Bekendtgørelse om et indkomstregister § 7

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om et indkomstregister er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 26. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1238 af 26. august 2022

Kongehuset og det diplomatiske korps m.v.
§ 7

Der skal ikke foretages indberetning om:

  • 1) Kongen og dennes ægtefælle.

  • 2) Medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt deres ægtefæller.

  • 3) Dødsboer efter de under nr. 1 og 2 nævnte personer.

Stk. 2 Der skal heller ikke foretages indberetning om:

  • 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentation.

  • 2) Diplomatisk anmeldte personer, der er i besiddelse af det af Udenrigsministeriet udstedte identitetskort for diplomater (rødt kort).

  • 3) Administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale ved herværende diplomatiske repræsentationer, når de pågældende ikke er danske statsborgere.

Stk. 3 Til dokumentation vedrørende de i stk. 2, nr. 3, nævnte personers status tjener det af Udenrigsministeriet udstedte grønne identitetskort.

Stk. 4 Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på det diplomatiske personales samt det administrative og tekniske personales familiemedlemmer, der hører til det nævnte personales husstand og ikke er danske statsborgere.