Bekendtgørelse om et indkomstregister

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om et indkomstregister er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 26. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1238 af 26. august 2022

I medfør af § 4, stk. 2 og 6, § 7, stk. 5, og § 9 i lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 284 af 2. marts 2022, og efter aftale med finansministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Registrering og indberetning
Registrering
§ 1

Anmeldelse til registrering som indberetningspligtig efter lov om et indkomstregister sker ved anmeldelse til registrering i henhold til følgende regler:

Frist for indberetning
§ 2

Indberetningspligtige som nævnt i stk. 2 foretager indberetning senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, hvor indkomsten udbetales eller godskrives, når indberetningen vedrører personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst efter kildeskattelovens § 49 B, stk. 1, § 49 C og § 49 D, stk. 4, efter, at retten til indkomsten er erhvervet (bagudlønnede). Indberetningspligtige som nævnt i stk. 2, nr. 1-3 og 6, foretager indberetning senest den første hverdag (bankdag) i den måned, indkomsten vedrører, når indberetningen vedrører personer, der har fået udbetalt de i 1. pkt. nævnte indkomster før retten til indkomsten er erhvervet (forudlønnede). Indberetningspligtige som nævnt i stk. 2, nr. 4 og 5, foretager indberetning vedrørende forudlønnede senest den sidste hverdag (bankdag) i måneden før den måned, indkomsten vedrører.

Stk. 2 Stk. 1 gælder for:

 • 1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove.

 • 2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.

 • 3) Ikke-statslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.

 • 4) Regionerne og kommunerne.

 • 5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.

 • 6) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en region eller en kommune

Stk. 3 Finansministeren træffer afgørelse i de tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en indberetningspligtig er omfattet af stk. 2, nr. 1-3. Økonomi- og indenrigsministeren træffer afgørelse i de tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en indberetningspligtig er omfattet af stk. 2, nr. 4- 6.

§ 3

Hvis de oplysninger, som skal indberettes af indberetningspligtige omfattet af § 2 eller af indberetningspligtige omfattet af § 4, stk. 1, 5. pkt., i lov om et indkomstregister, ikke er kendt eller besluttet inden for fristen for indberetning efter de nævnte bestemmelser, skal de indberettes i den efterfølgende måned

Indberetning
§ 4

Indberetning til indkomstregisteret foretages elektronisk efter reglerne i § 4 i lov om et indkomstregister til Skatteforvaltningen eller den, Skatteforvaltningen anviser, jf dog stk. 2.

Stk. 2 Skatteforvaltningen kan pålægge en indberetningspligtig at indberette på særlige blanketter, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen og derved afskære den indberetningspligtige fra at indberette elektronisk efter stk. 1, hvis det skønnes, at der er risiko for, at den indberetningspligtige vil misbruge indkomstregisteret ved elektronisk indberetning. Indberetningen foretages i disse tilfælde til den, som Skatteforvaltningen anviser.

Stk. 3 Den indberetningspligtige kan efter aftale med Skatteforvaltningen vælge at indberette på andre måder end den, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4 Indberetningen foretages i danske kroner. Omregningen til danske kroner foretages efter dagskursen på retserhvervelsestidspunktet. Vedrørende A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og heri indeholdt skat m.v. anvendes dog dagskursen på skattepligtstidspunktet for indkomsten, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om kildeskat.

Stk. 5 Indberetning til indkomstregisteret foretages af den indberetningspligtige, medmindre den indberetningspligtige indgår aftale med en leverandør af lønadministrationsydelser om indberetning eller bemyndiger en anden til at forestå indberetningen, jf. stk. 6 og 7.

Stk. 6 En leverandør af lønadministrationsydelser skal senest en måned før påbegyndelse af indberetning til indkomstregisteret på vegne af andre anmode Skatteforvaltningen om adgang hertil. Adgangen registreres i Skatteforvaltningens Erhvervssystem. Registrering forudsætter, at indberetteren har indgået en aftale med Skatteforvaltningen om indberetterens rettigheder og pligter. Skatteforvaltningen kan slette registreringen, hvis leverandøren af lønadministrationsydelser handler i strid med den indgåede aftale.

