Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 135 af 31. marts 1960,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013,
som ændret ved lov nr. 573 af 04. maj 2015

Kapitel 1
§ 1

Rettigheder over luftfartøjer, som er indført i det i luftfartsloven omhandlede nationalitetsregister, skal registreres for at opnå beskyttelse over for aftaler om luftfartøjet og mod retsforfølgning. Registreringen sker ved indførelse i et for hele riget fælles rettighedsregister, der føres af Trafikstyrelsen.

Stk. 2 Den ret, der skal kunne fortrænge en uregistreret ret, skal selv være registreret og erhververen ifølge aftale i god tro.

Stk. 3 Hvis indehaveren af en registreret ret over et luftfartøj er eller bliver umyndiggjort, skal dette registreres, for at umyndigheden skal kunne gøres gældende over for aftaler vedrørende luftfartøjer, som i god tro indgås med den umyndige. Tilsvarende regler gælder om lavværgemål.

§ 2

Et privat dokument skal for at kunne registreres efter sit indhold gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en af følgende rettigheder:

 • 1) ejendomsretten, hvad enten den er ubetinget eller betinget af købesummens betaling eller af andre omstændigheder,

 • 2) lejerettigheder, når disse er indrømmet for et tidsrum af 6 måneder eller mere,

 • 3) panterettigheder og lignende sikkerhedsrettigheder over luftfartøjer, der i henhold til aftale tjener til sikkerhed for opfyldelsen af en forpligtelse, hvis beløb enten er fastsat til en bestemt sum eller med et vist maksimum. Panterettigheder og sikkerhedsrettigheder, som ikke i forvejen er anerkendt i dansk ret, kan kun registreres, såfremt de opfylder de foranstående betingelser og af justitsministeren er godkendt til registrering.

§ 3

Er en panteret eller lignende sikkerhedsret registreret, er fornyet registrering ufornøden i tilfælde af rettens overførelse.

§ 4

Fortrinsret for krav på offentlige afgifter i her i landet registrerede luftfartøjer er gyldig i forhold til tredjemand uden registrering, såfremt fortrinsretten følger af dansk ret.

§ 5

De i luftfartsloven omhandlede krav på bjærgeløn og på godtgørelse for udgifter til luftfartøjets bevaring er sikret ved pant i luftfartøjet.

Stk. 2 Sådan panteret har fortrin fremfor alle andre rettigheder i luftfartøjet. Panteretten bortfalder, såfremt den ikke er registreret inden 3 måneder efter kravets opståen.

Stk. 3 Findes der flere rettigheder af den nævnte art, bliver de at fyldestgøre i omvendt rækkefølge af de begivenheder, der har affødt dem.

§ 6

Andre lovbestemte sikkerhedsrettigheder end de i § 5 omhandlede kan ikke registreres.

§ 7

Dokumenter, der indleveres til registrering, indføres samme dag, som de anmeldes, i en dagbog med oplysning om, hvilket luftfartøj anmeldelsen vedrører - herunder dets registreringsmærke rettens art samt anmelderens navn og bopæl. Trafikstyrelsen skal afvise dokumenter, der ikke opfylder de i medfør af § 16 fastsatte betingelser for at blive registreret. Dokumentet forsynes med påtegning om, hvornår indførelsen har fundet sted.

§ 8

Efter indførelsen i dagbogen undersøges, hvorvidt dokumentet kan registreres. Angår dokumentet en ret, som ikke kan registreres i medfør af de foranstående bestemmelser, eller har anmelderen ikke tilvejebragt de fornødne bevisligheder for sin ret til at kræve registrering, afvises det fra registret og slettes i dagbogen. Trafikstyrelsen kan dog fastsætte en frist for tilvejebringelse af de nævnte bevisligheder, således at afvisning først finder sted, når bevislighederne ikke foreligger inden udløbet af denne frist. Dokumentet indføres da i registret med angivelse af den fastsatte frist.

Stk. 2 Indførelsen i registret eller dokumentets afvisning skal ske snarest muligt og senest inden 10 dage efter anmeldelsen til registrering.

