Bekendtgørelse om et indkomstregister § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om et indkomstregister er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 26. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1238 af 26. august 2022

Indberetning
§ 4

Indberetning til indkomstregisteret foretages elektronisk efter reglerne i § 4 i lov om et indkomstregister til Skatteforvaltningen eller den, Skatteforvaltningen anviser, jf dog stk. 2.

Stk. 2 Skatteforvaltningen kan pålægge en indberetningspligtig at indberette på særlige blanketter, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen og derved afskære den indberetningspligtige fra at indberette elektronisk efter stk. 1, hvis det skønnes, at der er risiko for, at den indberetningspligtige vil misbruge indkomstregisteret ved elektronisk indberetning. Indberetningen foretages i disse tilfælde til den, som Skatteforvaltningen anviser.

Stk. 3 Den indberetningspligtige kan efter aftale med Skatteforvaltningen vælge at indberette på andre måder end den, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4 Indberetningen foretages i danske kroner. Omregningen til danske kroner foretages efter dagskursen på retserhvervelsestidspunktet. Vedrørende A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og heri indeholdt skat m.v. anvendes dog dagskursen på skattepligtstidspunktet for indkomsten, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om kildeskat.

Stk. 5 Indberetning til indkomstregisteret foretages af den indberetningspligtige, medmindre den indberetningspligtige indgår aftale med en leverandør af lønadministrationsydelser om indberetning eller bemyndiger en anden til at forestå indberetningen, jf. stk. 6 og 7.

Stk. 6 En leverandør af lønadministrationsydelser skal senest en måned før påbegyndelse af indberetning til indkomstregisteret på vegne af andre anmode Skatteforvaltningen om adgang hertil. Adgangen registreres i Skatteforvaltningens Erhvervssystem. Registrering forudsætter, at indberetteren har indgået en aftale med Skatteforvaltningen om indberetterens rettigheder og pligter. Skatteforvaltningen kan slette registreringen, hvis leverandøren af lønadministrationsydelser handler i strid med den indgåede aftale.

Stk. 7 En indberetningspligtig kan via Skatteforvaltningens hjemmeside bemyndige andre end leverandører af lønadministrationsydelser registreret efter stk. 6 til at foretage indberetning på vegne af den indberetningspligtige. Skatteforvaltningen fører et register over anmeldte bemyndigelser.

Stk. 8 Skatteforvaltningen underretter den indberetningspligtige eller den, som indberetter på den indberetningspligtiges vegne, om eventuelle fejl og mangler ved indberetningen. Underretning sker som udgangspunkt elektronisk.