Bekendtgørelse om visitation m.v. ved adgang til retterne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 665 af 19. maj 2015

I medfør af § 27 a, stk. 3, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Adgangskontrol
§ 1

Vedkommende retspræsident kan bestemme, at personer, som ønsker adgang til retten, skal lade det tøj, som de er iført ved fremmødet, visitere og medbragte effekter undersøge, når sikkerhedsmæssige hensyn taler derfor.

Stk. 2 Adgangskontrol, som nævnt i stk. 1, kan etableres permanent eller midlertidigt, herunder i visse tidsrum. Adgangskontrol kan være begrænset til adgangen til dele af en retsbygning.

Stk. 3 Retspræsidenten kan bestemme, at visse personer, som søger adgang til retten i medfør af deres erhverv, ikke skal undergives adgangskontrol.

Kontrollanter
§ 2

Vedkommende retspræsident kan udpege rettens personale til at udføre den i § 1, stk. 1, nævnte visitation af tøj og undersøgelse af medbragte effekter.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte kontrollanter skal have modtaget behørig uddannelse i gennemførelse af adgangskontrol som nævnt i § 1, stk. 1. Uddannelsen skal blandt andet omfatte undervisning i konflikthåndtering, håndtering af scanningsudstyr, undersøgelse af medbragte effekter og visitation af personers tøj, herunder visitation i form af klappen eller beføling uden på tøjet. Der skal ske efteruddannelse af nævnte kontrollanter efter behov.

Stk. 3 Uddannelse efter stk. 2 kan forestås af Domstolsstyrelsen, retterne eller eksterne leverandører udpeget af Domstolsstyrelsen.

§ 3

Vedkommende retspræsident kan antage bistand fra vagtvirksomheder til at udføre den i § 1, stk. 1, nævnte visitation af tøj og undersøgelse af medbragte effekter.

Stk. 2 Ansatte i vagtvirksomheder, der efter stk. 1 udfører adgangskontrol i retsbygninger, skal have modtaget uddannelse svarende til den i § 2, stk. 2, nævnte uddannelse.

Visitation af personers tøj og undersøgelse af medbragte effekter
§ 4

Visitation af en persons tøj kan foretages ved anvendelse af scanningsudstyr eller andet sikkerhedsudstyr. Visitation kan endvidere foretages ved, at personen opfordres til at aflægge overtøj, herunder fodtøj, og til at fremvise effekter, som personen har i lommer mv., og ved, at det ved klappen eller beføling uden på tøjet undersøges, om personen har genstande gemt i tøjet, i lommerne eller på kroppen under tøjet.

Stk. 2 Undersøgelse af en persons medbragte effekter kan foretages ved anvendelse af scanningsudstyr eller andet sikkerhedsudstyr og ved, at personen opfordres til at fremvise, åbne og tømme effekter med henblik på eftersyn af indhold.

§ 5

Visitation af en persons tøj og undersøgelse af medbragte effekter kan kun foretages med samtykke fra den, der ønsker adgang til retsbygningen eller dele heraf.

Stk. 2 Visitationen og undersøgelsen skal ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være mere vidtgående, end de konkrete omstændigheder nødvendiggør.

Stk. 3 Visitation i form af klappen eller beføling uden på tøjet, jf. § 4, stk. 1, 2. pkt., må ikke foretages af personer af andet køn end den, der skal undersøges, medmindre den pågældende giver samtykke hertil.

§ 6

Forinden visitation af en persons tøj og undersøgelse af medbragte effekter kan finde sted, skal det tilkendegives personen,

  • 1) at visitationen og undersøgelsen kun kan gennemføres med den pågældendes samtykke, og

  • 2) at det kan medføre afvisning fra retsbygningen eller dele heraf, hvis den pågældende nægter at lade sit tøj visitere og medbragte effekter undersøge.

Stk. 2 Afvises en person som følge af nægtelse af at lade sit tøj visitere eller medbragte effekter undersøge, skal det tilkendegives personen, at afvisning som følge af nægtelse sidestilles med udeblivelse, hvis den pågældende er lovligt indkaldt til at møde i retten, og det af indkaldelsen fremgår, at adgang til retten kan være betinget af en sådan adgangskontrol.

Stk. 3 Det skal tilkendegives den, som skal visiteres i form af klappen eller beføling uden på tøjet, jf. § 4, stk. 1, 2. pkt., såfremt kontrollanten er af andet køn end den, der skal undersøges, at visitationen på forlangende kan kræves gennemført af en person af samme køn.

Stk. 4 Tilkendegivelse efter stk. 1 og 2 kan ske ved tydelig skiltning i forbindelse med adgangskontrollen.

§ 7

Afvises en person, der oplyser at være indkaldt til at møde i retten, som følge af, at den pågældende nægter at lade sit tøj visitere eller medbragte effekter undersøge, skal der gøres notat herom med angivelse af den pågældendes navn og tidspunkt for afvisning fra retsbygningen eller dele heraf.

§ 8

Personer, som i medfør af § 1, stk. 3, er undtaget fra at undergive sig adgangskontrol, skal på kontrollanters forlangende forevise pas, kørekort eller anden billedlegitimation.

§ 9

Vedkommende retspræsident kan bestemme, hvordan opbevaring og udlevering af effekter, som ikke må medbringes i retten, kan ske.

Klageadgang
§ 10

Klage over en visitation af en persons tøj og undersøgelse af medbragte effekter i medfør af § 1, stk. 1, kan indgives til vedkommende retspræsident.

Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.