§ 9

Registrering af ejendomsretten til et luftfartøj, der er optaget i rettighedsregistret eller et tilsvarende register i en stat, der har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, kan ske på grundlag af:

 • 1) overdragelsesdokumentet, der fremtræder som udstedt af den, der ifølge vedkommende register er beføjet til at råde over luftfartøjet, eller som udstedt med hans samtykke, eller

 • 2) skifteretsattest, hvorefter den, hvis ret begæres registreret, har fået den registrerede ejers bo udleveret til hensidden i uskiftet bo eller til privat skifte, eller

 • 3) udskrift af dom eller anden offentlig retshandling, hvorved den, hvis ret begæres registreret, har fået ejendomsretten til luftfartøjet tillagt eller fastslået i forhold til den registrerede ejer.

Stk. 2 Er luftfartøjet ikke optaget i rettighedsregistret eller et tilsvarende register i udenlandsk konventionsstat, kan registrering af ejendomsretten ske på grundlag af bevis for, at den, hvis ret begæres registreret, har ladet luftfartøjet bygge for sin regning eller, hvis luftfartøjet er erhvervet på anden måde, en efter Trafikstyrelsens skøn tilstrækkelig dokumentation for, at luftfartøjet er erhvervet på den angivne måde.

§ 10

Registrering af andre rettigheder kan ske på grundlag af:

 • 1) dokument vedrørende rettigheden, der fremtræder som udstedt af den, der ifølge rettighedsregistret - eller ved panterettigheder ifølge transport - er beføjet til at råde over den pågældende ret, eller som udstedt med hans samtykke, eller

 • 2) udskrift af dom, udlæg eller anden offentlig retshandling, hvorved den, hvis ret begæres registreret, har fået rettigheden tillagt eller fastslået i forhold til den ifølge bestemmelserne i nr. 1 beføjede.

Stk. 2 Registrering af de i § 5 nævnte panterettigheder kan, hvis retten og dens beløb ikke er fastslået ved dom eller overenskomst, ske på grundlag af dokumentation for, at der er indledt retsforfølgning mod den registrerede ejer til rettens gennemførelse. Af dokumentationen skal fremgå, for hvilket beløb retsforfølgning er indledt.

§ 11

Hvis et i nationalitetsregistret indført luftfartøj sælges ved tvangsauktion eller overtages ved en umiddelbar fogedforretning, skal fogeden straks sende Trafikstyrelsen meddelelse herom til notering i registret. Tages ejerens bo under konkursbehandling eller anden offentlig skiftebehandling, påhviler det skifteretten (eksekutor) at foranledige dette noteret i registret.

Stk. 2 Samme meddelelsespligt påhviler værgen, såfremt en mindreårig ved arv eller på anden måde erhverver et luftfartøj. Meddelelsen skal indeholde oplysning om den mindreåriges fødselsdato.

§ 12

Foreligger der ingen hindring for registreringen af det anmeldte dokument, indføres dette i registret og forsynes med påtegning om registreringen. Har et dokument ikke angivet den berettigedes prioritetsstilling eller angivet denne på en mod registrets indhold stridende måde, eller er der mindre uoverensstemmelser mellem dokumentets indhold og de forelagte bevisligheder eller registrets indhold, meddeles der dokumentet anmærkning herom, og anmærkningens indhold indføres i registret.

§ 13

I rettighedsregistret har hvert luftfartøj sit blad, ordnet efter dets registreringsnummer i nationalitetsregistret. Hvert blad inddeles i 3 afdelinger, indeholdende henholdsvis 1) adkomster, 2) panterettigheder og andre sikkerhedsrettigheder, herunder ejendomsforbehold, og 3) forkøbsrettigheder, lejerettigheder og andre rettigheder.

Stk. 2 Ved registreringen indføres en kortfattet angivelse af dokumentets indhold i registret, hvoraf skal fremgå udstederens og rettighedshaverens navn og bopæl, rettens art, herunder til hvilke betingelser eller tidsfrister den måtte være knyttet, samt hvornår dokumentet er udstedt og anmeldt til registrering. For panterettigheders og andre sikkerhedsrettigheders vedkommende oplyses tillige gældens beløb eller størstebeløb samt pantebrevets prioritetsstilling, og om retten tillige omfatter reservedele, jfr. § 24.

