Bekendtgørelse om et indkomstregister § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om et indkomstregister er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 26. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1238 af 26. august 2022

Identifikation af den indberetningen vedrører
§ 8

Den, der skal foretages indberetning om til indkomstregisteret, skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om navn og adresse — ved udenlandsk adresse tillige hjemland — og cpr-nummer. Har den pågældende ikke cpr-nummer, men cvr-nummer, oplyses cvr-nummer. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nummer, oplyses SE-nummer. Har den pågældende heller ikke et gyldigt SE-nummer oplyses i stedet fødselsdato. Ud over oplysningerne som nævnt i 1.-4. pkt. skal den, der skal indberettes om, oplyse den indberetningspligtige om sit eventuelle skatteidentifikationsnummer udstedt efter reglerne i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, herunder oplysning om udstedelsesstaten m.v.

Stk. 2 For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-nummer, cvr-nummer, SE-nummer eller eventuelt skatteidentifikationsnummer efter stk. 1, 5. pkt., afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetning skal foretages.

Stk. 3 Kan det ikke afklares ved etableringen af et retsforhold, hvorom indberetning skal foretages, hvem indberetningen skal foretages om, afgives de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem indberetningen skal foretages om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

Stk. 4 Den, hvorom indberetning skal foretages, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter, at ændringen er sket.

Stk. 5 Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation over for den indberetningspligtige.