Bekendtgørelse om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 419 af 24. april 2013

I medfør § 2, stk. 6, i lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, og efter forhandling med økonomi- og indenrigsministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning, jf. § 1 i lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

Stk. 2 Henvisningen til § 2, stk. 5 i lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber er forkert da den bestemmelse ikke længere findes, jf. § 1, nr. 4 i LOV nr 81 af 28/01/2014. Det ser ud til at henvisningen skulle være til § 2, stk. 3 i førnævnte lov, og vi har derfor peget vores krydshenvisning derhen. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på opgaver, som kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, udfører for de kommuner, der deltager i fællesskabet, jf. lovens § 2, stk. 5.

Kapitel 2 Kommuners adgang til at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder
§ 2

Kommuner kan udføre sådanne opgaver for andre offentlige myndigheder, som kommunerne kan løse for sig selv, jf. lovens § 2, stk. 1, 1. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis en opgaves værdi overstiger den for kommuner gældende tærskelværdi for offentlige tjenesteydelser i direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler, jf. lovens § 2, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2 Henvisningerne til § 2, stk. 4 i lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber er forkerte da den bestemmelse er ændret, jf. § 1, nr. 4 i LOV nr 81 af 28/01/2014. Kommunalbestyrelser skal, forinden de afgiver tilbud på og indgår aftale om udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed, foretage en beregning af de samlede omkostninger, der vil være forbundet med kommunens varetagelse af opgaven, jf. § 2, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Kommunalbestyrelser må ikke afgive tilbud på eller indgå aftale om udførelse af opgaver, der indebærer en betaling, som er lavere end det beregnede beløb, jf. lovens § 2, stk. 4, 2. pkt.

§ 3

Beregningen af en kommunes samlede omkostninger ved udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed skal omfatte

  • 1) alle de direkte omkostninger der er forbundet med opgavevaretagelsen, f.eks. løn inkl. pensionsbidrag og andre løndele samt over- og merarbejde, tjenesterejser, materialer og specielt anskaffet apparatur, og

  • 2) alle de indirekte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, f.eks. indirekte lønomkostninger, andel af fællesomkostninger til f.eks. ledelse, administration, husleje, udstyr, udvikling m.v. og lovpligtige forsikringer, pensionsforpligtelser, forrentning af driftskapital, forrentning og afskrivning af anlægsværdier samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen.

§ 4

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

Stk. 2 I det år, hvor en opgave afsluttes, optages i kommunens årsregnskab en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til beregningen af omkostningerne i henhold til § 3.

Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 533 af 28. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder ophæves.