffes med bøde den, der uden tilladelse til syn eller omsyn foregiver at have en sådan tilladelse, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 3 Med bøde straffes en fører af et erhvervskøretøj eller en motorcykel, der ikke efterkommer Færdselsstyrelsens anvisninger ved vejsidesyn efter § 11 a, stk. 1, eller § 11 b, stk. 1.

Stk. 4 I regler om godkendelse og syn, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af disse regler. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6 Transportministeren kan fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af følgende forordninger:

 • 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF.

 • 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler.

 • 3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer.

§ 13a

I sager om overtrædelse af § 13, stk. 1, kan Færdselsstyrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig og rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2 Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3 Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

Betaling
§ 14

(Ophævet)

§ 15

Transportministeren kan fastsætte regler om, at tilladelsesindehavere skal betale et gebyr pr. syn, omsyn eller toldsyn til staten. Gebyret skal dække udgifterne til Færdselsstyrelsens syns-, omsyns- og toldsynsaktiviteter, herunder til kontrol af erhvervskøretøjer og motorcykler ved vejsiden og af erhvervskøretøjer, der befinder sig på et areal, som køretøjsbrugeren, køretøjsejeren eller dennes virksomhed råder over i erhvervsmæssig henseende. Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrets størrelse, betaling og opkrævning, herunder regler om betaling for rykkerskrivelser. Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

§ 15a

Transportministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer, to- og trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer og påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr, systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne, herunder regler om betaling for rykkerskrivelser. Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

§ 15b

Transportministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr i forbindelse med udpegelse af tekniske tjenester, jf. §§ 1 a-1 c, herunder regler om betaling for rykkerskrivelser. Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

§§ 16-19

(udeladt)

§ 20

Loven træder i kraft den 1. september 2004, (udeladt).

Stk. 2 (udeladt)

Stk. 3 (udeladt)

§§ 21-22

(udeladt)

§ 23

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.