§ 14

Afgørelser vedrørende registreringen kan påkæres til østre landsret inden to uger efter, at afgørelsen er meddelt vedkommende. Østre Landsret kan, når omstændighederne taler derfor, senere, dog ikke efter 6 måneders forløb, tillade, at kæreskrift indgives inden 2 uger efter tilladelsens meddelelse. Rejses kære, indføres straks bemærkning herom i dagbog eller register.

Stk. 2 Landsrettens afgørelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt., kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til kære af landsrettens afgørelse, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Retsplejelovens § 392, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 15

Af det registrerede dokument henlægges en genpart i registrets arkiv, forsynet med samme påtegning, som er meddelt det registrerede dokument.

§ 16

Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om førelsen af rettighedsregistret og om offentliggørelse af det registrerede, om, hvilke oplysninger om luftfartøjet der skal meddeles, forinden registrering kan finde sted, og hvilke bevisligheder der i øvrigt skal medfølge ved et dokuments anmeldelse til registrering. Transportministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om dokumenternes form og om, hvilke krav der skal stilles med hensyn til beviset for udstederens identitet og myndighed og beviset for ægtheden af dokumentet og de forelagte bevisligheder. Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer

§ 17

Til udslettelse af registret af en registreret ret kræves samtykke af den, der i registret står indført som berettiget, eller bevis for, at retten er bortfaldet ifølge sit indhold eller ved dom eller anden offentlig retshandling.

Stk. 2 Til udslettelse af pantebreve kræves fremlæggelse af pantebrevet i kvitteret stand eller bevis for, at panteretten er ophørt ifølge retsbeslutning.

Stk. 3 Udslettelse sker ved, at den pågældende indførsel i registret overstreges, dog således at dens oprindelige indhold stadig er læseligt.

§ 18

Trafikstyrelsen er pligtig på begæring at meddele udskrifter af registret og dagbogen eller udskrifter af de registrerede og til dagbogen anmeldte dokumenter. Rigtigheden af sådanne udskrifter og afskrifter skal være bekræftet ved Trafikstyrelsens underskrift. Indtil udskriftens eller afskriftens urigtighed godtgøres, angiver Trafikstyrelsens underskrift bevis for dens rigtighed.

§ 19

Når et luftfartøj udgår af nationalitetsregistret, bliver det også at slette i rettighedsregistret. Såfremt der i nationalitetsregistret gøres anmærkning om et forhold, der ville have medført udslettelse i tilfælde af, at der ikke på luftfartøjet hvilede registrerede rettigheder, foretages tilsvarende notering i rettighedsregistret.

§ 20

Hvor intet andet er bestemt, regnes registreringens retsvirkninger fra den dag, da dokumentet anmeldes til registrering. Dokumenter, der anmeldes samme dag, ligestilles.

Stk. 2 Rettigheder af den i § 2 omhandlede art over et luftfartøj, der hidtil har været registreret i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, bevarer dog deres hidtidige prioritetsstilling, når luftfartøjet overføres til registret her i landet. De nævnte rettigheder skal indføres i registret samtidig med, at adkomsten registreres.

§ 21

Når et dokument er registreret, kan ingen indsigelse fremsættes mod dets gyldighed over for godtroende erhververe ifølge registreret aftale. Dog bevares den indsigelse, at dokumentet er falsk eller forfalsket, eller at dets udstedelse retsstridigt er fremkaldt ved personlig vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan, eller at udstederen af dokumentet var umyndig ved udstedelsen. Har luftfartøjet tidligere været indført i rettighedsregistret i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, medfører indførelsen af luftfartøjet i det danske rettighedsregister ikke, at de indsigelser, som hidtil har kunnet fremsættes over for godtroende erhververe af luftfartøjet eller af registrerede rettigheder over dette, bortfalder.

§ 22

De i §§ 2 og 5 omhandlede rettigheder omfatter tillige det i luftfartøjet anbragte tilbehør, herunder motorer, propeller, radioudstyr, instrumenter samt tilbehør af den nævnte art, der midlertidigt er adskilt fra luftfartøjet.

