Bekendtgørelse om registreringsafgift

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om registreringsafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1030 af 25. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2525 af 15. december 2021 og bekendtgørelse nr. 149 af 27. januar 2023

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 4 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 9426 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Afgiftsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der udlejes til valutaudlændinge, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 15
§ 1

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning afgiftsfritage motorkøretøjer, der udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge, herunder personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, hvis betingelserne efter §§ 2 og 3 opfyldes.

Stk. 2 En valutaudlænding er en fysisk eller juridisk person, der efter bekendtgørelse nr. 658 af 11. juli 1994 om valutaforhold anses for at være valutaudlænding.

§ 2

Udlejningsvirksomheden skal bevise over for Skatteforvaltningen, at virksomheden har en indtjening ved leje af motorkøretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret, til valutaudlændinge.

Stk. 2 For motorcykler, personbiler, varebiler, campingbiler og busser skal lejen udgøre mindst 35 pct. af den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjerne på det tidspunkt, hvor køretøjerne anmeldes som valutakøretøjer til Skatteforvaltningen.

Stk. 3 Virksomheden beviser lejeindtægten ved at fremlægge erklæring herom fra en statsautoriseret eller registreret revisor herom. Ved lejeindtægt i udenlandsk valuta skal erklæringen være ledsaget enten af kvittering for, at lejen er indbetalt til en autoriseret valutahandler eller af attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at den samlede leje er indbetalt til en autoriseret valutahandler.

§ 3

Der skal oprettes en lejekontrakt med den enkelte lejer for hvert enkelt køretøj.

Stk. 2 Der skal føres en kørebog for hvert enkelt køretøj med oplysning om lejerens navn og adresse, dato for lejemålets begyndelse og ophør, kilometertællerens udvisende ved lejemålets begyndelse og ophør samt størrelsen af den betalte leje.

Stk. 3 En særskilt kørebog kan undlades, hvis de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, samlet for hvert enkelt køretøj fremgår af virksomhedens regnskab.

Stk. 4 Skatteforvaltningen kan fastsætte yderligere regler om regnskabsførelse m.v.

Kapitel 2 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes til afprøvning af komponenter og udstyr, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 16
§ 4

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter og udstyr, som virksomheden fremstiller til køretøjer.

Stk. 2 Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes:

 • 1) Køretøjet registreres i virksomhedens navn.

 • 2) Virksomheden oplyser Skatteforvaltningen om komponenterne og udstyret, formålet med afprøvningen og den forventede prøveperiode.

 • 3) Afprøvningen er nødvendig for teknisk udvikling af komponenterne og udstyret eller for fremskaffelse af dokumentation vedrørende komponenterne og udstyret.

Stk. 3 Et afgiftsfritaget køretøj må alene anvendes til det oplyste testformål.

Kapitel 3 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes som testbil for personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 17
§ 5

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage specialindrettede biler, som anerkendte almennyttige organisationer anskaffer og benytter til testbiler for personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2 Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes:

 • 1) Bilen registreres i organisationens navn.

 • 2) Organisationen oplyser Skatteforvaltningen om bilens indretning med særligt udstyr.

Stk. 3 En afgiftsfritaget bil må alene anvendes til det oplyste testformål.

Kapitel 4 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der tilhører diplomater, internationale organisationer eller lignende, jf. § 2, stk. 2
§ 6

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører:

 • 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

 • 2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

Stk. 2 Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold:

 • 1) Identiteten af køretøjet.

 • 2) Identiteten af køretøjets ejer.

 • 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet.

§ 7

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

Stk. 2 Afgiftsfritagelse gives ikke, hvis køretøjets ejer inden for de sidste 3 år har fået afgiftsfritaget et køretøj.

Stk. 3 Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold:

 • 1) Identiteten af køretøjet.

 • 2) Identiteten af køretøjets ejer.

 • 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet.

Stk. 4 Køretøjet må føres af det af organisationen bemyndigede personale til tjenstlig kørsel.

Kapitel 5 Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der medbringes fra Færøerne eller Grønland, jf. registreringsafgiftslovens § 3, stk. 1
§ 8

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage motorkøretøjer, der af danske statsborgere, herunder færinger og grønlændere, medbringes ved tilflytning fra Færøerne eller Grønland.

