Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 43 af 23. januar 2018

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Kort over alle salgbare campingpladser:
  • Bilag 2 Kort over de enkelte campingpladser
§ 1

Formålet med denne lov er at muliggøre udstykning, arealoverførsel og salg af statsligt ejede arealer, der er bortforpagtet eller udlejet med henblik på drift af campingpladser.

§ 2

De campingpladser, der er nævnt i bilag 1, kan udstykkes og sælges med de arealer, som fremgår af bilag 2.

Stk. 2 Arealerne kan alene udstykkes med henblik på videreførelse af den nuværende anvendelse som campingplads.

§ 3

Udstykning efter loven er ikke omfattet af forbud mod udstykning og arealoverførsel i § 8 og § 15, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse og i § 12 i lov om skove.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. februar 2018.