Campingreglementet

Denne konsoliderede version af campingreglementet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 531 af 02. maj 2019 og bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023

I medfør af § 2, stk. 2 og 3, § 3§ 3 a§ 10 a, stk. 5, og § 10 b, stk. 2, i lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2013, som ændret ved lov nr. 416 af 25. april 2023, § 16, stk. 1, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019, og § 33, stk. 6, § 33 a, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 6, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, fastsættes:

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for campingpladser og udlejere heraf.

Stk. 2 Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end seks uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i campingenheder.

Stk. 3 Ved campingenheder forstås telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner, f.eks. campingbiler o.l. og campinghytter, herunder campingværelser og trætophytter.

Stk. 4 Ved udlejere forstås ejere og brugere af fast ejendom, der har fået tilladelser efter § 2, stk. 1.

Stk. 5 Ved tjenestemodtager forstås enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en tjenesteydelse på en campingplads.

Stk. 6 Ved en campinghytte forstås en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom, jf. § 4 i lov om sommerhuse og campering m.v.

Stk. 7 Ved sammenbyggede campinghytter forstås hytter, der er bygget sammen uden intern forbindelse.

Stk. 8 Ved internt forbundne campinghytter forstås højst to separate hytter, der er gjort internt forbundne.

Stk. 9 Ved campingværelser forstås værelser, der etableres i allerede eksisterende bygninger på campingpladsen eller i campinghytter.

Stk. 10 Bekendtgørelsen omfatter ikke

 • 1) arealer, der er reserveret til spejderhytter og spejderformål,

 • 2) mindre arealer, der udelukkende benyttes til primitiv overnatning i telt,

 • 3) arealer, der anvendes til opstilling af maksimalt tre campingenheder i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom (bondegårdscampering), og

 • 4) arealer, der i højst seks uger alene benyttes i forbindelse med afholdelse af festivals, sportsarrangementer, dyrskuer o.l., såfremt arealet er særligt afgrænset og ligger i umiddelbar tilknytning til det område, hvor det pågældende arrangement afholdes.

Kapitel 2 Tilladelse m.v.
§ 2

Kommunalbestyrelsen kan meddele ejere og brugere af fast ejendom tilladelse til erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end seks uger årligt at udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

Stk. 2 En tilladelse efter stk. 1 må kun meddeles, hvis campingpladsen har en kapacitet på mindst 100 campingenheder. Dette gælder dog ikke

 • 1) for campingpladser, som var lovligt i drift den 6. februar 2000,

 • 2) for campingpladser på de små øer, eller

 • 3) hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det ubetænkeligt at tillade en mindre kapacitet.

§ 3

En tilladelse efter § 2 skal indeholde en angivelse af det tilladte antal campingenheder og kan indeholde vilkår om bl.a.

 • 1) tidsbegrænsning,

 • 2) campingpladsens indhegning og afskærmning,

 • 3) campingpladsens udformning og disponering og

 • 4) benyttelsen og placeringen af de til campingpladsen hørende bygninger.

Stk. 2 Det kan ikke i en tilladelse efter § 2 bestemmes, at en campingplads er forbeholdt en bestemt kreds af brugere. Dette gælder dog ikke

 • 1) for campingpladser, som den 6. februar 2000 lovligt var forbeholdt en bestemt brugerkreds, eller

 • 2) hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det ubetænkeligt at forbeholde campingpladsen en bestemt brugerkreds.

§ 4

Kommunalbestyrelsen kan desuden meddele tilladelse til:

 • 1) Vintercampering og vinteropbevaring, jf. § 10.

 • 2) Opstilling af campinghytter, herunder at campinghytter sammenbygges eller etableres som campingværelser, jf. § 11.

 • 3) Internt forbundne campinghytter jf. § 12.

 • 4) Etablering af trætophytter, jf. § 13.

§ 5

En tilladelse efter bekendtgørelsen er personlig og begrænset til den i tilladelsen nærmere beskrevne virksomhed.

§ 6

Udlejer skal oplyse tjenestemodtagere om kontaktoplysninger på kommunen eller til Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Stk. 2 Oplysningerne skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelse af tjenesteydelsen, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.

§ 7

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for kommunalbestyrelsens meddelelse af tilladelse efter § 2, stk. 1. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 kan forlænges en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Kommunalbestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3 Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet og meddelt afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 1 og 2, kan ansøgeren ikke anse tilladelsen for imødekommet.