Stk. 7 En indberetningspligtig kan via Skatteforvaltningens hjemmeside bemyndige andre end leverandører af lønadministrationsydelser registreret efter stk. 6 til at foretage indberetning på vegne af den indberetningspligtige. Skatteforvaltningen fører et register over anmeldte bemyndigelser.

Stk. 8 Skatteforvaltningen underretter den indberetningspligtige eller den, som indberetter på den indberetningspligtiges vegne, om eventuelle fejl og mangler ved indberetningen. Underretning sker som udgangspunkt elektronisk.

§ 5

Hvis en indberetningspligtig har flere virksomheder og har fået tildelt flere SE-numre, skal indberetning ske særskilt for hver enkelt virksomhed.

§ 6

Skatteforvaltningen fastlægger efter høring blandt repræsentanter for de indberetningspligtige format for såvel elektronisk som papirbaseret indberetning. Format for elektronisk indberetning skal endvidere aftales med Digitaliseringsstyrelsen. Format for papirbaseret indberetning offentliggøres på Skatteforvaltningens hjemmeside.

Kongehuset og det diplomatiske korps m.v.
§ 7

Der skal ikke foretages indberetning om:

 • 1) Kongen og dennes ægtefælle.

 • 2) Medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt deres ægtefæller.

 • 3) Dødsboer efter de under nr. 1 og 2 nævnte personer.

Stk. 2 Der skal heller ikke foretages indberetning om:

 • 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentation.

 • 2) Diplomatisk anmeldte personer, der er i besiddelse af det af Udenrigsministeriet udstedte identitetskort for diplomater (rødt kort).

 • 3) Administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale ved herværende diplomatiske repræsentationer, når de pågældende ikke er danske statsborgere.

Stk. 3 Til dokumentation vedrørende de i stk. 2, nr. 3, nævnte personers status tjener det af Udenrigsministeriet udstedte grønne identitetskort.

Stk. 4 Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på det diplomatiske personales samt det administrative og tekniske personales familiemedlemmer, der hører til det nævnte personales husstand og ikke er danske statsborgere.

Kapitel 2 Indberetningernes indhold
Identifikation af den indberetningen vedrører
§ 8

Den, der skal foretages indberetning om til indkomstregisteret, skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om navn og adresse — ved udenlandsk adresse tillige hjemland — og cpr-nummer. Har den pågældende ikke cpr-nummer, men cvr-nummer, oplyses cvr-nummer. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nummer, oplyses SE-nummer. Har den pågældende heller ikke et gyldigt SE-nummer oplyses i stedet fødselsdato. Ud over oplysningerne som nævnt i 1.-4. pkt. skal den, der skal indberettes om, oplyse den indberetningspligtige om sit eventuelle skatteidentifikationsnummer udstedt efter reglerne i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, herunder oplysning om udstedelsesstaten m.v.

Stk. 2 For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-nummer, cvr-nummer, SE-nummer eller eventuelt skatteidentifikationsnummer efter stk. 1, 5. pkt., afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetning skal foretages.

Stk. 3 Kan det ikke afklares ved etableringen af et retsforhold, hvorom indberetning skal foretages, hvem indberetningen skal foretages om, afgives de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem indberetningen skal foretages om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

Stk. 4 Den, hvorom indberetning skal foretages, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter, at ændringen er sket.

Stk. 5 Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation over for den indberetningspligtige.

Identifikation af offentlige ydelser
§ 9

Skatteforvaltningen kan fastlægge krav til identifikation af offentlige ydelser. Sådanne krav fastsættes efter inddragelse af de relevante myndigheder.

Kapitel 3 Sletning af oplysninger
Sletning
§ 10

Oplysninger i indkomstregisteret slettes efter 10 år.

Kapitel 4 Adgang til oplysninger i indkomstregisteret
Adgang for den, oplysningerne vedrører
§ 11

Den, de indberettede oplysninger vedrører, kan via Skatteforvaltningens hjemmeside få elektronisk adgang til de oplysninger, der er registreret i indkomstregisteret.