Stk. 2 Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes:

 • 1) Tilflytteren skal inden for de sidste 12 år have opholdt sig i mindst 5 år på Færøerne eller i Grønland.

 • 2) Køretøjet skal være benyttet af tilflytteren på Færøerne eller i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for indtræden af pligten til at lade køretøjet registrere i Køretøjsregisteret.

 • 3) Opholdet her i landet må ikke overstige 3 år.

 • 4) Der skal være betalt afgift af køretøjet på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3 Tilladelsen omfatter kun det køretøj, som er medbragt ved tilflytningen.

Stk. 4 Overskrides det tidsrum, tilladelsen er givet for, eller afhændes motorkøretøjet, forfalder afgiften med det beløb, der skulle have været betalt på tidspunktet for registreringspligtens indtræden.

Stk. 5 Køretøjet må her i landet kun benyttes af tilflytteren og af personer, der tilhører dennes husstand.

Kapitel 6 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, der kører over grænsen, jf. registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 1 og 2
§ 9

Skatteforvaltningen afgør efter ansøgning, om et motorkøretøj efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, jf. stk. 5, må føres afgiftsfrit her i landet af en herboende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Stk. 2 Et afgiftsfritaget køretøj efter stk. 1 må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand.

§ 10

Tilladelse til afgiftsfri kørsel med et motorkøretøj, der er stillet til rådighed for en arbejdstager, kan gives, hvis den udenlandske arbejdsgiver afgiver erklæring om:

 • 1) At køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, jf. stk. 5.

 • 2) Hvor køretøjet skal anvendes inden for en 12-måneders periode i forhold til dagskriteriet efter § 1, stk. 5, nr. 1, og kilometerkriteriet efter § 1, stk. 5, nr. 2.

 • 3) Identifikation af køretøjet.

 • 4) Navn og bopælsadresse på den arbejdstager, som får køretøjet stillet til rådighed.

 • 5) Arbejdstagerens ansættelsessted og ansættelsesstedets adresse.

§ 11

Tilladelse til afgiftsfri kørsel med et motorkøretøj, der anvendes af en selvstændig erhvervsdrivende, kan gives, hvis den erhvervsdrivende afgiver erklæring om:

 • 1) At køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, jf. stk. 5, som følge af, at køretøjet anvendes i forbindelse med udøvelse af en grænseoverskridende beskæftigelse.

 • 2) Hvor køretøjet i forhold til dagskriteriet efter § 1, stk. 5, nr. 1, og kilometerkriteriet efter § 1, stk. 5, nr. 2, skal anvendes inden for en 12-måneders periode.

 • 3) Identifikation af køretøjet.

 • 4) Bopælsadresse på den selvstændige erhvervsdrivende.

 • 5) Virksomhedens adresse.

§ 12

Skatteforvaltningen kan kræve yderligere bevis end nævnt i §§ 10 og 11 for, at kørsel med motorkøretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, jf. stk. 5.

Stk. 2 Skatteforvaltningen kan efter udløbet af hver 12-måneders periode kræve bevis for, at forholdet har været omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, jf. stk. 5.

Kapitel 7 Hyrevogne, jf. registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 10
§ 13

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning afgiftsfritage motorkøretøjer, der er registreret som hyrevogn i udlandet, og som anvendes af en herboende.

Stk. 2 Afgiftsfritagelse kan ske, hvis køretøjet her i landet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring. Dog er kørsel fra privat bopæl til første tur og kørsel fra sidste tur til privat bopæl tilladt.

Kapitel 8 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, jf. registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 3-9
§ 14

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, men ikke er afgiftsfrit efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 5, betales løbende.

Stk. 2 Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 3 og 4.

Stk. 3 Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand.

Kapitel 9 Tidsbegrænset kørsel med udenlandsk køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 3 c
§ 15

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der tilhører en fysisk person, som tidsbegrænset opholder sig her i landet, betales løbende efter registreringsafgiftslovens § 3 c.

Stk. 2 Tilladelse kan gives, hvis følgende betingelser opfyldes:

 • 1) Køretøjet registreres i den pågældende ejer eller brugers navn.

 • 2) Den pågældende erklærer, at opholdet er af tidsbegrænset varighed.

Stk. 3 Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 3 og 4.