Stk. 2 Særlige rettigheder kan ikke stiftes eller forbeholdes med hensyn til sådant tilbehør eller sådanne dele af et luftfartøj, som omhandles i stk. 1.

§ 23

Er flere luftfartøjer under et stillet til sikkerhed for samme fordring, hæfter hvert af dem for hele pantesummen.

Stk. 2 Pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse af en anpart i et luftfartøj kan ikke registreres.

§ 24

En panteret eller lignende sikkerhedsret, som tillige omfatter reservedele, der tilhører luftfartøjets ejer og ikke i forvejen er særskilt behæftet, kan registreres, når reservedelene er oplagret her i riget eller i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, og deres art, omtrentlige antal og opbevaringsstedet angives i dokumentet eller et til dette knyttet bilag. Ved ethvert sådant lager skal findes et opslag, hvoraf fremgår behæftelsen og kreditors navn, samt hvor retten er registreret.

Stk. 2 Har en sådan pantsætning fundet sted, er pantsætteren pligtig at drage omsorg for, at lagerets størrelse ikke forringes væsentligt. Retsforfølgning imod dele af lageret kan ikke finde sted uden samtykke af bedre prioriterede rettighedshavere.

Stk. 3 Sikkerhedsretten i reservedelslageret bortfalder senest tre måneder efter, at den er ophørt for luftfartøjets vedkommende, medmindre indehaveren af sikkerhedsretten inden udløbet af dette tidsrum har indledt retsforfølgning i anledning af sit krav og uden ufornødent ophold fremmer denne til opnåelse af fyldestgørelse.

Stk. 4 Til reservedele henregnes dele af luftfartøjer, motorer, propeller, radioudstyr, instrumenter og andre ting, som opbevares med det formål at anbringes i luftfartøjer til erstatning for dele eller tilbehør, som udskiftes.

§ 25

Med hensyn til adgangen til fyldestgørelse for panthavere og indehavere af lignende sikkerhedsrettigheder over luftfartøjer fremfor andre fordringshavere finder i øvrigt de om panterettigheder i fast ejendom gældende regler tilsvarende anvendelse med de lempelser, som følger af sådanne sikkerhedsrettigheders særlige natur.

Stk. 2 Bestemmelserne i tinglysningslovens § 40 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2 Særlige regler om udenlandske luftfartøjer.
§ 26

Om rettigheder over luftfartøjer, der er indregistreret i en stat, der har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, gælder bestemmelserne i §§ 22, 27-30 og 33-35.

§ 27

Under forudsætning af, at den pågældende ret er stiftet i overensstemmelse med de herom gældende regler i den stat, i hvis nationalitetsregister luftfartøjet dengang var indført, og retten er lovligt optaget i et offentligt register i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, nyder følgende rettigheder beskyttelse her i riget:

 • 1) ejendomsretten til et luftfartøj,

 • 2) retten for besidderen af et luftfartøj til at erhverve dette ved køb,

 • 3) lejeretten med hensyn til et luftfartøj, såfremt den er indrømmet for et tidsrum af mindst 6 måneder, og

 • 4) panterettigheder og lignende sikkerhedsrettigheder over luftfartøjer, der i henhold til aftale tjener til sikkerhed for opfyldelsen af en forpligtelse, hvis beløb er fastsat til en bestemt sum eller med et vist maksimum. For så vidt angår renter, gælder beskyttelsen dog kun sådanne, som er påløbet i et tidsrum af indtil 3 år før retsforfølgningens begyndelse eller under selve retsforfølgningen.

Stk. 2 Retsbeskyttelsens indhold afgøres, hvor intet andet er fastsat i denne lov eller retsplejeloven med hensyn til de i § 26 omhandlede luftfartøjer, i overensstemmelse med de herom gældende regler i den stat, hvor retten er registreret.

Stk. 3 Såfremt rettigheder af den i stk. 1 under nr. 1-4 nævnte art med hensyn til samme luftfartøj er blevet registreret i forskellige stater, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, bliver lovligheden af hver enkelt registrering at afgøre efter lovgivningen i den stat, i hvis nationalitetsregister luftfartøjet dengang var indført.

Stk. 4 Er et her i riget beroende lager af reservedele stillet til sikkerhed i forbindelse med et eller flere luftfartøjer, som er optaget i nationalitetsregistret i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, må reglerne i § 24, stk. 1, være iagttaget.