§ 8

Når kommunalbestyrelsen modtager en ansøgning om tilladelse, sender kommunalbestyrelsen hurtigst muligt en kvittering til ansøgeren med oplysning om

 • 1) den offentliggjorte frist for afgørelsen og muligheden for forlængelse af fristen én gang, jf. § 7, stk. 1 og 2,

 • 2) at ansøgeren ikke kan betragte tilladelsen for imødekommet, hvis afgørelsen ikke er truffet og meddelt inden fristens udløb, jf. § 7, stk. 3, og

 • 3) klagemuligheder.

Kapitel 3 Campingpladsens benyttelse
§ 9

En campingplads må benyttes til campering i perioden 1. marts-31. oktober, medmindre tilladelsen bestemmer andet. I perioden 20. juni-10. august skal mindst 50 pct. af den tilladte kapacitet være til rådighed for campering af højst fire ugers varighed (korttidscampering). Kommunalbestyrelsen kan tillade fravigelse af grænsen i 2. pkt., idet dog mindst 25 pct. af den tilladte kapacitet skal være til rådighed for korttidscampering.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for campingpladser, som er forbeholdt en bestemt brugerkreds, jf. § 3, stk. 2.

Vintercampering og vinteropbevaring
§ 10

Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november-28. februar, hvis kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til vintercampering, dvs. kortvarige ophold af 15-20 dages varighed, weekender m.v., eller vinteropbevaring af campingvogne m.v.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en nærmere afgrænset del af en campingplads benyttes til vintercampering, og at en anden nærmere afgrænset del benyttes til vinteropbevaring, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.

Stk. 3 Tilladelsen kan indeholde vilkår, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 4 Arealet til vintercampering og arealet til vinteropbevaring må tilsammen udgøre et areal, der svarer til højst 70 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 23, stk. 3.

Stk. 5 Hvis campingpladsen er beliggende i et område, der i kommuneplanen eller i en helt eller delvist opretholdt regionsplanretningslinje, jf. lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen) §§ 3-5, er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, naturområde el.lign., må der ikke meddeles tilladelse til vintercampering, og tilladelse til vinteropbevaring må kun omfatte et areal, der svarer til højst ca. 25 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 23, stk. 4.

Stk. 6 Ved vintercampering skal campingpladsen være under opsyn, og fællesfaciliteterne skal være åbne og opvarmede. Affald skal håndteres forskriftsmæssigt.

Stk. 7 Ved vinteropbevaring skal campingvognene m.v. placeres på en sådan måde, at de ikke kan benyttes til dag- eller natophold.

Forsøg med udvidet vintercampering
§ 10 a i bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, som affattet ved § 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023, ophæves den 1. marts 2025, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023.
§ 10a

Kommunalbestyrelsen kan meddele forsøgstilladelse til udvidet vintercampering til en campingplads, der har en tilladelse til vintercampering meddelt senest den 30. juni 2023, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2 Ved afgørelsen af om forsøgstilladelse skal meddeles, kan der bl.a. lægges vægt på hensynet til at bevare naturværdier, turistmæssige hensyn, de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige interesser, samt campingpladsens standard m.v., herunder faciliteter, sanitære forhold og infrastruktur i relation til campingpladsens beliggenhed i kommunen.

Stk. 3 En forsøgstilladelse meddeles som en tidsbegrænset tilladelse, der udløber senest den 28. februar 2025. Forsøgstilladelsen meddeles som et tillæg til den eksisterende tilladelse til vintercampering.

Stk. 4 En forsøgstilladelse kan højst omfatte 5 pct. af det antal enhedspladser på en campingplads, der pr. 1. juli 2023 må benyttes til vintercampering. Forsøgstilladelsen skal blandt andet indeholde vilkår om det maksimale antal enhedspladser samt hvilken afgrænset del af campingpladsen, der må benyttes til udvidet vintercampering.

Stk. 5 En forsøgstilladelse kan ikke meddeles til campingpladser, der ligger helt eller delvist inden for strandbeskyttelseslinjen eller klitfredet område, jf. §§ 8 og 15 i lov om naturbeskyttelse.

Stk. 6 En forsøgstilladelse kan endvidere ikke meddeles til campingpladser, der er beliggende inden for områder, der er omfattet af § 10, stk. 5. Dog vil sådanne campingpladser, der har en vintertilladelse fra før den 7. februar 2000, kunne omfattes af en forsøgstilladelse, for den del af vintertilladelsens enhedspladser, der er beliggende uden for områder omfattet af § 10, stk. 5.

§ 10 b i bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, som affattet ved § 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023, ophæves den 1. marts 2025, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023.
§ 10b

Alene campingvogne og autocampere, der er produceret efter 1. januar 2000, må benyttes til udvidet vintercampering på campingpladser, som har opnået tilladelse i medfør af § 10 a, stk. 1.

§ 10 c i bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, som affattet ved § 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023, ophæves den 1. marts 2025, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023.
§ 10c

En campingplads, der har fået en forsøgstilladelse til udvidet vintercampering, må benyttes til campering hele året på de enhedspladser, der er omfattet af en forsøgstilladelse, jf. § 10 a.

§ 10 d i bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, som affattet ved § 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023, ophæves den 1. marts 2025, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023.
§ 10d

Kommunalbestyrelsen indsender kopi af afgørelser om udvidet vintercampering til Plan- og Landdistriktsstyrelsen straks efter, at afgørelsen træffes.

Hytter m.v.
§ 11

Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, herunder sammenbygning af campinghytter eller etablering af campingværelser, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.

Stk. 2 En tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, der i sin helhed er beliggende på arealer, der ikke er omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, kan omfatte indtil 40 pct. af det tilladte antal campingenheder.

Stk. 3 En tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, der delvist er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, kan omfatte indtil 40 pct. af det tilladte antal campingenheder. En tilladelse til opstilling af campinghytter på den del af campingpladsen, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, kan dog kun omfatte indtil 20 pct. af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter.

Stk. 4 En tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, der i sin helhed er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, kan kun omfatte indtil 20 pct. af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter.

Stk. 5 Campinghytter og -værelser må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 45 m2.

Stk. 6 Campinghytter og -værelser, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, må dog ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 30 m2.

Stk. 7 Campinghytter må ikke være højere end 5 m.

Stk. 8 Campinghytter, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, må dog ikke være højere end 4 m.

Stk. 9 En tilladelse til etablering af campingværelser i eksisterende byggeri på campingpladsen kan kun meddeles, hvis etableringen ikke på tidspunktet for tilladelsen eller senere medfører behov for nybyggeri på campingpladsen.

Stk. 10 Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår om bl.a. campinghytternes og -værelsernes nærmere udformning, såsom materiale- og farvevalg, samt campinghytternes indbyrdes placering og placering på campingpladsen, jf. dog § 16, stk. 1.

§ 12

Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til opstilling af separate campinghytter, der er internt forbundne, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.

Stk. 2 Internt forbundne campinghytter må bestå af højst to separate campinghytter.

Stk. 3 Internt forbundne campinghytter tæller som to campinghytter, og skal kunne udlejes særskilt.

Stk. 4 Campinghytternes samlede bruttoetageareal må ikke i kraft af deres interne forbindelse overstige 70 m2.

Stk. 5 Internt forbundne campinghytter, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, må ikke have et samlet bruttoetageareal, der i kraft af den interne forbindelse overstiger 60 m2.

Stk. 6 Reglerne i § 11, stk. 2-4, 7-8, og 10, om antal enheder, højde og vilkår om udformning og placering finder tilsvarende anvendelse.

§ 13

Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til etablering af trætophytter, når

 • 1) en vedtaget lokalplan muliggør dette,

 • 2) trætophytterne er beliggende uden for arealer, som er omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse.

 • 3) planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.

Stk. 2 Ved etablering af trætophytter finder kravene til antal enheder, størrelse, højde og vilkår om udformning og placering, jf. § 11, stk. 2, 5, 7, og 10, tilsvarende anvendelse.

Forbud mod store eller permanente vogne
§ 14

Campingvogne o.l., der er opstillet på campingpladser, skal være mobile (ikke-permanente). Området omkring den enkelte campingvogn o.l. (enhedspladsen) skal være indrettet på en sådan måde, at campingvogne til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen.

Stk. 2 På campingpladser må campingvogne o.l. på over 25 m² ikke opstilles i over fire uger årligt. Endvidere må der ikke opstilles campingvogne o.l., der har en bredde eller højde, der udelukker registrering efter færdselsloven (store vogne).

Kapitel 4 Enhedspladsens indretning
§ 15

På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.

