14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19  - ophæves den 1. januar 2021

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 385 af 07. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. november 2020

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af visse pligter, som påhviler virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for en stor del af de omfattede virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder at opfylde pligterne som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19 og pligterne er fastsat i Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med covid-19 Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på Finanstilsynets område i forbindelse med covid-19

  • 1) selskabs- og regnskabslovgivningen og regler udstedt i medfør heraf på Erhvervsstyrelsens område eller

  • 2) selskabs- og regnskabsretlige regler i den finansielle lovgivning og regler udstedt i medfør heraf på Finanstilsynets område.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler, der muliggør, at virksomheders ledelse kan fravige bestemmelser i virksomhedens vedtægter eller tilsvarende aftale, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for en stor del af de omfattede virksomheder at opfylde bestemmelserne som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19 og virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med covid-19 Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på Finanstilsynets område i forbindelse med covid-19

  • 1) selskabs- og regnskabslovgivningen og regler udstedt i medfør heraf på Erhvervsstyrelsens område eller

  • 2) selskabs- og regnskabsretlige regler i den finansielle lovgivning og regler udstedt i medfør heraf på Finanstilsynets område.

Stk. 3 Regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ikke give virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder en mere byrdefuld retsstilling, end der følger af de regler eller vedtægtsbestemmelser, der fraviges.

§2 For ledelsesmedlemmer i virksomheder, der omfattes af regler om en forlænget indsendelsesfrist for årsrapporter m.v., som fastsættes i medfør af § 1, stk. 1, beregnes afgiften uanset årsregnskabslovens § 151, stk. 2, fra udløbet af den forlængede frist.  1. pkt. finder med de nødvendige tilpasninger tilsvarende anvendelse på filialbestyrere for filialer af udenlandske virksomheder.

§3 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven ophæves den 1. januar 2021.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan i forbindelse med ophævelsen af denne lov fastsætte overgangsregler om håndtering af genindtrædelse af de pligter, der er fraveget i medfør af denne lov. Fastsættes der efter 1. pkt. frister for indsendelse af årsrapporter m.v., finder § 2 anvendelse.

§4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3 § 1, stk. 1, nr. 2, stk. 2, nr. 2, og stk. 3 og 4, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside