14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beredskabsloven § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beredskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 314 af 03. april 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Forsvarsministeren fastsætter regler om Risikobekendtgørelsen Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

  • 1) placering, indretning og brug af virksomheder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles faste, flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosive stoffer og andre stoffer, der i forbindelse med brand eller anden skade kan medføre en risiko for personer, ejendom eller miljøet, herunder stoffer, som kan anvendes i terrorsammenhæng og dermed udgøre en risiko for den offentlige sikkerhed, og

  • 2) opbevaring og brug af faste, flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosive stoffer.

•••

Stk. 2 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens udarbejdelse af beredskabsplaner for virksomheder omfattet af stk. 1. Risikobekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, som er omfattet af stk. 1, herunder oplysninger, der indgår i sikkerhedsdokumentationen for sådanne virksomheder. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at sådan offentliggørelse udelukkende skal ske digitalt. Risikobekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om pligt for virksomheder, som er omfattet af stk. 1, til at planlægge for at imødegå forsætlige skadegørende handlinger. Risikobekendtgørelsen

•••

Stk. 5 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om indgivelse af politianmeldelse ved mistanke om tyveri af de i stk. 1 nævnte stoffer, dog ikke for så vidt angår eksplosivstoffer eller udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

•••

Stk. 6 Forsvarsministeren fastsætter regler om Campingreglementet Risikobekendtgørelsen Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

  • 1) brug af ild og lys og

  • 2) foranstaltninger, der er nødvendige til at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

•••

Stk. 7 Forsvarsministeren fastsætter regler om de foranstaltninger, der skal iværksættes for at imødegå virkningerne af uheld i nukleare anlæg.

•••
profile photo
Profilside