Bekendtgørelse om forøgelse af forsvarets styrker m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 359 af 06. juni 1986

I henhold til § 9, stk. 1, i lov nr. 232 af 26. maj 1982 om forsvarets personel og § 1, stk. 1, i lov nr. 337 af 21. september 1939 angående tilvejebringelse af befordringsmidler til brug for krigsmagten og ved beskyttelsen af civilbefolkningen mod følgerne af luftangreb, som ændret ved lov nr. 108 af 9. april 1975, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Under krig eller andre ekstraordinære forhold forøges forsvarets styrker efter forsvarsministerens bestemmelse ved indkaldelse af:

  • 1) Forstærket fredsstyrke,

  • 2) overgangsstyrken,

  • 3) forstærket overgangsstyrke eller

  • 4) en styrke, der omfatter en i det enkelte tilfælde nærmere fastsat del af ovennævnte styrker.

§ 2

Forøgelse af forsvarets styrker ved indkaldelse af hjemsendt personel i de i § 1 nævnte tilfælde sker ved ikraftsættelse af mødebefalinger, ved anvendelse af ekstraordinære indkaldelsesordre eller ved en kombination heraf.

Stk. 2 Ved mobilisering skal det i stk. 1 nævnte personel, som ikke er fritaget for øjeblikkelig indkaldelse til forsvaret, under strafansvar i henhold til den militære straffelov uopholdeligt møde i henhold til gældende mødebefalinger.

Stk. 3 Eventuel ombytning af mødebefalinger foranstaltes af vedkommende myndighed.

§ 3

Når mobiliseringsordre er udsendt, ringes der uafbrudt i 3 timer med samtlige landets kirkeklokker. Endvidere bekendtgøres mobiliseringsordren gennem presse, radio, fjernsyn, højttalervogne m.v.

§ 4

Ved forøgelse af forsvarets styrker i henhold til § 1 yder offentlige myndigheder og private de militære myndigheder fornøden bistand. Betaling for befordring, der i nævnte tilfælde er foreskrevet indkaldt personel, udredes af forsvarets myndigheder.

§ 5

Indkaldelse af civile befordringsmidler, der i henhold til lov nr. 337 af 21. september 1939 er udskrevet til brug for forsvaret, sker i de i § 1 nævnte tilfælde ved ikraftsættelse af mødebefalinger, ved anvendelse af ekstraordinære indkaldelseskort eller ved en kombination heraf.

Stk. 2 Ved mobilisering skal de i stk. 1 nævnte befordringsmidler under strafansvar i henhold til den i stk. 1 nævnte lov uopholdeligt afleveres i overensstemmelse med det tilsendte udskrivningsbevis.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 1986.

Stk. 2 Samtidig ophæves forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 305 af 26. juni 1979.