14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 I medfør af skatteindberetningslovens § 4, stk. 4, skal enhver, der som led i et ansættelses- eller aftaleforhold eller som led i valg til en tillidspost i en kalendermåned har ydet skattepligtige fordele omfattet af ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag derfor, indberette herom til indkomstregisteret, jf. dog stk. 4. Indberetning om følgende goder skal ske særskilt og med angivelse af art:

 • 1) Fri kost og logi, som værdiansættes efter de normalværdier for kost og logi, der fastsættes af Skatterådet.

 • 2) Fri kost og logi i øvrigt.

 • 3) Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger, jf. dog stk. 4, nr. 9.

 • 4) Fordele, som er nævnt i stk. 2, nr. 1, 2 og 4-7.

•••

Stk. 2 Godets skattepligtige værdi skal indberettes, jf. dog stk. 3. Værdien skal, hvis den skattemæssigt vedrører flere perioder, opgøres som det beløb, der efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen vedrører. Den skattepligtige værdi fastsættes som udgangspunkt til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren m.v. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal dog alene indberettes i det omfang, rabatten overstiger avancen hos den pågældende arbejdsgiver m.v. For bl.a. de følgende arter af fordele findes særlige regler for værdiansættelsen, idet opmærksomheden henledes på, at de under nr. 1, 7 og 8 nævnte fordele er A-indkomst:

 • 1) Firmabil til rådighed for privat kørsel. Firmabil indberettes med den del af den årlige værdi, der følger af ligningslovens § 16, stk. 4, som efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 2) Helårsbolig til rådighed for privat brug, hvis den leje, boligens bruger betaler, ligger under den værdi, der følger af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 7-9. Indberetningen skal foretages af det forskelsbeløb, som kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 3) Opvarmning, elektricitet, vand og andre udgifter ved en helårsbolig, hvorom der skal foretages indberetning efter nr. 2, når udgiften er af en type, der normalt afholdes af en bruger (lejer). Godet indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.

 • 4) Sommerbolig til rådighed for privat brug indberettes med den del af værdien, der følger af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 5, som kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 5) Lystbåd til rådighed for privat brug. Lystbåd indberettes med den værdi, der følger af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 6, som kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 6) Medielicens m.v., indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.

 • 7) Fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, indberettes med den værdi efter ligningslovens § 16, stk. 12, som efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 8) Fri kost og logi, som omfattes af de normalværdier, Skatterådet har fastsat, indberettes med den normalværdi, som kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 9) Privat benyttelse af computer med tilbehør, jf. ligningslovens § 16, stk. 13, 2.-4., pkt., indberettes med den værdi efter ligningslovens § 16, stk. 13, som efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

•••

Stk. 3 Hvis den ansatte har adgang til befordring mellem hjem og arbejde med offentlige eller private transportmidler betalt af arbejdsgiveren, herunder frikort til offentlig befordring, angives dette ved krydsmarkering. Krydsmarkering kan undlades, hvis den ansatte har firmabil til rådighed for privat kørsel, hvor værdien indberettes særskilt efter § 9, stk. 2, nr. 1.

•••

Stk. 4 Undtaget fra indberetningspligten er:

 • 1) Goder omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 3. og 4. pkt., uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger grundbeløbet efter ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. Der skal dog indberettes herom, hvis den ansatte tildeles et enkelt gode, hvis værdi overstiger det nævnte grundbeløb.

 • 2) Goder omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt., uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger grundbeløbet efter denne bestemmelse.

 • 3) Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger m.v.

 • 4) Firmabørnehave og firmavuggestue til rådighed.

 • 5) Privat benyttelse af goder, der stilles til rådighed af hensyn til arbejdet, uden at godet omfattes af stk. 2, nr. 1-9, eller af ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt.

 • 6) Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber m.v., uden at godet omfattes af stk. 2, nr. 1-9.

 • 7) Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen.

 • 8) Avis leveret på medarbejderens bopæl, som er tildelt medarbejderen uden lønnedgang, og som ikke er omfattet af fritagelserne for indberetningspligt efter nr. 1 eller 2.

 • 9) Arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.

•••
profile photo
Profilside