Stk. 4 Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand.

§ 16

Bestemmelserne i § 15 finder tilsvarende anvendelse på personer, der efter udlændingeloven er anerkendt af Udlændingestyrelsen som asylansøger.

Stk. 2 Tilladelsen bortfalder, hvis den pågældende får opholdstilladelse her i landet, eller den pågældende får afslag på ophold her i landet.

Kapitel 10 Afgift af køretøjer, der genopbygges, jf. registreringsafgiftslovens § 7
Mistet afgiftsmæssig identitet
§ 17

Efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, 1. pkt., svares der afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog registreringsafgiftslovens §§ 7 og 7 a.

Genopbygning, der udløser afgift
§ 18

Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt skaden er dækket af en skadesforsikring, herunder en ansvarsforsikring, og udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af skaden overstiger de beløbsgrænser, der er angivet i registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1, jf. stk. 5.

§ 19

Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet eller taksatoren efter registreringsafgiftslovens § 7, stk. 2.

Stk. 2 Forsikringsselskabet eller taksatoren udfærdiger en skadesopgørelse efter registreringsafgiftslovens § 7, stk. 3, over udgifterne til genopbygning af køretøjet. I skadesopgørelsen anvendes bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karosseri. Bruttopriser er de priser, der sædvanligvis anvendes ved fakturering til private af det værksted, hvor genopbygningen påtænkes gennemført. Genopbygning kan ske i udlandet.

Stk. 3 For køretøjer, der ikke kan repareres afgiftsfrit, afgiver forsikringsselskabet eller taksatoren i forbindelse med skadesopgørelsen en erklæring om, at køretøjet ikke kan repareres afgiftsfrit. Erklæringen skal indeholde oplysning om motorkøretøjets mærke, art, stelnummer og seneste registreringsnummer. Erklæringen skal medfølge ved eventuel overdragelse af det beskadigede motorkøretøj.

Stk. 4 Registreringsattesten og nummerpladerne for et køretøj, der ikke kan genopbygges afgiftsfrit, skal afleveres til forsikringsselskabet eller taksatoren. Forsikringsselskabet eller taksatoren afmelder køretøjet, herunder destruerer nummerpladerne, og registrerer i Køretøjsregisteret, at køretøjet ikke kan genopbygges afgiftsfrit (en totalskadeblokering). Derefter kan forsikringsselskabet eller taksatoren udlevere registreringsattesten til køretøjets ejer.

Stk. 5 Afleveres registreringsattesten og nummerpladerne ikke til forsikringsselskabet eller taksatoren, underretter forsikringsselskabet eller taksatoren Skatteforvaltningen herom.

§ 20

§§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse på følgende køretøjer, der er ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m.:

 • 1) Køretøjer, der er omfattet af en skadesforsikring, men skaden dækkes ikke.

 • 2) Køretøjer, der tilhører virksomheder, som råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring. Det forsikringsselskab, der har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet, foretager de krævede opgørelser m.v., medmindre skaden er dækket af et andet forsikringsselskab.

Afgiftsfri genopbygning
§ 21

I situationer som nævnt i registreringsafgiftslovens § 7, stk. 5, men hvor køretøjets ejer eller en ellers berettiget tilbydes den efter registreringsafgiftslovens § 7, stk. 2, fastsatte handelsværdi, finder §§ 22 og 23 anvendelse.

§ 22

Genopbygningen skal udføres i overensstemmelse med en skadesopgørelse, der udfærdiges af forsikringsselskabet eller taksatoren, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 2 Forsikringsselskabet træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af den fornødne kontrol med genopbygningen. Eventuelle mindre ændringer i forhold til skadesopgørelsen, der viser sig hensigtsmæssige eller påkrævede under arbejdets udførelse, kan godkendes af taksator. Oplysning om sådanne ændringer påføres skadesopgørelsen tillige med oplysninger om eventuelle prisændringer.

Stk. 3 Genopbygningen skal udføres ved anvendelse af reservedele, herunder såkaldte skarringsdele, af art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes reservedelslagre, eventuelt med tilsvarende brugte dele. Dele omfattet af skadesopgørelsen kan være samlede.

