Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 563 af 06. august 1990

§ 5

Forinden indførelse i dagbogen kan finde sted, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • 1) Det indleverede dokuments tekst skal være maskinskrevet eller trykt, og underskrifter skal være gentaget med maskinskrift, tryk eller stempling.

  • 2) Dokumentet skal øverst på 1. side angive luftfartøjets registeringbetegnelse samt anmelderens navn og adresse.

  • 3) Angår dokumentet overdragelse eller konstatering af ejendomsret, skal erhververens (ejerens) adresse angives.

  • 4) På dokumenter angående panterettigheder og lignende sikkerhedsrettigheder, jfr. registreringslovens § 2, nr. 3, samt ved transporter og udlægspåtegninger på sådanne dokumenter skal være angivet enten kreditors adresse eller adressen for en anden person eller institution, som er berettiget til at modtage forkyndelser eller meddelser på kreditors vegne. Sådan angivelse er dog ufornøden, såfremt adressen er almindelig kendt.

  • 5) På dokumenter af den under nr. 3 og 4 omhandlede art, der ikke er udstedt af en offentlig myndighed, skal udstederens underskrift og myndighed samt dateringens rigtighed være bekræftet af en notar, en advokat eller af to her i landet bosatte vitterlighedsvidner, sidstnævnte med udtrykkelig angivelse af deres stilling og bopæl. For så vidt angår dokumenter oprettet i udlandet kan den nævnte bekræftelse tillige foretages af dansk konsulær myndighed. Tilsvarende gælder det i registeringslovens § 9, stk. 1, nr. 1, omhandlede samtykke.

  • 6) Når en transport af et omsætningsgældsbrev, der giver pant i registret luftfartøj, jfr. gældsbrevslovens § 11, anmeldes til registrering, skal transporten enten være påtegnet dokumentet eller være ledsaget af dette til forevisning. Pantebrevet forsynes med påtegning om registreringen. Samme regel gælder andre ændringspåtegninger.

  • 7) Er der til dokumentet knyttet en fortegnelse over de af dokumentet omfattede genstande, skal også fortegnelsen være underskrevet.

Stk. 2 Indføres dokumentet i dagbogen, forsynes det med påtegning herom med angivelse af datoen.

Stk. 3 Er nogen af de under stk. 1, nr. 1-7, anførte betingelser ikke opfyldt, afvises dokumentet fra dagbogen.

Stk. 4 Anmelderen bør så vidt muligt mundtligt ved anmeldelsen eller telefonisk opfordres til at rette manglen. Hvis dokumentet trods opfordring om rettelse ikke tages tilbage af anmelderen, indføres det i dagbogen med en kort bemærkning om afvisningsgrunden.