14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om et indkomstregister § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om et indkomstregister og bygger på bekendtgørelse nr. 906 af 26. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Frist for indberetning
Indberetningspligtige som nævnt i stk. 2 foretager indberetning senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, hvor indkomsten udbetales eller godskrives, når indberetningen vedrører personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst efter kildeskattelovens § 49 B, stk. 1, § 49 C og § 49 D, stk. 4, efter, at retten til indkomsten er erhvervet (bagudlønnede). Indberetningspligtige som nævnt i stk. 2, nr. 1-3 og 6, foretager indberetning senest den første hverdag (bankdag) i den måned, indkomsten vedrører, når indberetningen vedrører personer, der har fået udbetalt de i 1. pkt. nævnte indkomster før retten til indkomsten er erhvervet (forudlønnede). Indberetningspligtige som nævnt i stk. 2, nr. 4 og 5, foretager indberetning vedrørende forudlønnede senest den sidste hverdag (bankdag) i måneden før den måned, indkomsten vedrører.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder for:

  • 1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove.

  • 2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.

  • 3) Ikke-statslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.

  • 4) Regionerne og kommunerne.

  • 5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.

  • 6) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en region eller en kommune

•••

Stk. 3 Finansministeren træffer afgørelse i de tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en indberetningspligtig er omfattet af stk. 2, nr. 1-3. Økonomi- og indenrigsministeren træffer afgørelse i de tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en indberetningspligtig er omfattet af stk. 2, nr. 4- 6.

•••
profile photo
Profilside