Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Hovedreglen i § 7

- Side 47 -

...først løftet, være sig tilbud eller accept, er kommet til løftemodtagerens »kundskab« i denne forstand, er det som hovedregel ikke længere muligt at tilbagekalde det (sml. dog nedenfor under afsnit 2.5.2, om aftalelovens § 39, 2. pkt.). Indtil kundskabstidspunktet er der imidlertid ikke noget til hinder for en tilbagekaldelse. Før dette tidspunkt er

Læs på JurabibliotekRe integra-reglen i § 39, 2. pkt.

- Side 48 -

Aftaleloven åbner for, at der i særlige tilfælde kan være mulighed for tilbagekaldelse efter kundskabstidspunktet. Dette kan udledes af aftalelovens § 39, 2. pkt. 31 31. Om denne regel se Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, s. 42 ff., Godsk Pedersen og Ørgaard, Almindelig kontraktret, s. 55-56.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...kan tilbagekaldes efter det tidspunkt, hvor det er kommet til kundskab, idet der efter § 39, 2. pkt., under særlige omstændigheder kan »tages hensyn til den kundskab, han (ved tilbagekaldelse af tilbud: tilbudsmodtageren) har fået eller burde have fået efter det nævnte tidspunkt, men forinden viljeserklæringen har virket bestemmende på hans handlemå-

Læs på JurabibliotekInternationale købsaftaler

- Side 65 -

...de en aftale om køb og salg af varer på tværs af landegrænserne, finder konventionen anvendelse. Konventionen omfatter således den aftaletype, der kort kan beskrives som »internationale køb«. Det følger af aftalelovens § 9 a, at reglerne i aftalelovens §§ 1-9, dvs. aftalelovens model for aftaleindgåelse, ikke finder anvendelse på denne type aftale.

Læs på Jurabibliotek