Kapitel 5 Brandværnsforanstaltninger
§ 16

Den indbyrdes afstand mellem hytter skal være mindst fem meter. For øvrige campingenheder skal den indbyrdes afstand være mindst tre meter, jf. dog § 10, stk. 7. Udlejer skal påse, at campering finder sted i overensstemmelse hermed.

Stk. 2 På en campingplads skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandsslukkere i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt sted målt i ganglinjen højst er 75 meter til nærmeste håndsprøjtebatteri eller trykvandsslukker. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering og ved ændring i campingpladsens indretning dog stille krav om mindre afstand, og om at de i 1. pkt. nævnte håndsprøjtebatterier eller trykvandsslukkere skal erstattes af vandfyldte slangevinder.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan ved etablering eller ved ændring i campingpladsens indretning og anvendelse bestemme, at der skal foretages yderligere driftsmæssige foranstaltninger, såfremt dette skønnes nødvendigt for at forebygge eller formindske brandfare og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Stk. 4 Det i stk. 2 og 3 nævnte brandslukningsmateriel skal være anbragt let tilgængeligt og være tydeligt afmærket og udført i overensstemmelse med bestemmelserne om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Stk. 5 Afbrænding af bål og anvendelse af grill m.v. skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Afbrænding af bål må desuden kun finde sted efter tilladelse fra udlejer.

Stk. 6 På et sted, der er synligt for publikum, f.eks. ved indgangen til campingpladsen eller på campingpladsens opslagstavle, skal være et tydeligt opslag om

 • 1) afstandskravet, jf. stk. 1,

 • 2) forbuddet mod afbrænding af bål uden særlig tilladelse, samt information om anvendelse af grill m.v., jf. stk. 5,

 • 3) hvordan brandvæsenet alarmeres, og

 • 4) hvor brandslukningsmateriellet er placeret.

Kapitel 6 Hygiejniske forhold m.v.
§ 17

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte betingelser med hensyn til antal og indretning af toiletter, vaske- og bruserum og affaldsbeholdere samt andre forhold med henblik på at forebygge og imødegå forurening og uhygiejniske forhold på campingpladsen.

Kapitel 7 Identifikation af vogne m.v.
§ 18

Kommunalbestyrelsen kan af udlejer kræve dokumentation for, at de på campingpladsen opstillede campingvogne o.l. er mobile, jf. § 14, stk. 1.

Stk. 2 Udlejer skal efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse sørge for, at campingvogne o.l., der er opstillet på campingpladsen og ikke er registreret efter færdselsloven, er forsynet med tydeligt identifikationsnummer.

Stk. 3 Udlejer skal føre en fortegnelse over de opstillede vogne med angivelse af identifikationsnummer, jf. stk. 2, og navn og adresse på vognenes ejere og brugere. Fortegnelsen skal opbevares tilgængeligt for kommunalbestyrelsen.

Kapitel 8 Tilsyn m.v.
§ 19

Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de hygiejniske forhold på campingpladser. For disse forhold gælder bestemmelserne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med brandværnsforanstaltninger på campingpladser i overensstemmelse med bestemmelserne i Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandsyn.

§ 20

Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse efter § 2 og §§ 10-13 i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af bekendtgørelsen, tilsidesættelse af vilkårene for en tilladelse eller undladelse af at efterkomme et påbud.

Kapitel 9 Klage
§ 21

§ 21, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, som affattet ved § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023, ophæves den 1. marts 2025, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023. Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af bekendtgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. § 10 e i lov om sommerhuse og campering m.v. Dog kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 10 a, ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 16 og 17 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 10 Straf
§ 22

Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22 a i bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, som affattet ved § 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023, ophæves den 1. marts 2025, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1108 af 22. august 2023.
§ 22a

Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder forsøgstilladelser, der er givet i henhold til § 10 a, herunder vilkår fastsat heri, eller

 • 2) undlader at sikre, at campering sker i overensstemmelse med § 10 b og §10 c.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni 2010 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser ophæves.

Stk. 3 Uanset bestemmelsen i § 10, stk. 4, kan det samlede areal til vintercampering eller vinteropbevaring dog undtagelsesvis være større, såfremt mere end 70 pct. af campingpladsens areal var til rådighed for vintercampering eller vinteropbevaring den 6. februar 2000.

Stk. 4 Uanset bestemmelsen § 10, stk. 5, kan der for campingpladser, som i henhold til tilladelse meddelt før den 7. februar 2000 kan benyttes til vintercampering, meddeles tilladelse til vintercampering efter § 10, stk. 2, 3 og 4.