Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1691 af 18. december 2018

I medfør af § 40 og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Åbningstid
§ 1

Apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg kan holde åbent som fastsat i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v. med senere ændringer.

Stk. 2 Apoteker, som er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, skal holde åbent minimum 47 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 3 Apoteker, som alene driver apoteksvirksomhed online (online-apoteker), skal stille tilbud om umiddelbar information og vejledning til rådighed for borgerne minimum 47 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 4 Apoteker, som ikke er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, og apoteksfilialer, skal holde åbent minimum 44,5 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 5 Apoteksudsalg skal holde åbent minimum 41 timer pr. uge.

Stk. 6 Nytårsaftensdag skal apoteker og apoteksfilialer holde åbnet som på lørdage, jf. stk. 2-4.

Stk. 7 Apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg skal skilte med den valgte faste åbningstid, jf. stk. 1-6.

Kapitel 2 Vagttjeneste
§ 2

Apoteker og apoteksfilialer kan varetage vagttjeneste.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen indkalder ansøgninger om varetagelse af vagttjeneste og træffer efter indstilling fra regionsrådene bestemmelse om tildeling af vagttjeneste på apoteker og apoteksfilialer, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Den endelige fordeling af vagttjenesten fastsættes af Lægemiddelstyrelsen og vil afhænge af antallet af ansøgninger til de enkelte lister, jf. § 4, og den geografiske fordeling af de indkomne ansøgninger.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen kan, jf. apotekerlovens § 7, stk. 3, give en apoteker påbud om varetagelse af vagttjeneste på apotek eller apoteksfilial.

Stk. 5 Vagttjeneste, herunder påbud om vagttjeneste, tildeles for 5 år ad gangen.

§ 3

Apoteker og apoteksfilialer kan ansøge om at varetage vagttjeneste efter følgende:

 • 1) Liste A vagttjeneste, der har åbent kl. 06.00-24.00 alle årets dage.

 • 2) Liste B vagttjeneste, der har åbent kl. 08.00-21.00 på alle hverdage, og lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, og søn- og helligdage fra kl. 10.00-15.00.

 • 3) Liste C vagttjeneste, der har åbent på hverdage kl. 08.00-19.00 alle hverdage, lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.

 • 4) Det nationale døgnvagtsapotek i København, der har åbent hele døgnet alle dage om året.

Stk. 2 Apotekerne inden for de enkelte lister og det nationale døgnvagtsapotek i København vil blive offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3 Apoteker og apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste, skal i tidsrummet nævnt i stk. 1, jf. stk. 4, lade lægemidler udbringe vederlagsfrit til borgerne, hvor en læge tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner ordinerer udbringning på baggrund af borgerens behandlingsbehov eller sygdomstilstand. Læger, tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner, kontakter telefonisk apotek eller apoteksfilial, som varetager vagttjeneste med besked om ekspedition af recept og udbringning.

Stk. 4 Det nationale døgnvagtsapotek, jf. stk. 1, pkt. d, skal lade lægemidler udbringe vederlagsfrit til borgerne, hvor en læge tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner ordinerer udbringning på baggrund af borgerens behandlingsbehov eller sygdomstilstand, jf. stk. 3, i tidsrummet kl. 06.00-24.00.

§ 4

Ved apoteker og apoteksfilialers varetagelse af vagttjeneste skal bemandes således:

 • 1) Liste A vagttjeneste skal varetages af en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid med adgang til en behandlerfarmaceut, og farmaceuten skal varetage bagvagtsfunktion for liste B (dem uden farmaceuter) og liste C.

 • 2) Liste B vagttjeneste skal varetages af en farmakonom eller en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid med adgang til en behandlerfarmaceut.

 • 3) Liste C vagttjeneste skal varetages af en farmakonom eller en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid med adgang til en behandlerfarmaceut.

 • 4) Det nationale døgnvagtsapotek i København skal varetages af en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid med adgang til en behandlerfarmaceut, og farmaceuten skal varetage bagvagtsfunktion for liste B og C og spørgsmål fra akut- og vagtlægefunktionen.

Stk. 2 Ved varetagelse af vagtjeneste ved liste B (uden farmaceut) og C, jf. stk. 1, pkt. b og c, skal apoteket indgå en aftale om bagvagt med et liste A-apotek.

Stk. 3 Hvis apoteket benytter farmakonomer, jf. stk. 1, skal apotekeren sikre, at en farmaceut kan kontaktes i hele vagttjenesten i tilfælde af tvivlsspørgsmål, og at der er adgang til en behandlerfarmaceut.

Stk. 4 Apotekeren skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks, der beskriver i hvilke situationer, en farmaceut skal kontaktes.

§ 5

Apoteker og apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste, skal ved indgangen være forsynet med oplysninger om, i hvilke tidsrum apoteket eller apoteksfilialen varetager vagttjenesten, og hvor det nærmeste apotek eller apoteksfilial med en længere vagtperiode er beliggende.

Stk. 2 Apoteker og apoteksfilialer, som ikke varetager vagttjeneste, skal ved indgangen være forsynet med oplysninger om, hvor det nærmeste apotek eller apoteksfilial, der varetager vagttjeneste, er beliggende.

Kapitel 3 Dispensation
§ 6

Lægemiddelstyrelsen kan dispensere fra § 1, stk. 4, med baggrund i et apoteks eller en apoteksfilials begrænsede aktivitet målt som en årlig omsætning på under 10 mio. kr. eller færre end 50.000 receptekspeditioner det seneste regnskabsår.

Stk. 2 Dispensation meddeles for 2 år ad gangen.

Kapitel 4 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 7

Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2-6 og §§ 3 og 4.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 242 af 8. marts 2017 om apotekernes åbningstid og vagttjeneste ophæves.