§ 28

Har ejeren af et luftfartøj overdraget eller stiftet nogle af de i § 27, stk. 1 under nr. 2-4 nævnte rettigheder, eller har indehaveren af en af disse rettigheder overdraget samme til tredjemand, vidende om, at henholdsvis luftfartøjet eller den nævnte ret var gjort til genstand for arrest, eksekution eller tvangssalg, tilkommer der ikke erhververen nogen retsbeskyttelse over for den kreditor, som foretager retsforfølgningen, eller over for køberen ved tvangssalget.

§ 29

Er der opstået krav på bjærgeløn eller på godtgørelse for ekstraordinære udgifter, som har været uomgængeligt nødvendige for at bevare luftfartøjet, og de pågældende foranstaltninger er afsluttet i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, og kravet ifølge de i denne stat gældende regler er sikret ved pant i luftfartøjet, tilkommer der sådan panteret fortrin fremfor de i § 27 nævnte rettigheder.

Stk. 2 Hviler der flere sådanne rettigheder på luftfartøjet, bliver de at fyldestgøre i omvendt rækkefølge af de begivenheder, der har affødt dem.

Stk. 3 Er der forløbet 3 måneder efter afslutningen af de i stk. 1 nævnte foranstaltninger, bortfalder retten, medmindre den er noteret i rettighedsregistret og kravets størrelse er fastslået ved parternes overenskomst eller retsforfølgning er indledet. Hvorvidt den nævnte 3 måneders frist kan afbrydes eller suspenderes, beror på lovgivningen i det land, hvor retsforfølgningen er indledt.

§ 30

Hviler der i øvrigt nogen ret på et luftfartøj, der er indregistreret i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, står den tilbage for de i § 27 nævnte rettigheder, selv om den i vedkommende stat måtte være bedre prioriteret end disse.

Stk. 2 Om gennemførelse af erstatningskrav for skade, tilføjet personer eller gods her i riget af udenlandske luftfartøjer, ved retsforfølgning imod sådanne, gælder reglerne i retsplejelovens § 551, stk. 4 og 5.

Kapitel 3
§ 31

Transportministeren kan fastsætte, at de omkostninger, der er forbundet med førelsen af det i § 1, stk. 1, 2. pkt., nævnte rettighedsregister, skal betales af den, i hvis interesse forretningen udføres. Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

§ 32

(Ophævet).

Kapitel 4
§ 33

Ved en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, forstås i denne lov en stat, som har tiltrådt den i Geneve den 19. juni 1948 afsluttede konvention om international anerkendelse af rettigheder over luftfartøjer, eller et område, hvis forhold til udlandet varetages af en sådan stat, medmindre denne måtte særligt have undtaget det pågældende område fra konventionens regler.

§ 34

Bestemmelserne i denne lov skal ikke være til hinder for anvendelse af de retsmidler, som er hjemlet i lovgivningen om told og luftfart samt indrejse her til landet.

§ 35

Loven kommer ikke til anvendelse på luftfartøjer, som anvendes til militær-, told- eller polititjeneste.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse for sikkerhedsrettigheder i flygenstande omfattet af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Loven finder anvendelse, for så vidt angår spørgsmål om prioritetsstillingen mellem ikkeregistrerede internationale sikkerhedsrettigheder i flygenstande.

Stk. 4 § 24 finder anvendelse, for så vidt angår sikkerhedsrettigheder omfattet af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel. Dette gælder dog ikke reservedele i form af flymotorer omfattet af flymaterielprotokollen, jf. § 1, stk. 1, i lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel.

§ 36

Transportministeren kan for Grønlands vedkommende fastsætte sådanne ændringer i de foranstående bestemmelser, som måtte være hensigtsmæssige under hensyn til de særlige forhold i denne landsdel.

§ 37

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes ved kgl. anordning.

Stk. 2 Loven gælder ikke for Færøerne, men den kan efter forhandling med det færøske hjemmestyre ved kgl. anordning sættes i kraft på øerne med de ændringer, som måtte være hensigtsmæssige under hensyn til de særlige færøske forhold.