Stk. 4 Registreringsattesten for et køretøj, der kan genopbygges afgiftsfrit efter § 21, skal afleveres til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet registrerer i Køretøjsregisteret, at køretøjet kan genopbygges afgiftsfrit (en skadeblokering). Derefter udleverer forsikringsselskabet registreringsattesten til køretøjets ejer, hvis denne er kendt af forsikringsselskabet.

Stk. 5 Afleveres registreringsattesten ikke til forsikringsselskabet, underretter forsikringsselskabet Skatteforvaltningen herom.

§ 23

Inden skadesopgørelsen afsluttes, undersøger taksator, om køretøjets stelnummer er tydeligt og ubeskadiget, eller om det skal genihugges. Taksator påfører skadesopgørelsen oplysning om undersøgelsens resultat. Skal genihugning ske, kan denne udføres af reparatøren under kontrol af taksator, jf. registreringsafgiftslovens § 24, stk. 3.

Stk. 2 Når genopbygningen er fuldført, men inden lakering finder sted, foretager taksator eftersyn af køretøjet og gennemgår den stedfundne genopbygning.

Stk. 3 Finder taksator, at genopbygningen er sket i overensstemmelse med skadesopgørelsen, forsyner taksator skadesopgørelsen med følgende underskrevne påtegning og ophæver skadesblokeringen i Køretøjsregisteret:

Stk. 4 Finder taksator, at genopbygningen ikke er udført i overensstemmelse med skadesopgørelsen, forelægges spørgsmålet om afgiftspligt for Skatteforvaltningen til afgørelse.

Kapitel 11 Afgiftsfri reparation efter tæringsskade, slitage m.m., jf. registreringslovens § 7 a
Løbende vedligeholdelse
§ 24

Køretøjer, som er beskadiget som følge af tæring, slitage eller lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, skal ikke afgiftsberigtiges på ny, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Det er en betingelse, at reparationen sker inden for rammerne af registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2.

Større samlet reparation
§ 25

Køretøjer, der repareres i større omfang med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis reparationen sker i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2-4.

Stk. 2 Som dokumentation for at betingelserne er opfyldt, skal den virksomhed, der reparerer køretøjet, udfærdige en specificeret opgørelse med tilstrækkelige oplysninger om følgende forhold:

Stk. 3 Reparatøren skal opbevare opgørelsen som andet regnskabsmateriale.

Kapitel 12 Den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 10
Den almindelige pris
§ 26

Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj er køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter registreringsafgiftsloven, ved salg til bruger her i landet.

Stk. 2 Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand.

Nye contra brugte køretøjer
§ 27

Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, anses for nyt, indtil det har kørt 2.000 km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt, jf. dog § 31.

Køretøjets stand
§ 28

Den afgiftspligtige værdi ansættes på grundlag af en samlet vurdering af køretøjet stand under hensyntagen til udstyr, kilometerstand, vedligeholdelse, eventuelle forbedringer eller forringelser som følge af ombygning og øvrige beskaffenhed.

Stk. 2 Køretøjets stand vurderes på det tidspunkt, hvor køretøjet registreres eller skulle have været registreret i Køretøjsregisteret. Hvis køretøjet skal udføres fra landet, vurderes køretøjets stand på udførselstidspunktet.

Stk. 3 For køretøjer, der skal afgiftsberigtiges som følge af mistet afgiftsmæssig identitet, vurderes køretøjets stand på det tidspunkt, hvor køretøjet tages i brug efter ændringen.

(Ophævet)
§ 29

(Ophævet)

Vedligeholdelsesstand
§ 30

Den afgiftspligtige værdi af et køretøj, der er i dårligere stand end et almindeligt vedligeholdt køretøj fra den pågældende årgang, nedsættes som udgangspunkt med 2 pct. I Vejledning om syn af køretøjer, afsnit 19, har Færdselsstyrelsen fastsat nærmere regler for synsvirksomheders vurdering af et køretøjs stand ved toldsyn.

Stk. 2 Er køretøjets stand over middel i forhold til et almindeligt vedligeholdt køretøj fra den pågældende årgang, jf. synsvirksomhedens oplysninger fra toldsynet, forhøjes den afgiftspligtige værdi som udgangspunkt med 2 pct.

