Bekendtgørelse om vejledning af sigtede om adgangen til at begære en forsvarer beskikket

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 467 af 26. september 1978

I medfør af § 732, stk. 2, 2. pkt., i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, som ændret ved lov nr. 243 af 8. juni 1978, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Når sigtelsen vedrører en lovovertrædelse, som efter loven kan medføre højere straf end bøde, vejleder politiet sigtede om adgangen til at begære en offentlig forsvarer beskikket.

Stk. 2 Vejledning kan altid undlades, når sigtelsen alene vedrører overtrædelse af færdselsloven.

§ 2

Vejledningen skal gives samtidig med, at sigtede gøres bekendt med, at han ikke er forpligtet til at udtale sig, jfr. retsplejelovens § 752, stk. 1. Det skal af politirapporten fremgå, at sigtede har modtaget behørig vejledning, jfr. retsplejelovens § 732, stk. 2, 3. pkt.

Stk. 2 I forbindelse med vejledningen skal sigtede gøres bekendt med, at han, såfremt han findes skyldig, er pligtig at erstatte det offentlige vederlaget til forsvareren.

§ 3

Sigtedes begæring om forsvarerbeskikkelse er ikke til hinder for, at afhøringen påbegyndes eller fortsættes uden forsvarerens tilstedeværelse, såfremt sigtede fortsat er villig til at udtale sig.

§ 4

Politiet drager omsorg for, at sigtedes begæring om forsvarerbeskikkelse indbringes for retten.

Stk. 2 Såfremt en sigtet, der er anholdt, begærer forsvarer beskikket og ikke ønsker at udtale sig uden forsvarerens tilstedeværelse, kan politiet, hvis afhøringen ikke findes at kunne udsættes, tilkalde en af de i retsplejelovens § 733, stk. 1, nævnte advokater. Den tilkaldte advokat varetager hvervet som forsvarer, indtil spørgsmålet om beskikkelse er afgjort af retten.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1978.