Lov om forsvarets personel § 9

Denne konsoliderede version af lov om forsvarets personel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 232 af 26. maj 1982,
jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006,
som ændret ved lov nr. 1264 af 16. december 2009, lov nr. 395 af 02. maj 2016, lov nr. 1539 af 18. december 2018, lov nr. 328 af 30. marts 2019 og lov nr. 2386 af 14. december 2021

§ 9

Forsvarsministeren kan indkalde hjemsendte værnepligtige og hjemsendte kvinder på værnepligtslignende vilkår, jf. §§ 7 og 8, Bekendtgørelse om forøgelse af forsvarets styrker m.v.

  • 1) under krig eller andre ekstraordinære forhold og

  • 2) i katastrofetilfælde.

Stk. 2 Under de forhold, der er nævnt i stk. 1, har ansatte i forsvaret pligt til at forrette tjeneste og kan ikke forlange ansættelsesforholdet eller rådighedskontrakten bragt til ophør.

Stk. 3 Ansatte, der er meddelt tjenestefrihed, eller hvis kontrakt er midlertidigt ophævet, har pligt til at forrette tjeneste under de forhold, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4 Militært personel, der tidligere har haft ansættelse på Forsvarsministeriets område i mindst 1 år, har under de forhold, der er nævnt i stk. 1, pligt til at forrette tjeneste indtil den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Tjenesten kan ikke overstige i alt 36 måneder. Pligten gælder dog ikke for tidligere ansatte, som på anden vis er forpligtet til at forrette tjeneste i forsvaret.

Stk. 5 Ansatte, herunder tidligere ansatte, jf. stk. 4, der forretter tjeneste under de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, ydes løn m.v. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.

Stk. 6 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at personer, der er omfattet af stk. 1-4, og som varetager eller skal varetage samfundsvigtige funktioner uden for forsvaret, fritages for pligten til at forrette tjeneste.