Stk. 3 Der beregnes hverken tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Mistet afgiftsmæssig identitet
§ 31

Et køretøj, der skal afgiftsberigtiges, fordi køretøjet efter reparation eller ombygning ikke længere er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, værdiansættes som brugt.

Stk. 2 Ved ansættelse af køretøjets afgiftspligtige værdi tages der særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller ombygningen.

Køretøjer anvendt til særlige formål
§ 32

Den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der dokumenteres at have været anvendt langt overvejende til særlige formål med flere chauffører, nedskrives som udgangspunkt med 5 pct. for den særlige anvendelse. Eksempler på sådanne køretøjer er politiets »civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing eller alene lejlighedsvis udlejning) og militære køretøjer.

Stk. 2 Der beregnes ikke fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Veterankøretøjer
§ 33

For køretøjer omfattet af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, og som er ombyggede i et sådant omfang, at en synsvirksomhed eller Færdselsstyrelsen har lavet en teknisk årgangsbestemmelse, anvendes denne årgangsbestemmelse til at fastslå køretøjets alder i forbindelse med afgiftsberigtigelsen.

Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger
§ 34

Udgifter til transport af køretøjet medregnes i afgiftsgrundlaget.

Stk. 2 Udgifter til registrering og finansiering af køretøjet medregnes ikke i afgiftsgrundlaget.

Fotoregistrering
§ 35

Skatteforvaltningen kan foretage fotoregistrering af et køretøj til brug for ansættelse eller dokumentation af et køretøjs afgiftspligtige værdi.

Kapitel 13 Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger vedrørende nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 5
§ 36

Udgifter til indenlandsk transport af et nyt køretøj kan holdes ude af afgiftsgrundlaget. For følgende køretøjer kan der dog højst bortses fra følgende beløb, ekskl. merværdiafgift:

 • 1) 960 kr. for motorcykel, herunder motorcykel med sidevogn, og kabinescooter.

 • 2) 2.000 kr. for personbil, herunder hyrevogn.

 • 3) 2.000 kr. for vare- og lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.

 • 4) 2.480 kr. for vare- og lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 2.

Stk. 2 Beløbene i stk. 1 er angivet i 2010-niveau. De reguleres årligt efter personskattelovens § 20. Det regulerede beløb oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 80.

Stk. 3 Udgifter til registrering og finansiering af et nyt køretøj medregnes ikke i afgiftsgrundlaget.

Kapitel 14 Registrerede virksomheder, jf. registreringsafgiftslovens § 14
§ 37

Skatteforvaltningen kan registrere virksomheder efter registreringsafgiftslovens § 14.

Stk. 2 En virksomhed, der ønsker at blive registreret, skal over for Skatteforvaltningen bekræfte, at virksomheden opfylder de betingelser for at blive registreret, der er nævnt i registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 1-4. Virksomheden skal samtidig over for Skatteforvaltningen erklære, at virksomheden, hvis den efter registreringen ophører med at opfylde en af disse betingelser, straks vil oplyse Skatteforvaltningen herom.

Stk. 3 Er Skatteforvaltningen enig i, at virksomheden kan registreres efter registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 4, registreres virksomheden, når virksomheden over for Skatteforvaltningen har stillet sikkerhed eller depositum som nævnt i registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 5.

§ 38

Skatteforvaltningen udsteder et bevis for registrering af en virksomhed.

Stk. 2 I beviset anføres, hvem der tegner virksomheden over for Skatteforvaltningen ved angivelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 16, og ved anmeldelse af et køretøj til registrering i Køretøjsregisteret.

Stk. 3 En registrering kan ikke overdrages.

§ 39

Registreringsordningen omfatter alle typer af køretøjer, bortset fra:

§ 40

Skatteforvaltningen fastsætter regler for, hvilke typer af oplysninger en registreret virksomhed skal oplyse i angivelser af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 16.

Stk. 2 Skatteforvaltningen kan bestemme, at angivelser af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 16 skal ske på en bestemt måde. Skatteforvaltningen kan herunder bestemme, at angivelser skal ske digitalt ved brug af digital signatur.

Kapitel 15 Straf
§ 41

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden bestemmelse, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 19, stk. 4, 1. pkt., § 22, stk. 4, 1. pkt., eller § 25, stk. 3.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 16 Ikrafttræden
§ 42

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift ophæves.