14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Campingreglementet § 10

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af campingreglementet og bygger på bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Vintercampering og vinteropbevaring
Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november-28. februar, hvis kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til vintercampering, dvs. kortvarige ophold af 15-20 dages varighed, weekender m.v., eller vinteropbevaring af campingvogne m.v.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en nærmere afgrænset del af en campingplads benyttes til vintercampering, og at en anden nærmere afgrænset del benyttes til vinteropbevaring, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.

•••

Stk. 3 Tilladelsen kan indeholde vilkår, jf. § 3, stk. 1.

•••

Stk. 4 Arealet til vintercampering og arealet til vinteropbevaring må tilsammen udgøre et areal, der svarer til højst 70 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 23, stk. 3.

•••

Stk. 5 Hvis campingpladsen er beliggende i et område, der i kommuneplanen eller i en helt eller delvist opretholdt regionsplanretningslinje, jf. lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen) §§ 3-5, er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, naturområde el.lign., må der ikke meddeles tilladelse til vintercampering, og tilladelse til vinteropbevaring må kun omfatte et areal, der svarer til højst ca. 25 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 23, stk. 4.

•••

Stk. 6 Ved vintercampering skal campingpladsen være under opsyn, og fællesfaciliteterne skal være åbne og opvarmede. Affald skal håndteres forskriftsmæssigt.

•••

Stk. 7 Ved vinteropbevaring skal campingvognene m.v. placeres på en sådan måde, at de ikke kan benyttes til dag- eller natophold.

•••
profile photo
Profilside