Stk. 2 Adgang forudsætter, at brugeren identificerer sig på en måde, der opfylder de krav, der stilles i medfør af databeskyttelsesforordningen.

Adgang for den indberetningspligtige
§ 12

Den indberetningspligtige kan få elektronisk adgang via Skatteforvaltningens hjemmeside til de oplysninger, som den pågældende har indberettet til indkomstregisteret, eller som er indberettet til indkomstregisteret på vegne af den pågældende.

Stk. 2 Den indberetningspligtige kan via Skatteforvaltningens hjemmeside bemyndige andre til adgang til de pågældende oplysninger. Skatteforvaltningen fører et register over anmeldte bemyndigelser.

Stk. 3 Adgang forudsætter, at brugeren identificerer sig på en måde, der opfylder de krav, der stilles i medfør af databeskyttelsesforordningen.

Adgang for den, der indberetter på vegne af den indberetningspligtige
§ 13

Leverandører af lønadministrationsydelser, der er registreret i Skatteforvaltningens Erhvervssystem efter § 4, stk. 5, kan få elektronisk adgang via Skatteforvaltningens hjemmeside til de oplysninger, som den pågældende selv har indberettet.

Stk. 2 Adgang forudsætter, at brugeren identificerer sig på en måde, der opfylder de krav, der stilles i medfør af databeskyttelsesforordningen.

Adgang for offentlige myndigheder og andre brugere af data i indkomstregisteret
§ 14

Myndigheder og andre kan indhente oplysninger fra indkomstregisteret via webservice opslag eller advisordninger, hvis de efter § 7, stk. 1, i lov om et indkomstregister har adgang hertil, og hvis de med Skatteforvaltningen har indgået aftale herom, jf. § 7, stk. 4, i lov om et indkomstregister.

Stk. 2 Forud aftalte leverancer af oplysninger fra indkomstregisteret etableres alene i særlige tilfælde såsom over for Danmarks Statistik, lovregulerede ordninger administreret af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Skatteforvaltningen.

Stk. 3 Den aftale, den enkelte myndighed m.v. indgår med Skatteforvaltningen, skal indeholde bestemmelser om, hvilke oplysninger den pågældende myndighed m.v. kan få adgang til.

§ 15

Dataudveksling mellem de myndigheder m.v., som har adgang til oplysninger i indkomstregisteret, og indkomstregisteret foregår i et offentligt standardformat fastsat af Skatteforvaltningen efter aftale med Digitaliseringsstyrelsen i en kommunikationsløsning, der sikrer autenticitet, integritet, uafviselighed og fortrolighed. Dataudveksling efter § 14, stk. 2, kan efter aftale mellem Skatteforvaltningen og den pågældende myndighed ske i et andet format end det i 1. pkt. nævnte.

Stk. 2 Sikkerhedsforskrifter og -procedurer, som opfylder kravene i stk. 1, omfatter dels sådanne, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, dels sådanne, som fastlægges i forbindelse med indgåelse af aftale efter § 7, stk. 4, i lov om et indkomstregister mellem den pågældende myndighed m.v. og Skatteforvaltningen.

§ 16

Myndigheder m.v., som har adgang til oplysninger i indkomstregisteret, og som ønsker en anden adgang eller har andre krav til udtræk af oplysninger end fastlagt i § 14, kan mod betaling af udviklings- og implementeringsomkostninger samt løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter efter aftale med Skatteforvaltningen, få etableret anden form for adgang. I tilfælde af uenighed om de i 1. pkt. nævnte omkostninger og udgifter fastsætter Skatteforvaltningen disse med mulighed for efterfølgende regulering, hvis ændringer i forholdene nødvendiggør det.

Kapitel 5 Ikrafttrædelse m. v.
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 og har virkning for indberetninger vedrørende januar 2019 og senere.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1256 af 9. november 2010 om et indkomstregister ophæves.